Emneplan forDATA3710 Praktisk IT-prosjekt

Innledning

I dette emnet skal studentene gjennomføre et IT-prosjekt ved en relevant bedrift, en offentlig organisasjon eller en ideell organisasjon, individuelt eller i gruppe på opp til 5 studenter, med arbeidsmengde tilsvarende to dager i uken over en 12 ukers periode. Dersom prosjektet gjennomføres om sommeren skal arbeidsmengden tilsvare 4 dager i uken over en 6-ukers periode.

Forutsetningen for å kunne ta dette emnet er at studenten selv finner et oppdrag i en relevant bedrift, offentlig organisasjon eller ideell organisasjon som stiller med en veileder (såkalt ekstern veileder). I tillegg skal studenten finne en intern veileder ved OsloMet. Studentene vil arbeide med et produkt som er relevant for oppdragsgiveren, eller utvikle og implementere ny funksjonalitet for en teknologi allerede i bruk hos oppdragsgiveren.

Valgemnet igangsettes forutsatt at det er et tilstrekkelig antall studenter som velger emnet.

Bygger på datafaglige emner fra 1. studieåret. Prosjekt kan utføres på sommeren.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten skal:

 • ha oversikt over de forskjellige fasene i det praktiske arbeidet med utvikling av IT-løsninger i en bedrift eller en organisasjon
 • utvikle en forståelse av forretningsprosesser og organisatoriske strukturer.
 • forstå sin egen rolle i en bedrift eller organisasjon

Ferdigheter

Studenten kan:

 • anvende teoretisk kunnskap om IT-utvikling til et konkret, reelt problemområde
 • planlegge, gjennomføre og løse praktiske problemer knyttet til IT-prosjekter.
 • anvende tekniske prinsipper for å utvikle IT-løsninger som løse ett eller flere reelle problemer

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • definere et problem og foreslå mulige løsninger til problemet
 • forstå betydningen av organisatorisk dynamikk og arbeidsrelasjoner
 • utøve profesjonell kommunikasjon både skriftlig og muntlig

Arbeids- og undervisningsformer

Veiledning med intern og/eller ekstern veileder.

Prosjektene velges/tildeles ved semesterstart.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å kunne framstille seg til eksamen:

 • Emnet starter med en obligatorisk introduksjonssamling.
 • Studenten må levere en prosjektskisse som beskriver hvordan prosjektoppgaven skal løses. Prosjektskissen utarbeides sammen med bedriften/organisasjonen og må godkjennes av veileder ved OsloMet før prosjektet kan begynne.
 • En standard læringsavtale må inngås mellom prosjekttilbyder/veileder og studenten(e), og denne må godkjennes av intern veileder før prosjektet kan starte.
 • Tre møtereferater fra veiledningsmøter i løpet av prosjektperioden

Frist for prosjektskisse og møtereferater vil fremgå av undervisningsplanen som gjøres tilgjengelig ved semesterstart.

Vurdering og eksamen

Prosjektrapport individuelt eller i gruppe (maks. 5 studenter) på mellom 3000 og 4000 ord som beskriver hvordan oppgaven har blitt løst, og som viser at studenten(e) har en grunnleggende forståelse av prosesser og utviklingsmetoder som har blitt benyttet.

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

I gruppeprosjekt vil alle studentene i gruppen få samme karakter. 

Sensorordning

To interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Om emnet

Engelsk emnenavn
IT project in practice
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i ingeniørfag - data / Bachelorstudium i informasjonsteknologi / Bachelorstudium i anvendt datateknologi
Omfang
10 stp.
Studieår
2019
Pensum
VÅR 2020
HØST 2019
Timeplan
VÅR 2020
HØST 2019
Programplan
Høst 2019: Bachelorstudium i ingeniørfag - data / Bachelorstudium i informasjonsteknologi / Bachelorstudium i anvendt datateknologi
Emnehistorikk