EPN

BYVE3500 Vann- og miljøteknikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Water Engineering
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - bioteknologi og kjemi
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet tar for seg innføring i grunnleggende temaer innen vann- og miljøteknikk. 

Målet er å gi studentene basiskunnskaper og ferdigheter innen planlegging, prosjektering, drift og vedlikehold av vannforsyning- og avløpsledninger, og rensesystemer. Emnet gir også en bred innføring i planlegging, prosjektering, analyser og utredning av bærekraftig håndtering og fordrøyningstiltak for overvann og aktuelle renseløsninger

Emnet forutsetter obligatorisk deltakelse på eventuelle befaringer og utflukter.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

 • Analyser, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av vann- og avløpsinfrastruktur
 • Teknisk infrastruktur i grøfter
 • Overordnet planlegging
 • Vannverkshydrologi, vannkjemi og vannvannkvalitet i ulike drikkevannskilder og begrepene som beskriver vannkvalitet
 • Relevant prosessteknikk i vann- og avløpsrensing, og behandling av slam
 • Virkning av forurensning på ulike resipienter
 • Grunnleggende forståelse av mikrobiologi knyttet til hygieniske barrierer og biologiske renseprosesser
 • Regelverk, normer og standarder for utarbeidelse av vann- og avløp
 • Begreper, måleparametere, analysemetoder og tolkning av måledata innen vannkvalitet for drikkevann, avløpsvann, overvann og resipienter i forhold til myndighetenes krav

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Grunnleggende planlegging og prosjektering av ledningsnett, overvannsløsninger og renseløsninger for vann, avløp og overvann
 • Beherske sentral terminologi innen faget

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • Reflektere over valg av løsninger for vann, avløp og overvann i henhold til sikkerhet og omgivelser
 • Formidle resultater av måledata og konsekvenser av disse

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, øvingstimer og eventuelle befaringer/utflukter

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • 6 obligatoriske øvingsoppgaver må være godkjent. Disse kan løses individuelt eller i gruppe, men alle øvingsoppgavene må leveres i individuelle innleveringsmapper i Canvas innen oppgitte frister. Arbeidsomfang er ca 2 timers egeninnsats per øvingsoppgave.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 3 timer

Eksamensresultat kan påklages.

Kontinuasjoneksamen kan ved behov avholdes som muntlig eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle trykte og skrevne hjelpemidler samt håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.