EPN

BYVE3300 Statikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Statics
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir bakgrunn for elementmetoden (anvendt for staver, bjelker og skiver), slik at studenten kan forstå oppbyggingen av et elementmetodeprogram og forstå begrensninger og muligheter ved elementanalyser. Videre skal emnet gi studentene kunnskap om kapasitetsberegninger av staver, bjelker og rammer innenfor plastisitetsteori og 2. ordens bøyningsteori.

Forkunnskapskrav

Ingen utover opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har kunnskaper om:

  • matrisestatikk og elementmetoden
  • 2. ordens bøyningsteori
  • plastisitetsteori

Ferdigheter

Studenten kan:

  • gjøre håndberegninger ved bruk av matrisestatikk
  • gjøre bruddberegninger i bjelker og rammer basert på plastisk flyt
  • bruke teori og elementmetodeprogram til å beregne konkrete konstruksjoner som fagverk, buer, rammer, bjelkerister etc. utsatt for ulike belastninger (inklusiv temperaturbelastinger)

Generell kompetanse

Studenten:

  • kan gjøre rede for prinsippene i en elementanalyse
  • kan foreta en kritisk vurdering av resultater ved sammenligning av teoretiske og numeriske beregninger
  • forstår forskjellen på elastisk og plastisk kapasitet

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, og øvinger.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

  • 3 av 4 øvingsoppgaver

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 3 timer

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle trykte og skrevne hjelpemidler samt håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneansvarlig

Emrah Erduran