EPN

BYTS2400 Geoteknikk og veibygging Emneplan

Engelsk emnenavn
Geotechnics and Road Construction
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg
Omfang
10 stp.
Studieår
2019/2020
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Geoteknikk: Emnet gir grunnlag for å kunne vurdere og beregne grunnens stabilitet og bæreevne for veg- og byggeprosjekter på ulike løsmasser. Det gis grunnlag for å beregne belastninger som påføres konstruksjoner fra jord- og vanntrykk.

Vegbygging: Emnet bygger på Vegvesenets retningslinjer for utførelse (N200 med aktuelle veiledere. Høringsutgave april 2017), samt laboratorietesting relatert til vegbygging (R210). Studenten blir kjent med: Grunnprinsippene for bygging og dimensjonering av veger og gater. Vurdering av underbygning og grunnforhold. Krav til bæreevnemessig dimensjonering og frostsikring av vegoverbygningen iht. gjeldende normaler. Den norske dimensjoneringstabell. Beskrivelse av vegbyggingsmaterialer og drenering av veger. Laboratorieundersøkelser.

Forkunnskapskrav

Ingen utover opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskaper om jordartenes mekaniske og byggetekniske egenskaper
 • har kunnskap om vannstrømning og drenering av vann
 • har grunnleggende kunnskaper om teknisk utførelse av veger og gater

Ferdigheter

Studenten:

 • kan foreta vurderinger og beregninger av bæreevne, jordtrykk, setninger, stabilitet og vannstrømning (etter NS-EN 1997, V220 og N200)
 • kan utføre geoteknisk laboratorietesting (rutineundersøkelser etter NS/Eurocode)
 • kan dimensjonere overbygging av veger (etter N200)
 • kan utføre laboratorieundersøkelser knyttet til vegbygging (etter R210)
 • kan planlegge massetransport

Generell kompetanse

Studenten:

 • har god oversikt over løsmassegeologien i Norge og kjenner til fastlandsgeologien
 • forstår grunnlaget for vegbygging og er kjent med problematikk knyttet til vegbygging i utfordrende klima og ved utfordrende grunnforhold

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og veiledninger til utgitte øvinger. Emnet omfatter laboratorieøvinger både i geoteknikk og vegbygging samt prosjektoppgave som dekker utdrag av relevant FoU innen geoteknikk og vegbygging.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • 2 laboratorieøvinger, 4 timer
 • 4 øvingsoppgaver, ca. 6 timer pr øving

Vurdering og eksamen

Ny eksamen våren 2020: Individuell skriftlig hjemmeeksamen på 4 timer.

[Tidligere: Individuell skriftlig eksamen på 3 timer.]

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

[Tidligere: Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.]

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Emnet kan bli trukket ut til ekstern sensur.

Emneansvarlig

Berthe Dongmo-Engeland