EPN

BYVE3630 Tverrfaglig prosjektering i modell Emneplan

Engelsk emnenavn
 Interdisciplinary engineering in model
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Det blir sagt at fremtidens BAE-næring krever påfyll av en helt ny type mennesker. Spesielt legges det vekt på at kvalifiserte kandidater evner å tenke helhetlig, og samhandle med flere fagfelt og interessenter samtidig. I dette faget skal vi sette søkelys på hvordan rammeverk slik som blant annet Virtual Design and Construction (VDC), teknikker innen smidige praksiser og Lean kan bistå i å prosjektere tverrfaglig i modell. Studentene kan lage egne problemstillinger eller ta fatt på utdelte case-oppgaver for å løse oppgavene og obligatoriske arbeidskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger ikke direkte på andre emner i studieprogrammene, men det vil være en fordel å ha gjennomført følgende emner:

BYFE1201 Byggfaglig innføring

BEPE1700 Programmering

BYTS1401 Byggeteknikk

Forkunnskapskrav

Ingen utover opptakskrav.  

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:  

  

Kunnskap  

Studenten har kunnskap om:

 • ingeniørens rolle i moderne arbeidsprosesser som benyttes i byggenæringen med økt bruk av digitale verktøy
 • grunnleggende teori rundt Lean Design, Virtual Design and Construction (VDC), Building Information Modelling (BIM) og fasefordeling I et prosjekt
 • ulike roller og ansvar som er involvert i en tverrfaglig samhandlingsmodell
 • nødvendigheten av god planlegging og samhandling i prosjekt

  Ferdigheter  

Studenten kan:

 • sette opp en Work Breakdown Structure (WBS) (Prosjektnedbrytningsstruktur (PNS) på norsk) og har forståelse for fordeling av ulike aktiviteter i et prosjekt  
 • lage prosesskart som tydeliggjør roller og ansvar under modellering og leveranser i byggeprosjekter
 • bruke programvarer til å visualisere og presentere modell og andre relevante BIM-filer
 • anvende prinsipper fra Virtual Design and Construction (VDC), smidige praksiser («agile practice») og annen prosjektstyring
 • gjennomføre en Integrated Concurrent Engineering (ICE) sesjon
 • etablere måleparametre for samhandling og måle disse fortløpende i byggeprosjekter
 • evaluere muligheter ved tverrfaglig samhandling i modell

  

Generell kompetanse   

Studenten har generell kompetanse om:

 • muligheter og begrensninger i tverrfaglig samhandling og modellbruk
 • medmenneskelige ferdigheter
 • bruk av analoge og digitale verktøy for å løse utfordringer
 • organisatoriske og teknologiske utfordringer ved tverrfaglig samhandling i modell
 • byggeprosjekters kompleksitet og behovet for tverrfaglighet

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er prosjektbasert og benytter problembasert læring som pedagogisk tilnærming. Studentene får være aktive deltakere i utvikling av kunnskap. Arbeids- og undervisningsformene omfatter forelesninger før gruppearbeid med veiledning, prosjektarbeid, en-til-en samtale med veileder, seminarer og øvinger i digitale samhandlingsrom. Digitale læringsressurser vil bli gjort tilgjengelig for studenter på forhånd og tiden på campus vil hovedsakelig bli brukt til en-til-en-samtale, oppgaveløsning og gruppearbeid. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

 • 3 øvinger i gruppe. Det forventes at studentene bruker ca 4 timer per øving.
 •  1 muntlig gruppepresentasjon (maks 45min)
 • 3 individuelle øvinger

Vurdering og eksamen

3 øvinger i gruppe. Alle deler vektes likt.

Alle 3 øvingene må være gjennomført og bestått for å få bestått i emnet.

Eksamensresultatet kan påklages. Ved ny/utsatt eksamen kan en forbedret versjon av arbeidene leveres.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt, så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått / ikke bestått.  

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av en intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.