EPN

BYGG3200 Planlegging, behandling og drift av vann og avløp Emneplan

Engelsk emnenavn
Water planning and treatment
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg / Bachelorstudium i ingeniørfag - bioteknologi og kjemi
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet tar for seg innføring i grunnleggende temaer innen vann- og miljøteknikk med hovedfokus på overordnede planer innen hele vannområdet, vannbehandling og avløpsrensing. Målet er å gi studentene basiskunnskaper og ferdigheter innen planlegging, prosjektering, analyser, utredning, drift og vedlikehold av bærekraftig prosesshåndtering av drikkevann og avløpsrensing.

Emnet forutsetter obligatorisk deltakelse på eventuelle befaringer og utflukter.

Anbefalte forkunnskaper

BYGG1008 Overvann brukt som ressurs

Forkunnskapskrav

Ingen utover opptakskrav

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

  • hovedplaner og saneringsplaner, analyser, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av prosessanlegg
  • begreper, måleparametere, analysemetoder og tolkning av måledata innen vannkvalitet og resipienter i forhold til myndighetenes krav
  • regelverk, normer og standarder for utarbeidelse av prosessanlegg
  • metoder for prosjektgjennomføring og samarbeid

Ferdigheter

Studenten:

  • kan grunnleggende planlegging på hoved- og saneringsplannivå og prosjektering av prosessanlegg
  • behersker sentral terminologi innen faget

Generell kompetanse

Studenten:

  • kan reflektere over valg av løsninger for overordnede planer og prosessanlegg i henhold til helse, sikkerhet, sårbarhet og omgivelser
  • kan bidra til bærekraftige løsninger, hensyn til miljø og klima
  • kan utnytte digital kompetanse

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, øvingstimer og eventuelle befaringer/utflukter

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

6 obligatoriske øvingsoppgaver må være godkjent. Disse kan løses individuelt eller i gruppe, arbeidsomfang er ca 2 timers egeninnsats per øvingsoppgave.

Deltakelse i alle obligatoriske befaringer (2 stk)

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 3 timer

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Hjelpemidler som ligger vedlagt eksamensoppgaven, skrive- og tegnesaker, og håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

En sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig. 

Emneoverlapp

BYVE3500 Vann- og miljøteknikk, 3 stp