Emneplan forBSSB6000 Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen

Innledning

Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen, inkludert norsk som andrespråk er et videreutdanningstilbud for barnehagelærere. Videreutdanningstilbudet er utviklet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet i tråd med strategien Kompetanse for framtidens barnehage - strategi for kompetanse og rekruttering 2014 - 2020.

Språkutvikling og språkstimulering er sentrale emner i barnehagens arbeid. Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver sier at personalet i barnehagen må skape et godt og variert språkmiljø for alle barn, slik at de opplever glede ved å bruke språk og kommunisere med andre og har et godt grunnlag for allsidig utvikling.

Det har de siste årene vært spesielt fokus på språklæring og språkutvikling i barnehagen, og det er et stort behov for kompetanseheving på området. Utdanningsdirektoratets føringer for dette videreutdanningstilbudet er at det skal ha fokus på barnehagens arbeid med språk for å styrke læring, kommunikasjon og sosiale relasjoner hos barn, samt bidra til at barnehagelærere kan fange opp, støtte og gi god oppfølging til barn som kan ha ulike språklige utfordringer.

Studiet består av seks todagerssamlinger over to semestre ved OsloMet - storbyuniversitetet (campus Pilestredet), nettbaserte aktiviteter, selvstudier og et selvstendig utviklingsarbeid på studentens arbeidsplass. Som en del av studiet vil studentene bli kjent med Språkløyper som er nettbaserte kompetanseutviklingspakker til bruk i barnehagen, utviklet innenfor en nasjonal strategi for språk, lesing og skriving igangsatt av Kunnskapsdepartementet. Studentene vil bli oppfordret til å bruke Språkløyper for å styrke kompetansen til det øvrige personalet i sin barnehage. Sentrale emner i studiet er barns språkutvikling, barn med norsk som andrespråk og flerspråklighet, forsinket språkutvikling og spesifikke språkvansker, samt ledelse av arbeid med språk og språkmiljø i barnehagen.

Forkunnskapskrav

Opptakskrav er bestått bachelor i barnehagelærerutdanning og dokumentert arbeidstilknytning i barnehage.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har forskningsbasert kunnskap om barns språkutvikling - både énspråklig og flerspråklig, både typisk og forsinket språkutvikling
 • har inngående kunnskap om barnehagens språkmiljø
 • har god kjennskap til språkkartleggingsverktøy for alle barn og hensiktsmessig bruk av disse i flerspråklige barnegrupper

Ferdigheter

Studenten

 • kan vurdere, planlegge og gjennomføre barnehagens språkarbeid med utgangspunkt i relevant forskningsbasert kunnskap og barnas ulike bakgrunner og forutsetninger
 • kan stimulere barns helhetlige språkutvikling i ulike samspillssituasjoner gjennom barnehagehverdagen
 • kan vurdere og bruke pedagogisk språkstimuleringsmateriell for å sørge for at alle barn får være språklig aktive og delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og språkutvikling
 • kan veilede personalet og foreldre i faglige og pedagogiske spørsmål relatert til barns språkutvikling, flerspråklighet og forsinket språkutvikling
 • kan vurdere om det er mistanke om forsinket språkutvikling og sette i gang tiltak i barnehagen og kontakte relevante samarbeidspartnere

Generell kompetanse

Studenten

 • kan skape et godt, inkluderende og variert språkmiljø i barnehagen for alle barn
 • kan lede pedagogisk utviklingsarbeid knyttet til språkmiljøet i barnehagen
 • kan motivere og inspirere barnehagepersonalet til å utvikle god praksis når det gjelder barnehagens språkarbeid
 • kan legge til rette for å ivareta et ressursperspektiv på flerspråklighet
 • kan formidle sine faglige kunnskaper og begrunne pedagogisk arbeid med språk og språkmiljø både muntlig og skriftlig til medstudenter og på egen arbeidsplass

Innhold

Barnehagens språkmiljø

 • Hvilke elementer utgjør barnehagens språkmiljø?
 • Kartlegging av barnehagens språkmiljø
 • Hvordan styrke barnehagens språkmiljø
 • Generelle prinsipper for godt språkarbeid i barnehagen
 • Lesemiljø og arbeid med litteratur
 • Samtaler som språkstimuleringsarena
 • Språkstimuleringsmateriell
 • Språk og lek
 • Digitale praksiser og verktøy for språkstimulering

Barns språkutvikling

 • Hovedtrekk i barns språkutvikling fra 0 til 7 år
 • Typisk og atypisk språkutvikling (inkl. forsinket språkutvikling og ulike typer språkvansker)
 • Flerspråklighet og norsk som andrespråk
 • Begrepslæring
 • Kartlegging av barns språk
 • Oppfølging av barns språkutvikling og tiltak

Ledelse av arbeid med språk og språkmiljø i barnehagen

 • Faglig og pedagogisk ledelse
 • Veiledning
 • Utviklingsarbeid

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er nett- og samlingsbasert og går over to semestre. Det vil være seks samlinger à to dager. Mellom samlingene vil studentene jobbe med oppgaver, videoforelesninger, arbeidskrav og lese faglitteratur, samt motta veiledning. Informasjonsteknologi (IKT) vil inngå som integrert del av læringsaktivitetene. Studentene må derfor ha tilgang til datamaskin og internett. Som en del av studiet vil studentene bli kjent med materialer i Språkløyper og bli oppfordret til å bruke dem for å styrke kompetansen til det øvrige personalet i sin barnehage.

