EPN

BYGG2300 Betongkonstruksjoner Emneplan

Engelsk emnenavn
Concrete Constructions
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet vil gi studentene teoretisk kunnskap om responsen av armerte betongtverrsnitt og praktisk kunnskap om dimensjonering av konstruksjonselementer som bjelker, dekker, søyler, vegger og fundamenter etter NS-EN 1992-1-1 (Eurokode 2). Hovedfokus vil være på slakkarmerte betongkonstruksjoner, men det vil også bli gitt en innføring i bruk og virkemåte for spennarmerte konstruksjoner og bygging med betongelementer. Den praktiske dimensjoneringen etter Eurokode er supplert med beregninger ved hjelp av programvare. 

Anbefalte forkunnskaper

BYPE1600 Mekanikk, BYTS2300 Konstruksjonslære

Forkunnskapskrav

Ingen utover opptakskrav

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap   

Studenten:  

 • har inngående kunnskap om grunnlaget for og teorien bak dimensjonering av slakkarmerte konstruksjonselementer for moment, skjærkraft og aksialkraft samt kombinasjoner av disse. 

 • kjenner til prinsipper og metoder for dimensjonering av spennarmerte betongkonstruksjoner 

 • kjenner til prinsipper for bygging med betongelementer 

Ferdigheter   

Studenten kan: 

 • dimensjonere konstruksjonselementer i slakkarmert betong iht. NS-EN 1992. 

 • forklare virkemåten for spennbetong 

 • beregne lastfordeling i skiver og knutepunkter i betongelementbygg iht. NS-EN 1992 1-1 og "Betongelementboken" 

 • anvende programvare til å modellere, analysere og dimensjonere konstruksjoner i slakkarmert betong 

Generell kompetanse    

Studenten: 

 • kan prosjektere enkle konstruksjoner og bygg i slakkarmert betong 

 • kan gjøre selvstendige vurderinger av alternative tekniske løsninger 

 • har evne til å gjøre kritiske vurderinger av resultater fra dataprogram 

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, veiledning til utgitte øvinger, labundervisning og prosjektarbeid i grupper

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen: 

 • 4 av 5 individuelle øvingsoppgaver (ca. tidsbruk på øvingsoppgavene er 2 timer hver)
 • deltakelse i labundervisning i programvare (6 timer)

Vurdering og eksamen

Eksamen består av to deler:

Eksamen består av to deler:

 1. Prosjektrapport fra gruppeoppgave (10 - 20 sider), teller ca 20% 

 2. Individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 3 timer,  teller ca 80% 

Det gis en helhetlig vurdering av de to delene samlet. Begge deler må være bestått (karakter E eller bedre) for å få bestått i emnet. 

 

Eksamensresultat kan påklages. 

Ved eventuell ny og utsatt eksamen kan muntlig eksamensform bli benyttet. Ved eventuell bruk av muntlig eksamen ved ny og utsatt eksamen, kan eksamensresultat ikke påklages. 

 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle trykte og skrevne hjelpemidler samt kalkulator. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas. 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

To interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig. 

Emneoverlapp

BYTS2100 Byggematerialer og betongdimensjonering: 5 STP

BYTS2500 Betongkonstruksjoner: 5 STP