EPN

BYGG2200 Geoteknikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Geotechnics
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Geoteknikk, et ingeniørfag, handler om geomateriers (eks. jord, berg og snø) egenskaper for bygg- og anleggsteknikk, og stabilitetsvurderinger for f.eks. byggfundamentering og skred. Emnet gir grunnleggende og viktige geoteknikkunnskaper, lab og feltpraksis for studenter. I geoteknikk skal kandidaten ha god forståelse av løsmasser som byggeteknisk materiale, kunne vurdere og løse geotekniske problemer og delta i diskusjoner rundt både normale og vanskelige grunnforhold. 

Anbefalte forkunnskaper

BYPE1600 Mekanikk 

Forkunnskapskrav

 Ingen utover opptakskrav. 

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:   

Kunnskap   

Studenten:  

 • har kunnskaper om geologiske prosesser som er særlig  relevant for dannelse av løsmasser 

 • har kunnskaper om jordegenskaper og jordsammensetning 

 • har god forståelse av klimaforandringers effekt på geoteknikk (f.eks. jordskred) 

 • har kunnskap om jordartenes mekaniske og byggetekniske egenskaper 

 • forstår vannstrømning og drenering i grunnen 

 • har kunnskap om dimensjonering av veioverbygning 

 • har kjennskap til fundamentanalyse (f.eks. aksial kapasitet av peler) 

 • har kjennskap til geomiljø og dets påvirkning på geoteknisk analyse og design 

 • har kjennskap til etiske forhold rundt sikkerhet og kostnader 

 

Ferdigheter   

Studenten: 

 • kan klassifisere mineraler og bergarter 

 • kan analysere spenninger og spenningsendringer i jord 

 • kan beregne bæreevne og stabilitet av skråninger og skjæringer 

 • kan vurdere lastspredning og setninger under fundament 

 • kan gjøre enkel simulering for å løse geotekniske problemer 

 • kan utføre geoteknisk laboratorietesting 

 • kjenner til geotekniske utrykk og kan lage geoteknisk rapport 

   

Generell kompetanse    

Studenten: 

 • forstår grunnlaget for geoteknisk prosjektering av fundamenter og støttekonstruksjoner, og for geotekniske vurderinger ifm. bygge- og anleggsprosjekter i Norge 

 • har tverrfaglige kunnskaper brukt i geoteknikk prosjekter 

 • har praktisk erfaring og kan anvende disse  til å finne løsninger til ulike geotekniske problemer  

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger, veiledning og øvingsoppgaver 

 • Bruk av programvare til simulering (feks Python, Excel eller andre programvarer) 

 • Selvstudium og gruppearbeid  

 • Emnet omfatter laboratorieøvinger i geoteknikk samt prosjektoppgave som dekker utdrag av relevant FoU innen geoteknikk

 • Muligheter for feltbefaring 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen: 

 • Deltakelse i lab- (3 laboratorieøvinger, totalt 6 timer)

 • Individuele øvingsoppgaver i geoteknikk (3)  

Vurdering og eksamen

Del 1: Individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 3 timer (80%)

Del 2: Individuell rapport fra laboratorieøvinger (20%)

Begge eksamensdeler må være vurdert til karakter bestått/E eller bedre for at studenten skal kunne få bestått emnet.

Eksamensresultat kan påklages.

Ved eventuell ny og utsatt eksamen kan muntlig eksamensform bli benyttet. Ved eventuell bruk av muntlig eksamen ved ny og utsatt eksamen, kan eksamensresultat ikke påklages. 

Hjelpemidler ved eksamen

Tillatte hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler samt godkjent kalkulator som ikke kan kommunisere trådløst eller regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas. Forhåndsgodkjent ordbok. Skrive- og tegnesaker.  Det følger ikke med vedlegg til eksamen, kandidatene må ha med seg alle nødvendige standarder, tabeller etc.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.   

Sensorordning

En sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig. 

Emneoverlapp

BYTS2400 Geoteknikk og vegbygging: 5stp