EPN

BYPE1500 Fysikk og kjemi Emneplan

Engelsk emnenavn
Physics and Chemistry
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet består av to deler. Fysikkdelen skal kunne gi studentene grunnleggende fysikkfaglige kunnskaper og ferdigheter som er med på å legge et naturvitenskaplig fundament for arbeid med de teknologiske emnene.

Gjennom kjemidelen vil studenten tilegne seg grunnleggende kunnskap i kjemi.

Forkunnskapskrav

Ingen utover opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om fluidstatikk og fluiddynamikk som innebærer lære om væsketrykk, kontinuitetsligningen og Bernoullis ligning

 • kan gjøre rede for Termodynamikkens 1. og 2. lov

 • har kunnskap om begrepene varmekapasitet og varmeovergang

 • Har kunnskap om periodesystemet og oppbygging av atomer

 • Forstår enkle kjemisk reaksjonslikninger

 • Har kunnskap tilstandslikningen for ideelle gasser

 • Forstår enkle modeller for kjemisk binding i molekyler

 • Forstår enkle modeller for kjemisk binding i halvledere og metaller

 • Forstår hva som menes med kjemisk likevekt

 • Har grunnleggende kunnskaper i elektrokjemi

Ferdigheter

Studenten:

 • kan beregne trykkvariasjon i en strømmende væske samt strømningsmengde og strømningshastighet

 • kan regne ut overføring av varmeenergi (termisk konduktivitet)

 • Kan utføre støkiometriske beregninger for en gitt kjemisk likevekt

 • Kan bruke tilstandslikningen for ideelle gasser i beregninger

 • Kan utføre enkle beregning for galvaniske celler og elektrolyse celler

 

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan anvende kunnskapen og ferdighetene på praktiske fysikkproblemstillinger

 • Kan anvende kunnskapen og ferdighetene på praktiske kjemiproblemstillinger

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og øvinger

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • 3 av 6 individuelle regneøvinger i fysikk
 • 3 av 6 individuelle regneøvinger i kjemi

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen på 3 timer.

Eksamensresultatene kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Egne notater. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig

Emneoverlapp

Emnet har 5 stp overlapp med Fysikk og mekanikk (BYPE1100), og 5 stp overlapp med Energi, miljø og kjemi (BYPE1300).