EPN-V2

BYPE2700 Prosjektledelse og økonomi Emneplan

Engelsk emnenavn
Project management and economy
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg
Bachelorstudium i ingeniørfag - energi og miljø i bygg
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Et praktisk orientert emne i prosjektledelse som gir en grundig innføring i prosjekt som arbeidsform. Dette kurset tar studentene gjennom grunnleggende prosjektledelseskonsepter og ferdigheter som er nødvendige for å kunne lansere, lede og realisere fordeler fra prosjekter i byggebransjen.

Forkunnskapskrav

Ingen utover opptakskrav

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten:

 • har grunnlag for å forstå prosjektledelseskonseptet og hvordan det muliggjør ønskede resultater.
 • kjenner kompleksiteten i moderne byggeprosjekter og behovet for tverrfaglighet og grensesnittstyring.
 • har kunnskap om de vanligste metodene for tids- og kostnadsestimering.
 • har kunnskap om metoder for kostnads- og interessentanalyse.
 • er i stand til å beskrive hovedkategoriene av prosjektorganisasjonsstrukturer (prosjekt, klassisk og matrise)

Ferdigheter

Studenten:

 • kan etablere riktige prosjektmål og suksesskriterier.
 • forstår hensikten med Work Break Down Structure (WBS) og hvordan denne skal utarbeides.
 • kan løse utfordringer knyttet til økonomiske begrensninger i prosjektet ved hjelp av utjevning av ressurser, brukt tid, endring av relasjoner eller bruk av flyt / slakk.
 • kan bruke indekser (for eksempel kostnads- og tidsindekser) for løpende å kunne overvåke prosjektstatus og for å etablere riktige prognoser.

Generell kompetanse

Studenten:

 • har kompetanse til å ta riktige avgjørelser for å få ønsket resultat innenfor de definerte kostnads- og kvalitetsrammer.
 • har kompetanse til å kunne gjennomføre evalueringer og velge riktige og tilpassede modeller for prosjektorganisering basert på prosjektets varighet, størrelse og kompleksitet.
 • kan samarbeide og bidra til tverrfaglig team/samarbeid, kunne relatere forutsetninger for å lykkes i prosjektarbeid med ens arbeidssituasjon.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningsform vil være forelesninger, diskusjon, case study og dialog rundt caseprosjektet, med vekt på aktiv læring.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen

Vurdering og eksamen

 1. Individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 3 timer (50%).
 2. Mappevurdering med følgende mappekrav (50%).
 • Del 1: To skriftlige gruppeinnleveringer i løpet av semesteret.
 • Del 2: Endelig prosjektgruppeinnlevering.

Hver gruppe bør være mellom 4 til 6 studenter.

Mappevurdering i del 2 gis en helhetlig vurdering. Begge deleksamener må være vurdert til bestått for at studenten skal kunne få bestått emne. Eksamensresultat kan påklages. Ved ny/utsatt eksamen kan en forbedret versjon av mappen leveres for del 2.

Hjelpemidler ved eksamen

1. Ingen

2. Alle

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneansvarlig

Allen Tadayon