EPN

BYFE3100 Byggeprosess - ingeniørfaglig systememne Emneplan

Engelsk emnenavn
The Building Prosess
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Byggeprosessemnet er yrkesforberedende og forutsetter at studentene har ervervet seg en rekke byggfaglige kvalifikasjoner i løpet av studiet. Byggeprosessemnet skal trene studentene i å arbeide i en systemmessig helhet og gi studentene mulighet til bedre å bruke livsløpstankegang i vurderingene, der teknisk og funksjonell ytelse samt økonomiske, samfunnsmessige og miljømessige hensyn ivaretas.

Oppmøte på kursdagene er viktig for resultatet på eksamen.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har:

 • forståelse for samhandling ved bruk av BIM
 • forståelsen av livsløpsanalyser, kostnader, tidsbruk, kvalitetssikringssystemer, HMS i   byggebransjen, miljøsertifiseringssystemer og FDVU
 • kunnskap om fasene i et byggeprosjekt og de ulike aktørenes rolle og ansvar, med hovedvekt på integrert planlegging
 • kunnskap om ulike entrepriseformer og de forskjellige kontraktene i byggebransjen
 • kunnskap om krav gitt i lover og forskrifter knyttet til byggeprosessen og spesielt TEK.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • utarbeide planer for framdrift, økonomi, produksjon, HMS og kvalitetssikring    
 • utarbeide og bruke kontrakter og beskrivelser etter gjeldende standarder
 • bruke TEK i ulike sammenhenger
 • gjennomføre en enkel risikoanalyse

Generell kompetanse

Studenten:

 • har forståelse av samhandlingen mellom de ulike aktørene i byggeprosessen
 • har konsekvensforståelse
 • har evne til å formidle bygningsingeniørens roller i systemmessig kontekst
 • kan arbeide i team

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og obligatoriske gruppeinnleveringer.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Studentene må delta på minst 5 av kursdagene.
 • 2 obligatoriske innleveringer

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen på 3 timer.

Eksamensresultat kan påklages.

Ved eventuell ny og utsatt eksamen vil muntlig eksamensform bli benyttet. Ved bruk av muntlig eksamensform kan eksamensresultat ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

​Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt kommunikasjon med andre.  

Vurderingsuttrykk

Bestått / ikke bestått.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneansvarlig

Christian Nordahl Rolfsen