Emneplan forDAPE2101 Fysikk og kjemi

Innledning

Emnet består av to deler. Begge delene skal gi studentene grunnleggende realfaglige kunnskaper og ferdigheter som er med på å legge et naturvitenskapelig fundament for arbeid med de teknologiske emnene. Temaene er viktige for at dataingeniører skal kunne delta i faglige diskusjoner om teknologi og naturvitenskap. Videre vil arbeidet med emnet gi øvelse i å bruke matematisk programvare og gjøre studentene i stand til å utføre beregninger.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper:

Studenten kan:

 • gjøre rede for Newtons 3 lover i mekanikk og forklare hvordan disse bestemmer legemers bevegelse
 • gjøre rede for begrepet arbeid som kurveintegral av kraften og energibevaring
 • forklare begrepene konservative og ikke-konservative krefter og sette disse i sammenheng med termodynamikkens første lov
 • gjøre rede for svingeligningen og dens løsninger for enkle tilfeller og beskrive svingninger
 • gjengi bølgeligningen og dens analytiske løsninger for enkle tilfeller og beskrive bølgebevegelse
 • gjøre rede for Fouriers lov for varmestrøm og dens sammenheng med varmeledningsligningen og termodynamikkens andre lov
 • gjøre rede for grunnleggende elektromagnetiske størrelser, begreper og fenomener
 • løse de vanligste ordinære og partielle differensialligningene som opptrer i fysikk analytisk og/eller numerisk ved hjelp av velkjente algoritmer      
 • forklare og løse viktige kjemiske likninger innen støkiometri 
 • gjøre rede for grunnleggende prinsipper innen elektrokjemi

Ferdigheter

Studenten kan:

 • beregne partikkelbaner i fysikk både analytisk og numerisk
 • løse svingeligningen for enkle tilfeller analytisk og numerisk og visualisere løsningene
 • løse den endimensjonale bølgeligningen numerisk og visualisere løsningene
 • løse den endimensjonale temperaturligningen numerisk og visualisere løsningene
 • anvende de matematiske og numeriske metodene for å beskrive og analysere fysiske fenomener, herunder presentere kvantitative løsninger på problemer innenfor temaene mekanikk, elektromagnetisme, termofysikk, faste stoffers fysikk og fluiddynamikk
 • forklare gjeldende begrensinger ved beregningene nevnt ovenfor
 • utføre enkle kjemiske beregninger innen støkiometri
 • utføre enkle kjemiske beregninger innen elektrokjemi

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • forstå og formidle fysiske og kjemiske prinsipper og metoder, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig
 • kommunisere med andre fagpersoner med naturvitenskapelig bakgrunn om fysiske og kjemiske problemstillinger
 • har innsikt i realfagenes betydning for ingeniørfaglig utvikling

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og øvinger. Øvingene er basert på eget arbeid med veiledning fra lærer.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • 1 individuell innlevering i fysikkdelen basert på bruk av programvare.

Vurdering og eksamen

Ny eksamen våren 2020: Individuell skriftlig hjemmeeksamen på 4 timer.

[Tidligere: Individuell skriftlig eksamen i fysikkdelen på 3 timer, teller 70%. Gruppebasert prosjekt og rapportering i kjemidelen, teller 30%.]

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått.

Sensorordning

To interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Physics and Chemistry
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i ingeniørfag - data
Omfang
10 stp.
Studieår
2019
Pensum
VÅR 2020
Timeplan
VÅR 2020
Programplan
Høst 2019: Bachelorstudium i ingeniørfag - data
Emnehistorikk