EPN

BYGG3100 Teknisk infrastruktur Emneplan

Engelsk emnenavn
Infrastructure
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet tar for seg innføring i grunnleggende temaer innen vann- og miljøteknikk og annen teknisk infrastruktur i bakken.

Målet er å gi studentene basiskunnskaper og ferdigheter innen planlegging, prosjektering, drift og vedlikehold av vannforsyning- og avløpsledninger, overvannsløsninger knyttet til samferdsel og annen teknisk infrastruktur. Emnet forutsetter obligatorisk deltakelse på eventuelle befaringer og utflukter.

Anbefalte forkunnskaper

BYGG1008 Overvann brukt som ressurs

Forkunnskapskrav

Ingen utover opptakskrav

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

  • analyser, prosjektering, bygging, forlegningsmetoder, drift og vedlikehold av vann- og avløpsinfrastruktur og annen teknisk infrastruktur
  • regelverk, normer og standarder for utarbeidelse av vann- og avløpsanlegg og annen teknisk infrastruktur
  • løsninger for håndtering av grunnvann og overvann
  • metoder for prosjektgjennomføring og samarbeid

Ferdigheter

Studenten kan:

  • grunnleggende planlegging og prosjektering av ledningsnett, forlegningsmetoder og fellesanlegg for teknisk infrastruktur
  • sentral terminologi innen faget

Generell kompetanse

Studenten kan:

  • reflektere over valg av løsninger for vann, avløp og annen teknisk infrastruktur i henhold til helse, sikkerhet, sårbarhet og omgivelser
  • bidra til bærekraftige løsninger, hensyn til miljø og klima
  • utnytte digital kompetanse

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, øvingstimer og eventuelle befaringer/utflukter

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

6 obligatoriske øvingsoppgaver må være godkjent. Disse kan løses individuelt eller i gruppe, arbeidsomfang er ca 2 timers egeninnsats per øvingsoppgave.

Deltakelse i alle obligatoriske befaringer (2 stk)

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 3 timer

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Hjelpemidler som ligger vedlagt eksamensoppgaven, skrive- og tegnesaker, og håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneoverlapp

BYVE3500 Vann- og miljøteknikk (ca 30%)