EPN

BYTS2300 Konstruksjonslære Emneplan

Engelsk emnenavn
Construction Theory
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg / Ingeniørutdan. - 3 terminsordning
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I emnet gjennomgås utfyllende deler av den grunnleggende mekanikken, behandling av statisk ubestemte konstruksjoner med ulike metoder, samt virkemåten til ulike konstruksjoner. Enhetslastmetoden og betydning av stivhet er sentralt. Videre gjennomgås de vanligste konstruksjonselementer i ulike bæresystemer. Nødvendige punkter fra NS-EN 1990 og 1991 gjennomgås for å gi grunnlaget for dimensjoneringsprosessen. Emnet gir også en innføring i dimensjonering av enkle tverrsnitt i stål, tre og betong.

Anbefalte forkunnskaper

BYPE1600 Mekanikk

Forkunnskapskrav

Ingen utover opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten:

 • har inngående kunnskap om statisk bestemte og ubestemte konstruksjoner
 • har inngående kunnskap om skjærspenninger fra bjelketeorien
 • har bred kunnskap om virkemåten i et utvalg av vanlige konstruksjonsprinsipper
 • kjenner til dimensjoneringsprosessen og aktuelle standarder
 • kjenner til statisk virkemåte i vanlige konstruksjoner av stål, tre og betong

Ferdigheter

Studenten kan:

 • beregne skjærspenninger i bjelketverrsnitt 
 • anvende enhetslastmetoden til beregning av statisk ubestemte konstruksjoner og beregne deformasjoner ved hjelp av reduksjonssetningen
 • beregne lastfordeling i avstivningssystemer for bygg
 • beregne virkningen av temperaturbelastning på enkle konstruksjoner
 • finne fram til relevante laster og lastkombinasjoner iht. standardene
 • dimensjonere enkle tverrsnitt i stål, tre og betong
 • anvende beregningsprogram til enkle statiske beregninger

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan planlegge og gjennomføre første fase i prosjekteringen av et bygg, inkludert vurdering av lastfordeling til byggets bærende konstruksjoner
 • kan vurdere og analysere ulike bæresystemer
 • kan gjøre kritiske vurderinger og kontroller av resultater fra beregningsprogram 

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og veiledning til utgitte øvinger. Emnet omfatter også praktiske øvinger i klasserom/datalab  

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • 5 av 7 individuelle øvinger
 • deltakelse i labundervisning i programvare (4 timer)
 • 1 gruppeoppgave i praktisk lab, 3-5 siders rapport

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 3 timer.

Eksamensresultat kan påklages.

Ved eventuell ny og utsatt eksamen kan muntlig eksamensform bli benyttet. Ved eventuelt bruk av muntlig eksamen ved ny og utsatt eksamen, kan denne ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Hjelpemidler som ligger vedlagt eksamensoppgaven, skrive- og tegnesaker, og håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneansvarlig

Eivind Johnsen