EPN

BYVE3200 Stål- og trekonstruksjoner Emneplan

Engelsk emnenavn
Design of Steel and Timber Structures
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omfatter prosjektering av bjelker, søyler og sammensatte bærende byggeelementer av tre- og stål i bruddgrensetilstand, bruksgrensetilstand og ulykkesgrensetilstand. Emnet omfatter forbindelsesmidlene sveis, mutterskruer, spiker, skruer og tømmerforbindere.  Emnet skal gi forståelse for lastvirkninger, materialegenskaper og bruk av opplysninger som finnes i andre standarder. Prøving på enkle elementer av tre for brudd og forskyvning gis. Bygger på BYPE1600 Mekanikk, BYTS2100 Byggematerialer og betongdimensjonering.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten:

  • kjenner til vanlige beregningsmodeller for elementer og enkle sammensatte konstruksjoner av stål og tre
  • kjenner til dimensjoneringsmetoder som er beskrevet i Eurocode 3 og Eurocode 5

Ferdigheter

Studenten kan:

  • benytte fasthetslæren sammen med dimensjoneringsmetoder og dimensjonere bærende byggeelementer og forbindelser i tre- og stålkonstruksjoner i varierende kombinasjoner.

Generell kompetanse

Studenten:

  • har generell forståelse for standardenes teoretiske grunnlag

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer er forelesninger og veiledninger til utgitte øvinger.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

  • 4 av 6 obligatoriske øvingsoppgaver

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 3 timer

Eksamensresultat kan påklages.

Ved eventuell ny og utsatt eksamen kan muntlig eksamensform bli benyttet. Ved eventuelle bruk av muntlig eksamen ved ny og utsatt eksamen, kan eksamensresultat ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Tillatte hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler samt godkjent kalkulator som ikke kan kommunisere trådløst eller regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas. Forhåndsgodkjent ordbok. Skrive- og tegnesaker.  Det følger ikke med vedlegg til eksamen, kandidatene må ha med seg alle nødvendige standarder, tabeller etc.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneansvarlig

Katalin Vertes