EPN

BYVE3620 Vei- og jernbaneteknikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Road and railway engineering
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Studenten blir kjent med grunnprinsippene for dimensjonering av asfaltdekker og veibygging og får en generell introduksjon i jernbaneteknikk

Anbefalte forkunnskaper

BYPE1600 Mekanikk

BYPE1500 Fysikk og Kjemi (kun Fysikk delen er relevant)

Forkunnskapskrav

Ingen utover opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om over- og underbygning, og dimensjonering av veioverbygning og jernbane
 • har kunnskap om krefter som belaster sporet, sporets komponenter, sporveksler, helsveist spor og samspill mellom skinne og tog
 • har kunnskap om feil i spor og overvåkning av disse
 • har kunnskap om drenering av vei- og jernbane
 • har kjennskap til vei- og jernbanebygging

Ferdigheter

Studenten:

 • kan foreta en strukturell dimensjonering og frostsikring av en veioverbygning og en jernbane
 • kan de viktigste prosessene i vei- og jernbanebygging
 • kan bistå i planlegging og prioritering av vedlikehold på en strekning

Generell kompetanse

Studenten:

 • forstår grunnlaget for veibygging og er kjent med problematikk knyttet til veibygging i utfordrende klima og ved utfordrende grunnforhold
 • forstår jernbanen som system
 • forstår hovedprinsippene for prosjektering, bygging og vedlikehold av vei- og jernbane
 • forstår hvordan vei- og jernbanens ulike komponenter fungerer sammen og påvirker hverandre

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, øvinger og ekskursjoner (8 timer, bestående av besøk på prosjekt og opplæring i sporgeometrimåling i felt).

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • 2 individuelle øvingsoppgaver, arbeidsomfanget for hver av øvingene er omtrent 3 t.
 • En av øvingene (jernbane) er basert på målinger i felt som utføres gruppevis.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 4 timer.

Eksamensresultat kan påklages.

Ved eventuell utsatt eksamen kan muntlig eksamensform bli benyttet. Eksamensresultat kan da ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet, skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig. 

Emneansvarlig

Berthe Dongmo-Engeland (vei)

Christopher Schive (jernbane)

Emneoverlapp

BYTS2400 Geoteknikk og veibygging: 5stp

BYVE3610 Jernbaneteknikk: 5stp