EPN

BYPE1600 Mekanikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Mechanics
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg
Omfang
5 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir en innføring i grunnleggende statikk og fasthetslære som er basis for alle konstruksjonsemnene i studiet. Emnet omhandler:  

 • kraftvektorer og legemer i likevekt  

 • moment-, skjærkraft- og normalkraftdiagrammer 

 • bjelketeori 

 • spenningsfordelinger 

 • deformasjonsberegninger 

Forkunnskapskrav

Ingen utover opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten: 

 • har inngående forståelse av prinsippene i læren om krefter og likevekt

 • har inngående forståelse av fasthetslæren, herunder Hookes lov, bjelketeori, deformasjons- og spenningsberegninger 

 • har inngående forståelse av virkemåten i de vanligste konstruksjonselementene, herunder bjelker, søyler og staver (fagverk) 

Ferdigheter 

Studenten: 

 • kan beregne lagerreaksjoner i statisk bestemte konstruksjoner 

 • kan beregne og tegne moment-, skjærkraft- og normalkraftdiagrammer for bjelker og staver 

 • kan utføre spenning- og tøyningsberegninger for moment, skjærkraft og normalkraft 

 • kan anvende bjelketeorien til å utføre deformasjonsberegninger på enkle statisk bestemte konstruksjoner 

Generell kompetanse 

Studenten:  

 • kan gjøre statiske beregninger som grunnlag for prosjektering av konstruksjonselementer 

Arbeids- og undervisningsformer

Auditorieundervisning samt regneøvinger med veiledning i sal. Praktisk øving i klasserom.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen: 

 • 6 av 10 individuelle regneøvinger 

 • 1 gruppeoppgave (praktisk øving) 

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 3 timer.

Eksamensresultat kan påklages.

Ved eventuell ny og utsatt eksamen kan muntlig eksamensform bli benyttet. Ved eventuelt bruk av muntlig eksamen ved ny og utsatt eksamen, kan denne ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer tråløst. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneansvarlig

Erik Løhre Grimsmo

Emneoverlapp

Emnet har 5 stp overlapp med emnet Fysikk og mekanikk (BYPE1100).