EPN

BYGG2400 Landmåling Emneplan

Engelsk emnenavn
Surveying
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg
Omfang
5 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Landmåling omfatter innsamling, prosessering, analyse, lagring, distribusjon, presentasjon av romlig stedfestet informasjon. Emnet vil gi grunnleggende teoretisk og anvendelsesorientert kunnskap om utvalgte deler av landmåling.

Forkunnskapskrav

Ingen utover opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan:

 • gjøre rede for det geodetiske grunnlaget for høyde- og koordinatangivelse av terrengpunkter, samt hovedprinsippene i feillære
 • prinsippene for virkemåten til GNSS, totalstasjoner og annet landmålingsutstyr
 • teorien bak praktiske beregninger i landmåling
 • forstå hvordan skanning kan brukes i et byggeprosjekt.

Ferdigheter

Studenten:

 • kan beregne høyder og koordinater til terrengpunkter, beregne areal av tomter og polygondrag
 • regne og utføre  fri oppstilling og utstikking av punkter
 • kan måle inn punkter.
 • kan bruke totalstasjon og nivelleringskikkert
 • kan tegne tverrprofiler, lengdeprofiler og utføre masseberegninger av byggegroper.

Generell kompetanse

Studenten:

 • forstår og kan bruke geografisk informasjon til planlegging, utførelse og kontroll av byggevirksomhet ved hjelp av digitalt utstyr som totalstasjon og GPS, og kan bruke relevante dataprogrammer til å tolke resultatene. Studenten kan kontrollere dette med manuelle beregninger

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer er forelesning og øvingstimer hver uke. I øvingstimene arbeider studentene med oppgaver, dels individuelt, dels i grupper og får veiledning av faglærer og/eller studentassistent (står som arbeidskrav). I tilegg til dette har studentene 2 landmålingsøvelser ute.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • 4 feltøvelser i gruppe med rapport 
 • 4 individuelle innleveringsoppgaver,10-15 sider

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen på 3,0 timer inkludert skanning og innlevering.

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tilatt, unntatt kommunikasjon med andre. 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneansvarlig

Christian Nordahl Rolfsen

Emneoverlapp

Emnet overlapper 5 studiepoeng med BYPE2200.