EPN-V2

BLH3170 Musikk, samspill og ledelse Emneplan

Engelsk emnenavn
Music, Interaction and Leadership
Studieprogram
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid
Omfang
30 stp.
Studieår
2024/2025
Emnehistorikk

Innledning

Emneplanen bygger på Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning (180 studiepoeng), fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. Juni 2012.

Emnet «Musikk, samspill og ledelse» bygger på kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet. Studenten skal i tråd med forskrift for barnehagelærerutdanningen (2013) « bruke sin faglighet til improvisasjon i lek, læring og formidling . Studenten skal også "vurdere, stimulere og støtte barns ulike evner, og ta hensyn til barns ulike bakgrunn og forutsetninger, og fremme kreative prosesser og kultur med fokus på barns skapende aktivitet, helhetlige læring og opplevelse av mestring". Emnet «Musikk, samspill og ledelse» skolerer, inspirerer og trygger studentene på disse feltene.

Emnet skal styrke barnehagelærerstudentenes faglige kunnskap innen musikk, og trygge deres identitet som fremtidige ledere og pedagoger. Sentralt i emnet er mangfold og inkludering, samarbeid og ledelse.

Barnehagen skal være en arena for kunst- og kulturformidling og trenger faglig dedikerte og trygge pedagoger som kan lede barn og voksne i kreative musikalske prosesser. Styrking av egne musikalske ferdigheter i spill, sang og dans er således en sentral del av undervisningen. Studenten får erfaring i å observere, motta og gi musikalske opplevelser. Det arbeides med musikk som kommunikasjon og hverdagskultur, personalledelse og personalsamarbeid. Kunnskap om ledelse er nødvendig for å ivareta barnehagens samfunnsmandat, basert på idealer om likeverd, demokrati og ivaretakelse av mangfold. Emnet «Musikk, samspill og ledelse» skal ivareta disse idealene, og samtidig gi kunnskap i praktiske og teoretiske disipliner innenfor musikkfaglige og musikkpedagogiske områder.

Emnet stiller høye krav til selvstendighet, tilstedeværelse og aktiv deltakelse, evne til å arbeide både individuelt og i gruppe samt evne til å søke veiledning og innhente kunnskap fra ulike kilder.

Forkunnskapskrav

Progresjonskrav for utdanningen fremgår av programplan for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning (180 studiepoeng) heltid.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har videreutviklet sin musikkfaglige kunnskap, teoretisk og praktisk
 • har kunnskap om hvordan barns møter med musikk, både i og utenfor barnehagen, bidrar til varierte erfaringer og opplevelser, og danner grunnlag for barns egne musikalske uttrykk
 • harkunnskap om musikalske lærings- og danningsprosesser hos barn i barnehage
 • har kunnskap om pedagogisk ledelse av barn og personale, knyttet til musikkdidaktisk arbeid

Ferdigheter

Studenten

 • kan utforske og anvende ulike musikalske uttrykksformer, formidlingsmåter, instrumenter, teknikker og lyttemåter
 • kan initiere, tilrettelegge og lede variert pedagogisk arbeid i musikalske prosesser og samspill for og med barn
 • kan improvisere i musikalsk samspill med barn og fremme barns musikkglede, musikalsk utvikling, undring og lek
 • kan formidle og dokumentere erfaringer knyttet til musikkdidaktisk arbeid og musikalsk opplevelse

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere over egen betydning og posisjon som formidler, medskaper, leder og som rollemodell for barns musikalske væremåter og virksomhet
 • viser reflektert faglig, didaktisk og pedagogisk forståelse, og møter barn som kompetente musikalske aktører
 • evner å se, respektere og bruke barnas og personalets mangfoldige musikalske og kulturelle erfaringer og kompetanser
 • har endrings- og utviklingskompetanse knyttet til barnehagens arbeid med musikk

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vektlegger musikalske variasjonsmuligheter med rom for personlig kunstneriske uttrykk og utføring, samspill, tilrettelegging, ledelse og instruksjon. Dette forutsetter en prosessorientert undervisning hvor mye av læringen skjer gjennom et tett samarbeid mellom student og lærer og innad i studentgruppen.

Tilbud om studietur

Som en del av studieopplegget inngår tilbud om en studietur på inntil én uke. Studentene må selv dekke utgiftene til reise og opphold. Studenter som ikke har anledning til å reise på studietur, vil få alternativt opplegg.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav, deltakelse i faglige aktiviteter og tilstedeværelse i undervisning.

Arbeidskrav og faglige aktiviteter med krav om deltakelse

 • Deltakelse i veiledningsprosjektet
 • Innlevering av musikkanmeldelse (ca1000 ord)
 • Prøve i musikkteori og hørelære
 • Deltakelse på to huskonserter i løpet av semesteret, hvorav én er beregnet for en barnegruppe
 • Akkompagnere fem sanger på et akkordinstrument

Krav om 80 prosent tilstedeværelse i undervisning

Det er krav om minimum 80 prosent tilstedeværelse. Fravær utover 20 prosent medfører at studenten ikke kan avlegge eksamen i emnet. Studenter som overstiger fraværskvoten på grunn av gyldig dokumentert fravær, vilkunnefå alternative oppgaver som kan gi eksamensrett. Slike alternative oppgaver gis ikke studenter som har fravær som overstiger 40 prosent, uansett fraværsgrunn.

Utfyllende informasjon om arbeidskrav, deltakelse i faglige aktiviteter og krav om tilstedeværelse finnes i programplanen for barnehagelærerutdanningen, heltid.

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering gjennomføres i høstsemesteret. Eksamen består av to deler:

 • Del 1: Individuell skriftlig hjemmeeksamen i musikkformidling, musikkpedagogikk og musikkmetodikk, omfdang 3500 ord +/- 10%.Varighet fem dager.
 • Del 2: Individuell praktisk eksamen i musikalsk ledelse og samspill (ca. 20 minutter), som bygger på erfaringer fra musikalsk ledelse og samspill med barn i barnehage.

Det gis bokstavkarakterer med A til F på begge deleksamener. Det gis én samlet karakter for avsluttende vurdering. Hver eksamensdel vektes 50/50. Begge deler må være bestått for å få samlet karakter.

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen gjennomføres som ved ordinær eksamen. Ved stryk/dokumentert gyldig fravær på én av eksamensdelene avlegges ny eksamen i den aktuelle delen.

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp.

Skikkethetsvurdering

Se programplanen for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning (180 studiepoeng) heltid ellerhttp://www.hioa.no/Studier-og-kurs/Skikkethetsvurdering for nærmere informasjon.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt

Vurderingsuttrykk

Det gis bokstavkarakterer med A til F på begge deleksamener. Det gis én samlet karakter for avsluttende vurdering. Hver eksamensdel vektes 50/50. Begge deler må være bestått for å få samlet karakter.

Sensorordning

Begge eksamensdeler vurderes av en intern og en ekstern sensor.