EPN

BYVE3605 Vannkraftteknikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Hydroelectric Power
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - energi og miljø i bygg / Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Vannkraftteknikk, hydrologi, hydraulikk.

Valgemnet igangsettes forutsatt at det er et tilstrekkelig antall studenter som velger emnet.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten:

 • kan grunnleggende hydrologi og hydraulikk for å forstå vannets kretsløp og egenskaper, herunder flomhydrologi
 • kan de grunnleggende begreper og beregningsmetoder for konstruksjoner i vassdrag

Ferdigheter

Studenten:

 • kan benytte seg av de viktigste normer og retningslinjer for konstruksjoner i vassdrag
 • kan estimere tilgjengelig vannmengde for kraftproduksjon i et vassdrag
 • kan dimensjonere og stabilitetsberegne dammer og øvrige vassdragstekniske konstruksjoner
 • kan optimalisere kraftverk mht. produksjon og energibetraktninger
 • kan redegjøre for de vanligste turbintyper, deres funksjon og spesielle egenskaper

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan gjøre selvstendige vurderinger av et planlagt kraftverk, valg av damtype, installasjon og estimert produksjon
 • kan vurdere miljøfaglige spørsmål mht. utbygging av vannkraftverk

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og gjennomføring av øvinger. Ekskursjon til et kraftverk.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • 6 øvinger.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 3 timer.

Eksamensresultat kan påklages.

Ved eventuell ny og utsatt eksamen kan muntlig eksamen bli benyttet. Eksamensresultat kan da ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Lover og forskrifter fra NVE:

 • Retningslinjer for laster og dimensjonering.
 • Retningslinjer for betongdammer.
 • Retningslinjer for murdammer.
 • Retningslinjer for flomløp.
 • Retningslinjer for stenge- og tappeorganer.
 • Retningslinje for instrumentering og overvåking av Vassdragsanlegg.
 • Veileder for fyllingsdammer

Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.