Emneplan forBYVE3500 Vann- og miljøteknikk

Innledning

Emnet tar for seg innføring i grunnleggende temaer innen vann- og miljøteknikk.  Målet er å gi studentene basiskunnskaper og ferdigheter innen planlegging, prosjektering, drift og vedlikehold av vannforsynings-, avløpsanlegg og avfallssystemer.

Emnet gir også en bred innføring i planlegging, prosjektering, analyser, modellering og utredning av bærekraftig overvannshåndtering og aktuelle renseløsninger for overvann.

Emnet forutsetter obligatorisk deltakelse i laboratorieundervisning i bruk av egnet programvare som for eksmpel GIS (Mike Urban), PCSWMM, HEC-RAS samt deltakelse i befaringer og utflukter.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

 • analyser, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av vann-, avløps- og renovasjonsinfrastruktur
 • vannverkshydrologi, vannvannkvalitet i ulike drikkevannskilder, begrepene som beskriver vannkvalitet samt metoder for vannbehandling
 • virkning av forurensning på ulike resipienter og metoder for rensing av avløpsvann og behandling av slam
 • regelverk, normer og standarder for utarbeidelse av vann- avløp og renovasjonsanlegg og drift og vedlikehold av disse
 • begreper, måleparametere, analysemetoder og tolkning av måledata innen vannkvalitet for drikkevann, avløpsvann, overvann og resipienter i forhold til myndighetenes krav

Ferdigheter

Studenten kan:

 • grunnleggende planlegging og prosjektering av ledningsnett, pumpestasjoner, og mekaniske renseløsninger for vann, avløp, overvann
 • prinsipper for bærekraftig håndtering av restprodukter (avfall)
 • beherske sentral terminologi innen faget

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • reflektere over valg av løsninger for vann, avløp, overvann og renovasjon i henhold til sikkerhet og omgivelser
 • formidle resultater av måledata og konsekvenser av disse

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, øvingstimer og lab-timer og befaringer

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • 6 obligatoriske øvingsoppgaver må være godkjent. Disse kan løses individuelt eller i gruppe, men alle øvingsoppgavene må leveres i individuelle innleveringsmapper i Canvas innen oppgitte frister. Arbeidsomfang er ca 2 timers egeninnsats per øvingsoppgave.
 • godkjent deltakelse i obligatorisk opplæring i programvare (NovaPoint VA)

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen på 3 timer

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle trykte og skrevne hjelpemidler samt håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Environmental Engineering
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i ingeniørfag - energi og miljø i bygg / Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg
Omfang
10 stp.
Studieår
2019
Pensum
HØST 2019
Timeplan
HØST 2019
Programplan
Høst 2019: Bachelorstudium i ingeniørfag - energi og miljø i bygg / Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg
Emnehistorikk