EPN

BYVE3610 Jernbaneteknikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Railroad Technology
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg
Omfang
10 stp.
Studieår
2020/2021
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Generell introduksjon i Jernbaneteknikk.

Valgemnet igangsettes forutsatt at det er et tilstrekkelig antall studenter som velger emnet.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på emnet BYPE1100 Fysikk og mekanikk .

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten:

  • har kunnskap om over- og underbygning, sporgeometri, sporets komponenter, sporveksler, helsveist spor og samspill mellom spor og tog

Ferdigheter

Studenten:

  • kan prosjektere en sporgeometrisk plan
  • kan bistå i planlegging og prioritering av vedlikehold på en strekning
  • forstår hvordan jernbanens ulike komponenter fungerer sammen og påvirker hverandre

Generell kompetanse

Studenten:

  • forstår hovedprinsippene for prosjektering, bygging og vedlikehold av jernbanespor
  • har en generell forståelse av jernbanen som system

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, øvinger og ekskursjoner.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

  • 2 øvingsoppgaver. Begge øvingene utføres individuelt. En av øvingene er basert på målinger i felt som utføres gruppevis. Arbeidsomfanget for hver av øvingene tilsvarer arbeidsmengden på eksamen (3 t).

Vurdering og eksamen

Eksamen høsten 2020 grunnet Covid-19:

Individuell digital hjemmeeksamen på 3,5 timer. (inkludert 30 min til opplasting og scanning).

Eksamensresultat kan påklages.

Ved eventuell utsatt eksamen kan muntlig eksamensform bli benyttet. Eksamensresultat kan da ikke påklages.

[Eksamen tidligere:]

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 3 timer.

Eksamensresultat kan påklages.

Ved eventuell utsatt eksamen kan muntlig eksamensform bli benyttet. Eksamensresultat kan da ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Hjelpemidler høsten 2020:

Alle hjelpemidler tillatt, utenom kommunikasjon med andre.

[Hjelpemidler tidligere:]

Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneansvarlig

Christopher Schive