Emneplan forBLNF0000 Forberedende naturfag til barnehagelærerutdanning

Innledning

Studenter som er tatt opp til studiet, y-veien til barnehagelærerutdanningen ,får ekstra kurs i det første studieåret. Hensikten med emnet er at studentene skal kunne tilegne seg nødvendige kunnskaper i naturfag for å møte kunnskapsområdet i utdanningen og å tilegne seg nødvendige skriftlige og muntlige ferdigheter.

Læringsutbytte

  • Studenten har kunnskap om naturfaglig tilnærminger for barn i barnehagealder, særlig innen økologi og eksperimentell lek
  • Studenten har ferdigheter i observasjon av barn og fenomener i naturen som kan lede til naturfaglige samtaler med barn
  • Studenten har ferdigheter i å presentere fagstoff muntlig, å delta i gruppesamtaler og plenumssamtaler

Innhold

  • Utforskende arbeidsmetoder
  • eksperimentell lek - luft og vann
  • økologi, med vekt på skogen som økosystem

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningsformene vil variere mellom forelesninger, kollokviearbeid, gruppe- og individuelle veiledninger, case arbeid og digitale læringsverktøy. Det forventes arbeid mellom undervisningsøktene som for eksempel lese en artikkel, skrive en kort refleksjon, forberede et lite faglig innlegg til undervisningen eller lignende. Undervisningen vil ta utgangspunkt i studentenes erfaringer fra øvrig undervisning, og innholdet vil støtte opp under studiekompetansen studentene trenger for å delta der.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav 1: Muntlig individuell presentasjon av og faglig forklaring og tilnærming til tre objekter fra økosystemet vi arbeider med, omfang om lag 10 minutter

Arbeidskrav 2: Skriftlig oppgave med redegjørelse, begrunnelse og refleksjon for bruk av to konkreter fra økosystemet vi arbeider med, omfang omlag 800 ord.

Arbeidskrav 3: Digital flervalgsoppgave med tidsbegrensning som avlegges via læringsplattformen.

 

Krav til deltakelse

Det er krav til deltakelse på minimum en undervisningsøkt ute i naturen, og i tillegg

må studenten delta på minst 80% av undervisningen.

Vurdering og eksamen

Muntlig individuell prøve. Omfang: inntil 15 minutter. Studenten gjør rede for to kompetanser studenten har tilegnet seg i løpet av kurset og hvordan de er kommet til nytte i arbeidet med undervisning. Prøven avsluttes med en faglig samtale på om lag 5 minutter styrt av faglærer.

 

Prøven avholdes i vårsemesteret.

Vurderingsuttrykk

Bestått - Ikke bestått

Sensorordning

Intern sensor

Om emnet

Engelsk emnenavn
Natural Sciences
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid
Studiepoeng
0 stp.
Studieår
2019
Pensum
pensum
Timeplan
HØST 2019
Programplan
Høst 2019: Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid
Emnehistorikk