EPN

BLH3130 Utefag og ledelse Emneplan

Engelsk emnenavn
Early Childhood Outdoor Education
Studieprogram
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid
Omfang
30 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emneplanen bygger på Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning (180 studiepoeng), fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012.

Som profesjonsutøver vil barnehagelæreren utøve både administrativ og faglig ledelse av barn og personale. Kunnskap og kompetanse om ledelse er nødvendig for å ivareta barnehagens samfunnsmandat.

Naturen og barnehagens nærmiljø er en arena for lek, opplevelse, mestring og læring som gir barnehagen store muligheter for faglig og pedagogisk arbeid. Fagdidaktisk arbeid med barn bidrar i barnas danningsprosesser og fremmer barnas læring og motoriske, sosiale og språklige utvikling. Dette krever kompetente barnehagelærere som har kunnskap og ferdigheter i å lede et slikt arbeid. Gjennom varierte arbeidsformer skal studentene utvikle sine ferdigheter, bygge kunnskap og få nødvendig kompetanse til å lede barne- og personalgruppen i arbeid med barn innenfor kunnskapsområdet natur, helse og bevegelse.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap Studenten har

 • utvidet faglig og didaktisk kunnskap om ledelse av, og arbeid med, barn i natur
 • utvidet kunnskap om barnehagens friluftsliv
 • kunnskap knyttet til biologisk mangfold og bruk av naturmiljøer i fagdidaktisk arbeid med barn
 • kunnskap om naturen som en danningsarena
 • kunnskap om profesjonsesetiske utfordringer knyttet til ledelse
 • kunnskap om naturen som arena for bevegelse, mestring og risikofylt lek.

Ferdigheter Studenten kan

 • finne frem til og utnytte varierte og rikholdige leke- og naturmiljø i barnehagens nærmiljø og/eller storbyen
 • bruke ulike teknologier knyttet til fagdidaktisk arbeid med barn ute
 • lede kompetanseutvikling i personalet i fagdidaktisk arbeid med barn ute i natur
 • anvende sin kunnskap og erfaring med ledelse, refleksjon og veiledning til å undersøke, forstå og videreutvikle arbeid med barn i natur.

Generell kompetanse Studenten kan

 • bruke sine kunnskaper og ferdigheter til å lede barne- og personalgrupper i naturen
 • legge til rette for gode danningsprosesser med barn i naturen
 • kan reflektere over ulike naturmiljøer som leke- og læringsarena for barn i et mangfoldig samfunn

Innhold

Innholdet i fordypningen består av følgende hovedtemaer:

 • Naturen og mennesket
 • Ledelse av barn og personale i naturen
 • Natur, lek og læring
 • Lover, forskrifter og sikkerhet
 • Barnehagens naturpregede nærmiljø

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet vil veksle mellom forelesninger, gruppe- og samarbeidsbaserte undervisningsformer og legger vekt på både teoretisk og praktisk arbeid. Studiet er aktivitetsbasert og opplevelsesorientert. Undervisningen vil derfor både skje i klasserom, på ekskursjoner og på overnattingsturer. Som en del av studieopplegget inngår tilbud om en kanotur varighet av 3 dager. Studentene må selv dekke utgiftene til kanoleie på ca. 400kroner. Studentene må selv dekke utgifter til mat. Studenter som ikke har anledning til å reise på studietur, vil få alternativt opplegg.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav, deltakelse i bestemte faglige aktiviteter og tilstedeværelse i undervisning.

Arbeidskrav

Avsluttende vurdering tar utgangspunkt i innholdet i arbeidskravmappen.

1: Naturlekeplass. Gruppe arbeid med muntlig gruppepresentasjon 15 minutter og individuelt skriftlig notat på 1200 ord (+/- 10 %).

2: Planter: Objektsamling på inntil 20 objekter. Skriftlig notat 500 ord (+/- 10%).

3: Danning og livsmestring: Skriftlig notat 1200 ord (+/- 10%).

4: Friluftsliv: Fremlegg med bruk av bilder, film eller PowerPoint basert på erfaringer fra egne turer.

 

Faglige aktiviteter med krav om deltakelse

 • Tilstedeværelse på alle fremlegg knyttet til mappebidrag.

 • Delta på veiledninger der oppgaveteksten i mappeoppgaven krever dette.

 • Turer, ekskursjoner og internasjonale prosjektaktiviteter som er angitt i semesterplanen

 

Krav til 80 prosent tilstedeværelse i undervisningen

Det er krav om 80 prosent tilstedeværelse i all undervisning.

Utfyllende informasjon om arbeidskrav, deltakelse i faglige aktiviteter og tilstedeværelse i undervisning finnes i programplan for bachelorstudiet i barnehagelærerutdanning, heltid.

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering gjennomføres i høstsemesteret. Eksamen er en individuell muntlig eksamen, om lag 30 minutter med utgangspunkt i arbeidskravmappen. 

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen gjennomføres som ordinær eksamen.

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp.

Skikkethetsvurdering

Se programplanen for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid (180 studiepoeng) ellerhttp://www.hioa.no/Studier-og-kurs/Skikkethetsvurdering for nærmere informasjon.

Hjelpemidler ved eksamen

Inntil to A4-sider med stikkord eller tankekart.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Eksamen vurderes av ekstern og intern sensor.