EPN

BYVE3401 Areal- og transportplanlegging Emneplan

Engelsk emnenavn
Land Use and Transport Planning
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg
Omfang
10 stp.
Studieår
2020/2021
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir en innføring i areal- og transportplanlegging i et bærekraftig perspektiv. Det gis innføring i det norske plansystemet, en introduksjon i fagets historie, teorier og metoder. Rammer for arealplanlegging belyses i forhold til overordnede føringer (lover og normer etc.), men også i forhold til hvilke kvaliteter (planleggingens verdigrunnlag) som ønskes ivaretatt med planleggingen. Transportsystemet har konsekvenser for alle deler av samfunnet og påvirker miljøet og mennesker i form av luftkvalitet, støy, klimaforandring og trafikkulykker. Det er sterke koblinger mellom arealbruk, transportsystemet, transportutvalg, lokalklima, veg- og vann-, avløps- og overvannsinfrastruktur og bærekraftig utvikling og kurset gir en oversikt over disse koblinger og beskriver strategier for økt bærekraft. Det er obligatorisk deltakelse i laboratorieøvelser (NovaPoint Areal eller Focus Arealplanlegging og NovaPoint VA) samt befaringer og studieturer. For de som ikke kan delta på de organiserte studieturer og befaringer vil det bli mulighet for gjennomføring av individuelle studieturer og befaringer i Osloområdet, etter avtale med fagansvarlig

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

 • lovverk, forskrifter, statlige planretningslinjer, veiledninger og kommunale normer knyttet til planutforming og saksbehandling av arealplaner
 • plan- og medvirkningsprosesser og saksgang i planbehandling og bruk av innsigelser
 • utvalgte deler av fagets planleggingshistorie og planleggingsteorier
 • miljø- og planleggingsetikk
 • sammenheng mellom bystruktur og transport og kan redegjøre for bærekraftige areal- og transportløsninger

Ferdigheter

Studenten kan:

 • utarbeide en reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse i samsvar med Miljøverndepartementets veiledning for reguleringsplaner, samt overordnede føringer
 • prinsippene for utforming av reguleringsplaner ved bruk av egnet programvare (NovaPoint Areal, Focus Arealplanlegging eller tilsvarende) med tilhørende tekniske planer for Veg, VA (plantegning, lengdeprofiler og tverrprofiler) utføre konsekvensanalyser for områdereguleringsplan og ROS-analyse for detaljreguleringsplan
 • utføre grunnleggende trafikktekniske beregninger og analyser

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • organisere, planlegge og gjennomføre tverrfaglige utredninger, analyser og rapporter bygd opp etter vitenskapelige prinsipper, hvor det også inngår å kunne bruke referanse-håndteringssystem (EndNote, RefMan eller tilsvarende)
 • beskrive politisk saksgang og beslutningssystem for arealplaner i kommuner
 • beskrive prinsipper for utvikling av bærekraftig areal- og transport
 • bruke intervju og litteraturstudier som metoder til utredninger og rapporter

Arbeids- og undervisningsformer

 • forelesninger
 • selvstudium og gruppearbeid (PBL)
 • laboratorium - planopptegning og visualisering vha egnet programvare (NovaPoint Areal, Focus Arealplanlegging eller tilsvarende og NovaPoint Veg og NovaPoint VA)
 • Det kan bli aktuelt med analyser av vegkryss vha SIDRA Intersection
 • obligatoriske mappeinnleveringer (individuelle og gruppeoppgaver)
 • det vil bli obligatoriske befaring til boligområder (1 dag)
 • det vil bli obligatorisk felles undervisning og prosjektarbeid om universell utforming sammen med Ergoterapiutdanningen ved OsloMet (4 hele dager, sammenhengende)
 • deltakelse på 3 dagers studietur til utlandet for å studere bærekraftig byutvikling, eller etter søknad gjennomføre tilsvarende befaring i Oslo
 • det kan bli aktuelt med deltakelse i laboratorieundervisning for modellering og analyser vha. GIS (ATP-modellen)

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • deltakelse i alle obligatoriske befaringer (inntil 4 dager)
 • deltakelse i felles universell utformingsprosjekt i samarbeid med Ergoterapiutdanningen ved OsloMet (4 dager)
 • deltakelse i labundervisning i programvare (Fokus Areal eller NovaPoint Areal, NovaPoint VA evt. GIS) (10 timer)

Vurdering og eksamen

1) Individuell muntlig eksamen (60%).

2) Mappevurdering med følgende mappekrav (40%).

 Fire skriftlige innleveringer:

 • Del 1: Reguleringsplan        

 • Del 2: Rapporter fra studieturer, befaringer og samarbeidsuke med ergoterapistudiet om universell utforming

 • Del 3: Øvingsoppgaver i transportplanlegging.         

 • Del 4: Individuell fordypningsrapport

Mappevurdering i del 2 gis en helhetlig vurdering med én karakter. Alle deler av mappeeksamen må være bestått for at mappen som helhet skal vurderes til bestått.

Begge deleksamener må være vurdert til bestått for at studenten skal kunne få bestått emne.

Eksamensdel 1 kan ikke påklages, eksamensdel 2 kan påklages.

Ved ny/utsatt eksamen gjennomføres del 1 som muntlig eksamen. For del 2 kan en forbedret versjon av mappen leveres.

Hjelpemidler ved eksamen

1) Ingen

2) Alle

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått

Sensorordning

Del 1) To interne sensorer.

Del 2) En intern sensor.

Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneansvarlig

Ulf Rydningen

Emneoverlapp

Overlapp

Emnet er ekvivalent (overlapper 10 studiepoeng) med BYTS3400 Areal- og transportplanlegging.

Ved praktisering av 3-gangers regelen for oppmelding til eksamen teller forsøk brukt i ekvivalente emner.