EPN

BYVE3615 Byggeskikk, arkitektur og design Emneplan

Engelsk emnenavn
Architecture and Design
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet skal gi grunnlag for forståelse og vurderingsevne når det gjelder estetikk, stil og arkitektur i vårt bebygde miljø, og den historiske utvikling fram til vår tid. Emnet skal utvikle studentenes innsikt i begrepet byggeskikk og tilpassing av nye bygninger og byggetiltak til sine omgivelser. Det skal også gi studentene kunnskap om den konstruktive delen av arkitekturhistorien.

Valgemnet igangsettes forutsatt at det er et tilstrekkelig antall studenter som velger emnet.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om den historiske utvikling av bygningsarkitekturen i Norge og Europa, og har lært å identifisere de viktigste stilarter i arkitekturen
 • har kunnskap om den konstruktive delen av arkitekturhistorien
 • har kunnskap om hovedtrekkene og forskjellene i den tradisjonelle lokale byggeskikk i Norge
 • har kunnskap om den historiske utvikling i byplanlegging og utforming av gatenett og uterom i det bebygde miljø
 • har kunnskap om hvordan miljøhensyn og ønsket om en bærekraftig utvikling kan kobles til byggeskikkbegrepet, for å kunne utvikle gode bomiljøer

Ferdigheter

Studenten:

 • kan se byggeprosjektet med arkitektens øyne når de designer og dimensjonerer bygget
 • kan foreta de rette valg i plan og byggesaker ved hjelp av kunnskap om arkitektur, byggeskikk og estetikk og få til god tilpasning til tidligere bebygd miljø, natur og omgivelser
 • kan oppfylle Plan- og bygningslovens deler om byggeskikk og estetikk
 • har forståelse for hvordan byggeskikk- og estetikkhensyn kan ivaretas i alle byggeprosjekter og tiltak, og særlig i forbindelse med byfornyelse/rehabilitering (balkonger, etterisolering, støyskjerming), fortetning, påbygg/tilbygg, osv.
 • har forståelse for hvordan miljøhensyn og ønsket om en bærekraftig utvikling kan kobles til byggeskikkbegrepet

Generell kompetanse

Studentene:

 • kan gjøre fornuftig valg i plan og byggesaker ut i fra en helhetsvurdering av de mange krav som stilles til estetikk og byggeskikk
 • har nytte av sin kunnskap om den konstruktive delen av arkitekturhistorien når de selv designer bygg
 • kan foreslå en bærekraftig forbedring av våre byer

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, innleveringer, byvandringer, ekskursjoner og befaringer til bygningsmiljøer og byggeprosjekter i Oslo. Visuell arkitekturdokumentasjon fra filmer, dias/lysbilder m.m. Student-foredrag. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • 4 innleveringer. Individuelt eller i gruppe. 10-20 sider totalt.

Vurdering og eksamen

Individuell digital hjemmeeksamen på 3 timer.

Eksamensresultat kan påklages.

Ved eventuell ny og utsatt eksamen vil muntlig eksamensform bli benyttet. Ved bruk av muntlig eksamensform kan eksamensresultat ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt kommunikasjon med andre.  

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneansvarlig

Christian Nordahl Rolfsen