EPN

BYPE2000 Matematikk 2000 for bygg Emneplan

Engelsk emnenavn
Mathematics 2000
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - energi og miljø i bygg / Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Dette emnet skal sammen med Matematikk 1000 gi studenten forståelse for matematiske begreper, problemstillinger og løsningsmetoder med sikte på anvendelser. Arbeidet med emnet vil gi øvelse i å bruke matematisk programvare for å gjøre studentene i stand til å utføre beregninger i en jobbsituasjon.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan:

 • bruke matriseregning til å løse systemer av linære likninger
 • bruke lineær algebra til å finne egenverdier og løse systemer av differensiallikninger
 • gjøre rede for konvergensbegrepet og metoder for å bestemme konvergens
 • gjøre rede for potensrekkeutvikling av funksjoner og tilnærming ved Taylorpolynomer
 • drøfte funksjoner av flere variable og anvende partielt derivert på ulike problemstillinger

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Gauss-Jordan eliminasjon og matriseregning
 • finne inverse matriser og determinanter
 • beregne egenvektorer og diagonalisere matriser
 • anvende diagonalisering av matriser til å løse systemer av differensiallikninger
 • bestemme konvergens av rekker med bl.a. forholdstesten, samt kunne derivere og integrere potensrekker leddvis
 • finne Maclaurinrekker og tilnærmingspolynomer til kjente funksjoner og bruke Taylorpolynomer til å finne tilnærmingsverdier for integraler og grenseverdier
 • beskrive og drøfte funksjoner av flere variable bl.a. ved bruk av nivåkurver og partielle deriverte
 • tolke gradient og retningsderivert geometrisk og anvende lineær tilnærming og totalt differensial for funksjoner i flere variable til å bestemme målefeil og usikkerhet
 • bestemme og klassifisere kritiske punkter til funksjoner av to variable
 • anvende matematikkverktøy på matriser, rekker og funksjoner av to variable

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • identifisere sammenhengen mellom matematikk og eget ingeniørfag
 • overføre et praktisk problem fra eget fagområde til matematisk form, slik at det kan løses - analytisk eller numerisk
 • bruke matematiske metoder og verktøy som er relevante for sitt fagfelt

Arbeids- og undervisningsformer

Fellesforelesning og øvingstimer. I øvingstimene arbeider studentene med oppgaver, dels individuelt, dels i grupper og får veiledning av faglærer.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 3 timer

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Alt av trykte og skrevne hjelpemidler.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneoverlapp

Emnet er ekvivalent (overlapper 10 studiepoeng) med MEK2000, EMPE2000, KJPE2000 og MAPE2000. Ved praktisering av 3-gangers regelen for oppmelding til eksamen teller forsøk brukt i ekvivalente emner.