EPN

BYPE2700 Prosjektledelse og økonomi Emneplan

Engelsk emnenavn
Project management and economy
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - energi og miljø i bygg / Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Et profesjonsorientert og fleksibelt emne i prosjektledelse som skal gi en introduksjon til prosjektet som arbeidsform. Dette emnet skal gi studentene en innføring i grunnleggende konsept for prosjektledelse samt ferdigheter i bruk av de nye, digitale verktøy som er nødvendige for å lede prosjekter og realisere verdiskaping i byggebransjen.

Emnet vil også gi en introduksjon til prosjekteringsledelse, beslutningstaking samt koordinering og ledelse av prosjekter, slik at disse ivaretar prosjekteiers mål og gjennomfører prosesser i henhold til offentlig krav og bestemmelser

Forkunnskapskrav

Ingen utover opptakskrav

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om hvordan man identifiserer og analyserer utfordringer knyttet til prosjektets initieringsfase, og kan definere forutsetninger for prosjektsuksess.
 • ​har grunnleggende kunnskap om avhengigheten mellom prosjekteiers forretningsmessige mål,  bygningsdesign, teknologibruk og støttefunksjoner og hvordan dette forstås i et helhetlig perspektiv.
 • forstår prosjekteringsprosessen og dens plass i den samlede byggeprosessen.
 • har kunnskap om produkt som brukes i  prosjekteringsprosess  og hva som utgjør verdi i dem.
 • har kunnskap om kompleksiteten i  byggeprosjekter, behovet for tverrfaglig samarbeid og håndtering av grensesnitt.
 • forstår viktigheten av profesjonell styring av prosjekteringsprosess for å gjøre prosjektet egnet for bruker og eiers formål.
 • har inngående kunnskap om de vanligste tids- og kostnadsestimeringsmetodene
 • har inngående kunnskap om analysemetoder som livssyklus-,  kostnads- og interessentanalyse.
 • kan beskrive hovedkategoriene av prosjektorganisasjonsstrukturer (prosjekt, klassisk og matrise), og forstår fordeler og ulemper ved de forskjellige modellene.
 • har kunnskap om forskjellige kontrakts-  og prosjektleveringsmodeller, inkludert nye, innovative samarbeidsmodeller.

Ferdigheter

Studenten:

 • kan etablere riktige prosjektmål og suksesskriterier.
 • forstår hensikten med Work Break Down Structure (WBS) og hvordan denne skal utarbeides.
 • har kunnskap om hvilke verktøy som kan brukes i en usikkerhets- / risikostyringsprosess.
 • kan løse utfordringer knyttet til økonomiske begrensninger i prosjektet ved hjelp av utjevning av ressurser, brukt tid, endring av relasjoner eller bruk av flyt / slakk.
 • kan bruke indekser (for eksempel kostnads- og tidsindekser) for løpende å kunne overvåke prosjektstatus og for å etablere riktige prognoser.
 • kan styre prosjekteringsprosessen.

Generell kompetanse

Studenten:

 • har kompetanse til å ta riktige avgjørelser for å få ønsket resultat innenfor de definerte kostnads- og kvalitetsrammer.
 • har kompetanse til å kunne gjennomføre evalueringer og velge riktige og tilpassede modeller for prosjektorganisering basert på prosjektets varighet, størrelse og kompleksitet.
 • kan samarbeide og bidra til tverrfaglig team/samarbeid, kunne relatere forutsetninger for å lykkes i prosjektarbeid med ens arbeidssituasjon.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen

Vurdering og eksamen

 1. Two written submissions (7-10 pages), counts 30%
 2. Final final project submission (20-30 pages) + presentation, counts 70%

Both parts must be passed (grade E) to pass the course. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.