Emneplan forBOPP6200 Begynneropplæring 1, emne 2

Innledning

Sentrale temaer i emne 2 er kommunikasjon i klasserommet, argumentasjon, sosial kompetanse, bildebøker og tilrettelegging av undervisningen i en mangfoldig elevgruppe.

Forkunnskapskrav

Bestått emne 1.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om variert tilrettelegging for læring og tidlig innsats
 • har kunnskap om interaksjonsmønstre og kommunikasjon i klasserommet
 • har kunnskap om tilpasset opplæring og kunnskap om å avdekke og forebygge lese- skrive- og matematikkvansker
 • har kunnskap om de fire regningsartene og relasjoner mellom regningsartene
 • har kunnskap om bildebøker relevant for begynneropplæring
 • har kunnskap om leseforståelse

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og vurdere elevers innspill, argumentasjon og løsningsmetoder i matematikk forankret i forskning, teori og praksis
 • kan analysere, vurdere og drive systematisk arbeid med bildebøker og fagtekster for barn
 • kan kartlegge og vurdere elevers matematikkompetanse, leseferdigheter og skriveutvikling og legge til rette for tilpasset opplæring for alle elever
 • kan planlegge og evaluere matematikk-, lese- og skriveundervisning med utgangspunkt i relevante kompetansemål i læreplaner for fag, samt bruke vurdering for å fremme læring
 • kan legge til rette for vennskap og utvikling av sosial kompetanse i et trygt og inkluderende læringsmiljø

Generell kompetanse

Studenten

 • har et reflektert og faglig grunnlag for dialog med kollegaer, elevene og deres foresatte om den faglige, personlige og sosiale læringen og utviklingen til elevene
 • kan organisere og drive tilpasset lese-, skrive- og matematikkopplæring etter faglig begrunnede prinsipper og i samsvar med gjeldende læreplan i en mangfoldig skole

Innhold

Et sentralt tema i emne 2 er tilrettelegging for læring for alle elever. Kommunikasjon og argumentasjon i klasserommet er et sentralt tema. Læringsmiljø, og utvikling av vennskap og sosial kompetanse blir også vektlagt. Det matematikkfaglige i emne 2 vil handle om elevers løsningsforslag knyttet til de fire regningsarter, abstraksjon og generalisering i begynneropplæringen. Det norskfaglige i emne 2 vil handle om arbeid med bildebøker, leseforståelse og skrive- og lesestimulering. I tillegg vil læringsstøttende vurdering og forebygging av lese- og skrivevansker vektlegges.

Arbeids- og undervisningsformer

Se informasjon i programplanen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav. Minst ett av arbeidskravene skal danne grunnlag for kunnskapsdeling i eget kollegium. Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • Individuell fagtekst med analyse av en kommunikasjonssituasjon i norsk i klasserommet. (Omfang om lag 1500 ord.)
 • Planlegging, gjennomføring med analyse og drøfting av elevbesvarelser knyttet multiplikasjon eller divisjon, gruppe. (Omfang 2000-3000 ord.)
 • Analyse av nyere bildebok og bruk av denne i undervisning med tema sosial kompetanse. Dette skal deles i kollegium. Presentasjon og refleksjonslogg skal leveres. Individuelt arbeid. Omfang: presentasjon ca. 10 minutter og refleksjonslogg om lag 1000 ord.)
 • Planlegging og gjennomføring av undervisningsopplegg med rike oppgaver i matematikk og norsk (dvs. oppgaver som kan løses på flere måter og ikke har ett gitt svar). Oppgaveformuleringen skal drøftes. Skriftlig gruppeoppgave. (Omfang 2000-3000 ord.)

For mer utfyllende informasjon om arbeidskrav, se programplanen.

Vurdering og eksamen

Skriftlig gruppeeksamen med planlegging, gjennomføring, observasjon, refleksjon og drøfting av alle fasene i arbeidet. To ukers (10 arbeidsdager) skriftlig eksamen. Oppgaven skal ha et omfang på 5000 - 6000 ord.

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen. Dersom det ikke kan dannes en gruppe, gjennomføres eksamen individuelt.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt

Vurderingsuttrykk

Det benyttes en gradert karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått eksamen.

Sensorordning

Eksamen vurderes av intern og ekstern sensor.

Opptakskrav

Se programplanen.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Early Literacy and Mathematics 1, Subject 2
Studieprogram
Høst: Begynneropplæring 1
Omfang
15 stp.
Studieår
2020
Timeplan
VÅR 2021
Programplan
Høst 2020: Begynneropplæring 1
Emnehistorikk