Studentene skal i løpet av studiet jobbe med et utviklingsprosjekt i barnehage med utgangspunkt i et tema relatert til studiet. Studentenes egen yrkespraksis vil brukes aktivt som utprøvingsarena og danne grunnlag for diskusjoner og refleksjon i læringsaktivitetene. Derfor er det et krav at studentene er i barnehagerelatert arbeid og kan bruke sin arbeidsplass som læringsarena mellom samlingene.

Hver student får minst én veiledning på utviklingsarbeidet. Utviklingsprosjektet skal dokumenteres gjennom hele studiet, og dokumentasjonen vi bli brukt i undervisningen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav

Arbeidskrav 1: Tema og fokus for utviklingsarbeid i sin barnehage (individuelt eller i gruppe).

 • 1A: Kartlegging av språkmiljøet - notat om språkmiljøet i barnehagen, omfang ca. 700 ord. Notatet skal danne grunnlag for utviklingsarbeidet i barnehagen.
 • 1B: Formulering av tema og problemstilling for utviklingsarbeidet. Notat der studenten formulerer tema og problemstilling for utviklingsarbeidet med en begrunnelse basert på 1A, omfang ca. 200 ord.

Arbeidskrav 2: Presentasjon av språkstimuleringsmateriell (individuelt eller i gruppe).

Digital presentasjon av språkstimuleringsmateriellet i barnehagen (f.eks. videofilm, book creator-fil, en digital fortelling eller liknende), omfang ca. 2 minutter. Arbeidet skal være en del av forberedelsen til seminaret i språkstimuleringsmateriell.

Arbeidskrav 3: Analyse av en observasjon (individuelt).

Fagnotat basert på analyse av en transkribert samtale med barn, omfang ca. 1000 ord. Lydopptaket skal være på ca. to minutter og transkripsjonen skal legges ved notatet. Hensikten med notatet er at studenten skal lære å anvende teorier om språkstimulering.

Arbeidskrav 4: Poster om utviklingsarbeidet (individuelt eller i gruppe).

Presentasjon av bakgrunn, metode og resultater fra utviklingsarbeidet i posterformat (omfang: 1 poster). Posteren er en del av forberedelsen til eksamen.

Arbeidskrav 5: Utkast til faglig formidlingstekst (individuelt).

Utkast til faglig formidlingstekst som skal danne grunnlag for eksamen (omfang om lag 1000 ord).

Arbeidskrav skal være levert/utført innen fastsatte friste(er). Gyldig fravær dokumentert med for eksempel sykemelding, gir ikke fritak for å innfri arbeidskrav. Studenter som på grunn av sykdom eller annen dokumentert gyldig årsak ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, kan få forlenget frist.

Arbeidskrav vurderes til «Godkjent» eller «Ikke godkjent». Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen «Ikke godkjent», har anledning til maksimum to nye innleveringer/utførelser. Studenter må da selv avtale ny levering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer.

Undervisning med krav om deltakelse

Det er lagt opp til at studentene med jevne mellomrom kommer sammen til inspirasjon, diskusjon og samarbeid. I alt vil det arrangeres seks todagerssamlinger. Alle samlingene er obligatoriske. Det forventes at studentene deltar i læringsaktiviteter på nett og jobber med oppgavene mellom samlinger for å få læringsutbytte av undervisninger og seminarer.

Gyldig fravær dokumentert ved for eksempel sykemelding fritar ikke for kravet om deltakelse, men kan kompenseres etter avtale med ansvarlig faglærer. Studenter med mer enn 25 prosent fravær får ikke avlegge eksamen.

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering gjennomføres i vårsemestret.

Eksamen er en individuell semesteroppgave. Oppgaven skal være en fagtekst knyttet til utviklingsprosjektet i barnehagen, med omfang 2000 ord +/- 10 %.

Ny/utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen gjennomføres på samme måte som ved ordinær eksamen. Til første ny eksamen etter stryk (ikke bestått) leveres omarbeidet versjon av semesteroppgaven. Ved senere forsøk leveres ny semesteroppgave. Studenter som ønsker å forbedre karakter skrive ny oppgave med ny problemstilling.

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - Storbyuniversitetet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til ny/utsatt eksamen.

Vurderingsuttrykk

Karakterskala A - F. 

Sensorordning

Eksamen vurderes av en intern og en ekstern sensor. 

Opptakskrav

Målgruppe

Målgruppen for studiet er barnehagelærere som ønsker å opparbeide spisskompetanse innen feltet barns språkutvikling og språklæring i barnehagealder, flerspråklighet og andrespråksdidaktikk i barnehagen.

Opptakskrav

Opptakskrav er bestått bachelor i barnehagelærerutdanning og dokumentert arbeidstilknytning i barnehage.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Childrens language development and language learning in kindergarten
Studieprogram
Høst: Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen
Studiepoeng
30 stp.
Studieår
2018
Pensum
pensum
Timeplan
HØST 2018
Programplan
Høst 2018: Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen