EPN-V2

BLH3180 Oppvekst og bærekraft Emneplan

Engelsk emnenavn
Childhood and Sustainability
Studieprogram
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid
Omfang
30 stp.
Studieår
2024/2025
Emnehistorikk

Innledning

Emneplanen bygger på Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning (180 studiepoeng), fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012.

Bærekraftig utvikling kan knyttes til barnehagens verdigrunnlag, samfunnsmandat og til pedagogisk arbeid i barnehagens hverdag. I Rammeplanen for barnehagen knyttes bærekraftig utvikling til natur, samfunn og kultur. I tillegg til økologi og biologisk mangfold, vil fordypningen ta opp deltakelse og demokrati, sosialt og kulturelt mangfold samt likeverd, solidaritet og rettferdig fordeling. En begynnende forståelse for bærekraftig utvikling innebærer formidling og praktisk arbeid knyttet til barns opplevelser, nysgjerrighet og medvirkning. Det innebærer også at temaet kobles til barns kreativitet og skapende prosesser i barnehagen.

Emnet forbereder studenten på å kunne lede og veilede personalet og barn i varierte praktiske prosjekter knyttet til bærekraftig utvikling i barnehagen.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om pedagogisk ledelse knyttet til arbeid med bærekraftig utvikling i barnehagen
 • kunnskap om barns utvikling av sosial forståelse, solidaritet og barns bevissthet og åpenhet for prosesser i naturen
 • kunnskap om økologi og menneskets forvaltning av naturressurser
 • kunnskap om bærekraftig utvikling, fordeling av ressurser, sentrale globale utfordringer og ulike natursyn
 • har kunnskap om biotoper og naturpregede omgivelser i og i tilknytning til storbyen og fagdidaktisk arbeid med barn i barnehagen

Ferdigheter

Studenten

 • kan i samarbeid med barn og personalet planlegge, lede og gjennomføre pedagogisk arbeid knyttet til bærekraftig utvikling
 • kan se sammenhengen mellom lokalt arbeid i barnehagen og barns oppvekstmiljø og globale problemstillinger
 • kan lede skapende prosesser med natur- og gjenbruksmaterialer
 • kan se sammenhengen mellom barnehagens verdigrunnlag, samfunnsmandat og arbeidet med bærekraftig utvikling

Generell kompetanse

Studenten

 • har endrings- og utviklingskompetanse knyttet til barnehagens pedagogiske arbeid med bærekraftig utvikling, og kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser for fremtidens barnehage
 • har kompetanse knyttet til bærekraftig ressursbruk

Arbeids- og undervisningsformer

Det vil være teoretiske og praktiske tilnærminger til fordypningen. Avhengig av tema legges det opp til varierte undervisnings- og arbeidsformer, som for eksempel individuelt arbeid, gruppearbeid, seminarer, ekskursjoner, forelesninger, veiledning og verkstedarbeid. Det vil være flere ekskursjoner i nærområdet/regionen og eventuelle kostnader knyttet til dette må dekkes av studenten selv. Deler av undervisningen kan foregå på engelsk.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav, deltakelse i faglige aktiviteter og tilstedeværelse i undervisning.

Arbeidskrav

Studenten skal planlegge, gjennomføre og evaluere prosjekter knyttet til barnehagens arbeid med bærekraftig utvikling:

 • Praktisk prosjekt i gruppe. Det skal utarbeides forslag til pedagogisk arbeid med bærekraft i samarbeid med en barnehage. Gruppen (3 stk, evt. 2-4 om gruppene ikke kan deles i tre) presenterer forslaget i et muntlig fremlegg (ca. 30 minutter).
 • Individuelt estetisk prosjekt knyttet til barns utforskning og eksperimentering med ulike materialer. Arbeidskravet dokumenteres gjennom et individuelt formingsprodukt som stilles ut med en kort og informativ utstillingstekst. Omfang: ca. 350 ord med bildeillustrasjoner.

De to praktiske prosjektene danner grunnlag for to refleksjonsnotat som skal leveres til mappeeksamen (se avsnittet «Vurderings-/eksamen og sensorordning» nedenfor).

Faglige aktiviteter med krav om deltakelse

Retten til å avlegge eksamen forutsetter tilstedeværelse i følgende faglige aktiviteter:

 • Tilstedeværelse på presentasjon av gruppearbeid (100 prosent)
 • Tilstedeværelse på presentasjon av praktisk estetisk prosjekt (100 prosent)

Krav om 80 prosent tilstedeværelse i undervisningen

Det er krav om 80 prosent tilstedeværelse i all undervsining.

Utfyllende informasjon om arbeidskrav, deltakelse i faglige aktiviteter og krav om tilstedeværelse i undervisningen finnes i programplan for bachelorstudiet i barnehagelærerutdanning, heltid.

Vurdering og eksamen

Eksamen er en mappeeksamen som består av:

 • Individuell fagtekst der studenten velger et tema for pedagogisk arbeid med bærekraftig utvikling i barnehagen, omfang 3000 ord +/- 10%
 • Individuelt refleksjonsnotat fra praktisk gruppeprosjekt i barnehagen, omfang 1500 ord +/- 10%
 • Individuelt refleksjonsnotat fra individuelt praktisk-estetisk prosjekt, omfang 1500 ord +/- 10%

Ny/utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen gjennomføres på samme måte som ved ordinær eksamen. Ved første ny og utsatt eksamen leveres en bearbeidet versjon av de tre oppgavene i mappen. Ved senere forsøk leveres ny mappe med nye oppgaver.

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp.

Skikkethetsvurdering

Se programplanen for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning (180 studiepoeng) heltid ellerhttp://www.hioa.no/Studier-og-kurs/Skikkethetsvurdering for nærmere informasjon.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt

Vurderingsuttrykk

Gradert karakter på mappen A-F.

Sensorordning

Oppgavene i mappen vil bli vurdert av tre interne sensorer. Tilsynssensor vurderer eksamensordningen.