Emneplan forDATA1700 Webprogrammering

Innledning

Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om webservere og utvikle ferdigheter og innsikt i full-stack programmering for web. Videre skal de utvikle ferdigheter og innsikt i programmering av dynamisk websider som kommuniserer med database.  De skal også få kjennskap til informasjonssikkerhet i webdesign også.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet forutsetter emnet Programmering og emnet Web-prosjekt eller tilsvarende.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan:

  • forklare prinsipper for webarkitekturer og klient/tjener-arkitektur
  • forklare ulike sikkerhetsutfordringer og hvordan disse kan håndteres
  • gjøre rede for tilstandsbevaring via sessions og cookies

Ferdigheter

Studenten kan:

  • utvikle dynamiske websider ved å beholde brukervennlighet og tilgjengelighet på høyt nivå.
  • knytte dynamiske websider til en relasjonsdatabase

Generell kompetanse

Studenten kan:

  • utvikle objekt orienterte programstrukturer i en webarkitektur
  • utvikle et større dynamisk nettsted med persistent datalagring

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og veiledningstimer. Studentene vil arbeide individuelt.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

  • 3 individuelle oppgaver

Vurdering og eksamen

3-timers individuell skriftlig skoleeksamen.

Eksamensresultatet kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle trykte og skrevne hjelpemidler, samt godkjent håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Web Programming
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i ingeniørfag - data / Bachelorstudium i informasjonsteknologi / Bachelorstudium i anvendt datateknologi
Omfang
10 stp.
Studieår
2019
Pensum
VÅR 2020
Timeplan
VÅR 2020
Programplan
Høst 2019: Bachelorstudium i ingeniørfag - data / Bachelorstudium i informasjonsteknologi / Bachelorstudium i anvendt datateknologi
Emnehistorikk