EPN

BYVE3630 Tverrfaglig prosjektering i modell Emneplan

Engelsk emnenavn
 Interdisciplinary engineering in model
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Det blir sagt at fremtidens BAE-næring krever påfyll av en helt ny type mennesker. Spesielt legges det vekt på at kvalifiserte kandidater evner å tenke helhetlig, og samhandle med flere fagfelt og interessenter samtidig. I dette faget skal vi sette søkelys på hvordan rammeverk slik som blant annet Virtual Design and Construction (VDC), teknikker innen smidige praksiser og Lean kan bistå i å prosjektere tverrfaglig i modell. Studentene kan lage egne problemstillinger eller ta fatt på utdelte case-oppgaver for å løse oppgavene og obligatoriske arbeidskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger ikke direkte på andre emner i studieprogrammene, men det vil være en fordel å ha gjennomført følgende emner:

BYFE1201 Byggfaglig innføring

BEPE1700 Programmering

BYTS1401 Byggeteknikk

Forkunnskapskrav

Ingen utover opptakskrav.  

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:  

  

Kunnskap  

Studenten har kunnskap om:

 • ingeniørens rolle i moderne arbeidsprosesser som benyttes i byggenæringen med økt bruk av digitale verktøy
 • grunnleggende teori rundt Lean Design, Virtual Design and Construction (VDC), Building Information Modelling (BIM) og fasefordeling I et prosjekt
 • ulike roller og ansvar som er involvert i en tverrfaglig samhandlingsmodell
 • nødvendigheten av god planlegging og samhandling i prosjekt

  Ferdigheter  

Studenten kan:

 • sette opp en Work Breakdown Structure (WBS) (Prosjektnedbrytningsstruktur (PNS) på norsk) og har forståelse for fordeling av ulike aktiviteter i et prosjekt  
 • lage prosesskart som tydeliggjør roller og ansvar under modellering og leveranser i byggeprosjekter
 • bruke programvarer til å visualisere og presentere modell og andre relevante BIM-filer
 • anvende prinsipper fra Virtual Design and Construction (VDC), smidige praksiser («agile practice») og annen prosjektstyring
 • gjennomføre en Integrated Concurrent Engineering (ICE) sesjon
 • etablere måleparametre for samhandling og måle disse fortløpende i byggeprosjekter
 • evaluere muligheter ved tverrfaglig samhandling i modell

  

Generell kompetanse   

Studenten har generell kompetanse om:

 • muligheter og begrensninger i tverrfaglig samhandling og modellbruk
 • medmenneskelige ferdigheter
 • bruk av analoge og digitale verktøy for å løse utfordringer
 • organisatoriske og teknologiske utfordringer ved tverrfaglig samhandling i modell
 • byggeprosjekters kompleksitet og behovet for tverrfaglighet

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er prosjektbasert og benytter problembasert læring som pedagogisk tilnærming. Studentene får være aktive deltakere i utvikling av kunnskap. Arbeids- og undervisningsformene omfatter forelesninger før gruppearbeid med veiledning, prosjektarbeid, en-til-en samtale med veileder, seminarer og øvinger i digitale samhandlingsrom. Digitale læringsressurser vil bli gjort tilgjengelig for studenter på forhånd og tiden på campus vil hovedsakelig bli brukt til en-til-en-samtale, oppgaveløsning og gruppearbeid. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav.

Vurdering og eksamen

Del 1: Mappevurdering bestående av 3 individuelle øvinger. (30%)

Del 2: Mappevurdering bestående av 4 øvinger i gruppe inkludert gruppepresentasjon (70%)

Begge eksamensdeler må være vurdert til karakter bestått eller bedre for at studenten skal kunne få bestått emnet.

Eksamensresultat kan påklages.

Ved eventuell ny og utsatt eksamen kan muntlig eksamensform bli benyttet. Ved eventuell bruk av muntlig eksamen ved ny og utsatt eksamen, kan eksamensresultat ikke påklages. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt, så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått / ikke bestått.  

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av en intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.