EPN

BPAL6510 Barnepalliasjon - samhandlingskompetanse i profesjonelle relasjoner Emneplan

Engelsk emnenavn
Pediatric Palliative Care - Collaborative Competence in Professional Relations
Studieprogram
Tverrfaglig videreutdanning i barnepalliasjon
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Barnepalliasjon omhandler helhetlig tilnærming der ulike profesjoner på hver sin måte og i samarbeid imøtekommer barnet, ungdommen og familiens fysiske, psykiske, sosiale, åndelige og eksistensielle behov. Samarbeid i praksis inkludert ledelse, organisering av tjenester og kommunikasjonsferdigheter. Emnets hensikt er å gi studentene kompetanse i å lede og organisere palliative omsorg for barn, ungdom og deres familier. Studentene anvender relevante kommunikasjonsferdigheter i møte med barn, ungdom, søsken og foreldre i sorg og krise og ved livets slutt. Studiet vil særlig fokusere på hvordan palliative team kan bidra til en sammenhengende helsetjeneste til barn, ungdom og familier med palliative behov og vektlegger ulike kulturers betydning for et tilpasset tilbud. Ivaretagelse av seg selv som hjelper er vesentlig for å kunne ivareta pasientgruppen.

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan vurdere forutsetninger for god samhandling og ledelse som fremmer god beslutningstaking i tverrfaglige team

 • kan vurdere profesjoners ulike kompetanseområder i tverrfaglige sammensatte team

 • kan gjøre rede for kommunikasjon i tverrfaglige relasjoner

 • kan drøfte kommunikasjon med mennesker i ulike aldre som er i sorg og krise

 • kan drøfte krav i retningslinjer, lovverk, organisering og funksjonen til barnepalliative team i helsetjenesten

 • kan vurdere ulikhet i andre kulturers forståelse av helse, sykdom og død

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende egen fagkompetanse i tverrfaglige team

 • har ferdigheter i å kommunisere med mennesker i sorg og krise

 • kan på selvstendig grunnlag planlegge og gjennomføre samtaler med barn, ungdom, søsken og familier

 • kan anvende kommunikasjonsferdigheter i profesjonelle relasjoner

 • kan anvende kommunikasjonsferdigheter med barn, ungdom og deres familie

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan kommunisere og formidle faglige problemstillinger om helhetlige helse- og omsorgstilbud innenfor fagområdet barnepalliasjon

 • kan samarbeide med personer fra egen og andre faggrupper både nasjonalt og internasjonalt i den hensikt å videreutvikle fagfeltet

Arbeids- og undervisningsformer

Samlinger, gruppearbeid og nettbasert undervisning. Undervisningen vil foregå på norsk/skandinavisk eller engelsk ved enkelte forelesninger.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

 • Gruppeoppgave

 

Ta utgangspunkt i et tema fra praksis og formuler en problemstilling som er knyttet til ett eller flere av læringsutbyttene for emnet. Drøft problemstillingen med utgangspunkt i en til to selvvalgte forskningsartikler relevant for problemstillingen.

 

 • Utføre i gruppe på inntil 2-3 studenter

 • Omfang 1500 ord (+/- 20 %)

 • Pensum skal anvendes i besvarelsen

 • Selvvalgt litteratur merkes med stjerne

 • Muntlig fremlegg i gruppe

 • Studenter får muntlig tilbakemelding fra medstudenter og faglærer

Vurdering og eksamen

Skriftlig hjemmeeksamen over 14 dager. Individuell eller i gruppe med inntil 3 studenter. Ordramme 3000 (+/- 20 %).

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

To sensorer vurderer besvarelsene. Minimum 20 % av besvarelsene vurderes av ekstern sensor.

Emneoverlapp

BPAL6510 er faglig overlappende med tidligere emner BPAL6400 Palliasjon- en helhetlig og tverrfaglig praksis, 5 stp. og BPAL6500 Samhandlingskompetanse i profesjonelle relasjoner og til personer i sorg og krise, 10 stp.