EPN

BLH3150 Forming, kunst og håndverk i barnehagen Emneplan

Engelsk emnenavn
Visual arts, craft and making in kindergarten
Studieprogram
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid
Omfang
30 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emneplanen bygger på Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning (180 studiepoeng), fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. Juni 2012. 

Emnet «Forming, kunst og håndverk i barnehagen» kvalifiserer til ledelse og gjennomføring av formingsfaglige og kunstpedagogiske prosesser i barnehagen, og bygger på kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet.

Emnet skal videreutvikle studentens kunnskaper og kompetanser i egne utforskende og skapende formingsprosesser og forståelser for hvordan slike prosesser kan ledes i barnehagen med vekt på utforsking, lek, læring og medskaping. 

Temaer som materialkunnskap, teknikker, håndverk, bærekraft, digital praksis og et mangfold av kunst- og kulturtradisjoner står sentralt i studiet.   

I emnet vektlegges utforskende og skapende praktisk-estetiske prosesser og økt faglig refleksjon. Videre bidrar emnet med utvikling av profesjonskunnskap og rollen som fremtidig barnehagelærer. Det legges vekt på ledelse for å ivareta barnehagens samfunnsmandat. Formål og innhold er basert på idealer om likeverd, demokrati, bærekraft og mangfold. 

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (KD, 2017) og fagområdet Kunst, kultur og kreativitet fordrer profesjonsrettet formingsfaglig ledelse og praksis. Kroppslige og sanselige erfaringer med materialer, teknikker, uttrykksformer, kunst- og kulturopplevelser legger grunnlag for tilhørighet, deltagelse og eget skapende uttrykk med rom for utforskning, fordypning og progresjon.  

Barnehagen har en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for et bærekraftig samfunn. Bærekraft er et verdiperspektiv i barnehagen for å utvikle fremtidsrettede forståelser og nytenkning. I fordypningen vil studenten tilegne seg innsikter og kunnskaper i å skape bærekraftige miljøer som inviterer til materialbevissthet, selvstendighet, praktisk utforsking og kreativitet. 

Forkunnskapskrav

Se progresjonsregler i programplan for barnehagelærerutdanning.

Læringsutbytte

Læringsutbytte 

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap: 

Studenten 

 • har videreutviklet kunnskap om og ledelse av formingsfaglige og kunstpedagogisk prosesser, samt praksisrettet forsknings- og utviklingsarbeid 

 • har utvidet kunnskap om dokumentasjon, materielle og kunstneriske og kulturelle uttrykksformer 

 • har økt kunnskap om utfordringer og muligheter knyttet til bærekraftig utvikling 

 • har utvidet innsikt og kjennskap til håndverks- og kulturtradisjoner, herunder samiske tradisjoner 

 • har videreutviklet kunnskap om barns lek og formuttrykk  

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan lede formingsfaglige og kunstpedagogiske prosesser med barn og personalet i barnehagen 

 • har videreutviklet ferdigheter i å eksperimentere med håndverk, teknikker, materialer, verktøy og teknologi 

 • har utviklet ferdigheter til å aktivisere fantasi, kreativ tenkning og skaperglede 

 • har utvidet kunnskap om ledelse, kritisk refleksjon og veiledning innen fagområdet Kunst, kultur og kreativitet i barnehagen 

 • har utvidet materialkunnskap med vekt på bærekraft, kulturarv og varierte kunst- og kulturuttrykk 

Generell kompetanse 

Studenten 

 • kan planlegge, lede, gjennomføre, dokumentere og reflektere over formingsfaglig og kunstpedagogisk arbeid 

 • kan vise økt faglig, didaktisk og pedagogisk refleksjon og forståelse for egen rolle i formidling av kulturelt mangfold i arbeid med barnekultur 

 • kan i stor grad legge til rette for varierte arbeidsmåter og verksteder for eksperimentering, lek og skapende prosesser. 

