EPN

BYGG2500 Arealplanlegging Emneplan

Engelsk emnenavn
Area planning
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir en innføring i areal- og transportplanlegging i et bærekraftig perspektiv. Det gis grunnleggende kunnskap om det norske plansystemet, en introduksjon i fagets historie, teorier og metoder. Rammer for arealplanlegging belyses i forhold til overordnede føringer (lover og normer etc.), men også i forhold til hvilke kvaliteter (planleggingens verdigrunnlag) som ønskes ivaretatt med planleggingen. Transportsystemet har konsekvenser for alle deler av samfunnet og påvirker miljøet og mennesker i form av luftkvalitet, støy og klimaforandring. Det er sterke koblinger mellom arealbruk, transportsystemet, transportutvalg, lokalklima, veg- og vann-, avløps- og overvannsinfrastruktur og bærekraftig utvikling og kurset gir en oversikt over disse koblinger og beskriver strategier for økt bærekraft. Det teoretiske grunnlaget i emnet understøttes av laboratoriearbeid som blant annet inkluderer opplæring og bruk av relevant programvare.  

Forkunnskapskrav

Ingen utover opptakskrav

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:   

Kunnskap   

Studenten har kunnskap om: 

 • lovverk, forskrifter, statlige planretningslinjer, veiledninger og kommunale normer knyttet til planutforming og saksbehandling av arealplaner 

 • plan- og medvirkningsprosesser og saksgang i planbehandling og bruk av innsigelser 

 • utvalgte deler av fagets planleggingshistorie og planleggingsteorier 

 • miljø- og planleggingsetikk 

 • sammenheng mellom bystruktur og transport og kan redegjøre for bærekraftige areal- og transportløsninger 

 • Kost/nytte-analyser og forholdet mellom kostnader og nytte.   

 • har kunnskap om geografisk informasjon, modellgrunnlag og analysemetoder 

Ferdigheter   

Studenten kan: 

 • utarbeide en reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse i samsvar med Miljøverndepartementets veiledning for reguleringsplaner, samt overordnede føringer 

 • prinsippene for utforming av reguleringsplaner ved bruk av egnet programvare  med tilhørende tekniske planer for Veg, VA (plantegning, lengdeprofiler og tverrprofiler) utføre konsekvensanalyser for områdereguleringsplan og ROS-analyse for detaljreguleringsplan 

 • benytte totalstasjon, GNSS-utstyr og beregningsmetoder som er vanlige ved innmåling og utsetting av punkter ifm. Veiprosjekter (fra BYTS2601) 

 • gjennomføre beregninger og vurderinger av ulike tiltak med hensyn på tiltakenes kostnader og nytte 

Generell kompetanse     

Studenten kan: 

 • organisere, planlegge og gjennomføre tverrfaglige utredninger, analyser og rapporter.  

 • beskrive politisk saksgang og beslutningssystem for arealplaner i kommuner 

 • beskrive prinsipper for utvikling av bærekraftig areal- og transport 

 • bruke intervju og litteraturstudier som metoder til utredninger og rapporter 

Arbeids- og undervisningsformer

 • forelesninger 

 • selvstudium og gruppearbeid (Problembasert læring, plan- og bygningsloven) 

 • laboratorium - planopptegning og visualisering ved bruk av egnet programvare  

 • det vil bli obligatoriske befaringer til boligområder

 • det kan bli aktuelt med deltakelse i laboratorieundervisning for modellering og analyser ved bruk av GIS (ATP-modellen) 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen: 

 • deltakelse i alle obligatoriske befaringer (inntil 4 dager) 

 • deltakelse i labundervisning i programvare  (12 timer) 

Vurdering og eksamen

 1) Individuell muntlig eksamen (50%). 

2) Mappevurdering med følgende mappekrav (50%). 

 Fire skriftlige innleveringer: 

 • Del 1: Reguleringsplan med tilhørende tekniske planer.         

 • Del 2: Rapport fra befaring.

 • Del 3: Individuelt refleksjonsnotat. 

Mappevurdering i del 2 gis en helhetlig vurdering. Alle deler av mappeeksamen må være bestått for at mappen som helhet skal vurderes til bestått. 

Begge deleksamener må være vurdert til bestått for at studenten skal kunne få bestått emne. 

Eksamensdel 1 kan ikke påklages, eksamensdel 2 kan påklages. 

Ved ny/utsatt eksamen gjennomføres del 1 som muntlig eksamen. For del 2 kan en forbedret versjon av mappen leveres. 

Hjelpemidler ved eksamen

1) Ingen 

2) Alle 

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått 

Sensorordning

Del 1) To interne sensorer. 

Del 2) En intern sensor. 

Emneoverlapp

BYVE3401 Areal- og transportplanlegging

BYTS2601 Geomatikk og veiplanlegging