EPN

BYGG1100 Byggematerialer og Byggeteknikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Building Materials and Building Technology
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet består av to deler.

Byggematerialdelen vil gi en grunnleggende teoretisk og anvendelsesorientert kunnskap om de viktigste bygningsmaterialene betong, stål og tre.  Undervisningen vil omfatte: Materialers sammensetning, struktur og oppbygging, viktige egenskaper i forhold til funksjoner og anvendelser for materialene som styrke, bygningsfysiske egenskaper, bestandighet, nedbrytningsprosesser, produksjon og anvendelser, materialprøving, miljøforhold samt valg av materialer.

Byggeteknikkdelen vil gi studentene kunnskap til å forstå og utføre ulike typer byggetekniske tegninger, kunnskaper i byggetekniske prinsipp, materialvalg og detaljløsninger med hovedvekt på boliger i tre og hvorfor disse løsningene er valgt. Emnet skal også gi studentene kunnskaper om anvendelse av datateknologi og videreutvikle ferdighet i å fremstille tegninger ved hjelp av 3D-modelleringsprogrammer.

Forkunnskapskrav

Ingen utover opptakskrav

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan gjøre rede for produktspekter, bruksområder, fremstillingsmetoder og materialprøvingsmetoder for våre vanligste byggematerialer tre, stål og betong.
 • kan gjøre rede for risiko for helse og miljø som er forbundet med bruk av de enkelte byggematerialene
 • kan prinsippene for tegningsfremstilling manuelt og ved hjelp av moderne BIM-verktøy
 • har kunnskap om aktuelle konstruksjonsløsninger og materialer med hovedvekt på småhusbebyggelse i tre
 • har kunnskap om strukturell oppbygging av NS 3420 og NS 3451

Ferdigheter

Studenten kan

 • tolke standard betegnelser for materialkvalitet og bedømme byggematerialers karakteristiske egenskaper
 • dokumentere at valgt materiale er i samsvar med gjeldende rammebetingelser
 • utføre materialprøving i henhold til standardiserte prosedyrer
 • vurdere den praktiske gjennomføring av arbeider som er av betydning for å ivareta de materialtekniske egenskapene
 • fremstille ulike byggetekniske tegninger både manuelt og ved hjelp av 3D-modelleringsprogrammer
 • gjøre valg av materialer, løsninger og komponenter for småhusbebyggelse i tre og gi begrunnelse for hvorfor disse løsningene er valgt
 • utarbeide en postbeskrivelse etter NS3420 og beregne byggekostnader ved hjelp av BIM-teknologi

Generell kompetanse

Studenten kan

 • gjøre fornuftige materialvalg ut fra en helhetsvurdering av de mange krav som stilles fra brukere og myndigheter
 • velge, begrunne, presentere og diskutere faglige valg av byggematerialer og - løsninger for småhusbebyggelse i tre
 • utarbeide vitenskapelig rapport etter laboratorieforsøk

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer er forelesninger, laboratorie- og prosjektarbeid. Prosjektarbeid i gruppe der studentene skal videreføre BIM-modellen utført i emnet BYFE1201 Byggfaglig innføring. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen: 

 • Laboratoriearbeid i byggematerialer: 6 frammøter- 8 timer- med 4 tilhørende grupperapporter­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ - 1-2 sider pr rapport + nødvendige vedlegg
 • 2 av 3 øvinger i byggematerialer - 4 timer
 • To innleveringer knyttet til opplæring i Revit, 8 timer.
 • 6 individuelle innleveringer, håndtegning av byggdetaljer, 18 timer.
 • Prosjektarbeid i gruppe med tre delinnleveringer, 20 timer.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 3 timer.

Eksamensresultatet kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

 En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneoverlapp

Emnet er ekvivalent (overlapper 10 studiepoeng) med BYTS1401 Byggeteknikk (overlapper 5 studiepoeng) med BYTS2100 Byggematerialer og betongdimensjonering.

Ved praktisering av 3-gangers regelen for oppmelding til eksamen teller forsøk brukt i ekvivalente emner