 • har endrings- og utviklingskompetanse og kan i stor grad reflektere kritisk over fysiske miljø, steder og rom i barnehagen 

Innhold

Samtidskunst, kunst - og kulturhistorie 

Billedkunst, design og arkitektur 

Håndverkstradisjoner, teknikker og uttrykk 

Visuelle uttrykksformer 

Barns visuelle uttrykk  

Materialer og teknikker  

Digitale utrykk på skjerm og i rom 

Materialer og håndverk  

Materialer, teknikk, form og funksjon  

Verksted, bærekraft, fornyelse og tradisjon 

Ledelse og veiledning 

Refleksjon, progresjon, fordypning og dokumentasjon av barnehagen som kunst- og kulturarena 

Veiledning av personale i formingsfaglige og kunstpedagogiske prosesser  

Arbeids- og undervisningsformer

Studentaktive undervisningsformer og prosessorientert undervisning anvendes for å styrke studentens praktiske og skapende kunnskaper, ferdigheter, estetiske oppmerksomhet og refleksjonsevne. Gjennom utforskinger og prosesser i verksted og praksis skal studenten videreutvikle sine kunnskaper i ledelse av formingsfaglige og kunstpedagogisk prosesser.  

Arbeidsmåtene omfatter varierte undervisningsformer som praktisk skapende arbeid i verksted, forelesninger, seminarer og ekskursjoner. Aktiv bruk av universitetets digitale plattform inngår som en del av studiet. 

Studietur 

Som en del av studieopplegget inngår tilbud om inntil én uke studietur. Studentene må selv dekke utgiftene til reise og opphold på inntil 5000 kroner. Studenter som ikke har anledning til å reise, får alternativt opplegg.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Det forutsettes godkjente arbeidskrav, deltakelse i faglige aktiviteter og tilstedeværelse i undervisning for å kunne gå opp til eksamen. 

Følgende to arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges: 

 • Individuelt fagnotat om ledelse av formingsfaglige og kunstpedagogiske prosesser i barnehagen på 1250 ord +/- 10 %. 
 • To dokumenterte veiledninger med faglærer knyttet til praktiske arbeider frem mot individuell eksamensutstilling.

Krav om 80 prosent tilstedeværelse i undervisningen

Det er krav om minimum 80 prosent tilstedeværelse i all undervisning . Fravær utover 20 prosent medfører at studenten ikke kan  avlegge eksamen i emnet. Studenter som overstiger fraværskvoten på grunn av gyldig dokumentert fravær, vil kunne få alternative oppgaver  som kan gi eksamensrett. Slike alternative oppgaver gis ikke studenter som har fravær som overstiger 40 prosent, uansett fraværsgrunn.

Utfyllende informasjon om arbeidskrav og krav om tilstedeværelse i undervisningen finnes i programplan for bachelorstudiet i barnehagelærerutdanning, heltid (180 studiepoeng).  

Vurdering og eksamen

Eksamen består av to deler:  

Del 1) Skriftlig individuell fagartikkel på 1500 ord +\- 10 %. Vektes 20 %  

Del 2) Utstilling av praktiske individuelle arbeider med skriftlig og visuell dokumentasjon i form av logg, foto, skisser, utprøvinger og modeller. Vektes 80 %  

Ny/utsatt eksamen: gjennomføres som ved ordinær eksamen. Ved gyldig dokumentert fravær eller ikke bestått resultat på en av del eksamenene, gjennomføres den delen. 

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp. 

Skikkethetsvurdering, se programplanen for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning (180 studiepoeng) heltid for nærmere informasjon. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Eksamen vurderes etter gradert skala A-E for bestått og F for ikke bestått på del 1 og del 2. Det gis én samlet karakter for avsluttende vurdering. Del en vektes 20 prosent og del to vektes 80 prosent. Begge deler må være bestått for å få samlet karakter. 

Sensorordning

Begge eksamensdeler vurderes av en intern og en ekstern sensor.