EPN-V2

BLH3110 Pedagogisk arbeid med barn under tre år Emneplan

Engelsk emnenavn
Pedagogical Work with Children Under Three Years Old
Studieprogram
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid
Omfang
30 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emneplanen bygger på Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning (180 studiepoeng), fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012.

Emnet "Pedagogisk arbeid med barn under 3 år" er spesielt rettet mot arbeid med de yngste barna i barnehager. Emnet vektlegger kunnskaper om små barns utvikling og læring, samt innlevelse i barns behov og opplevelser. Kvaliteten på samspillet med voksne er viktig for barns utvikling og læring. I emnet vil derfor kunnskap om disse perspektivene være sentrale. Trygghet, tilknytning, nærhet, anerkjennelse og oppmuntring i hverdagen er nøkkelfaktorer for å gi barn gode utviklingsmuligheter. Små barn har glede av å være sammen og er i stand til å opprette sosiale relasjoner med hverandre. Barnehagen må gi de yngste barna tid og muligheter til å utvikle samvær og lek med jevnaldrende gjennom voksnes nærvær, fysisk tilrettelegging og planlegging av hverdagen.

Rammeplan for barnehagen gir forpliktende mål for arbeidet i barnehagen. Det stilles krav til kvalitet i det sosiale samspillet og det legges vekt på sosial handlingsdyktighet, språk og kommunikasjon samtidig som barn i barnehagen skal møte et kultur- og faginnhold. I fordypningsemnet rettes fokus mot ulike gruppeorganiseringer og barnehagetilbud for små barn.

Forkunnskapskrav

Progresjonskrav for utdanningen fremgår av programplan for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid (180 studiepoeng)

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten har

 • økt kunnskap og forståelse for den sentrale betydning samspillet de yngste barna har med voksne og med andre barn har for barns utvikling og læring.
 • utvidet sine kunnskaper om hvordan de yngste barna tilegner seg sosial handlingsdyktighet, språk og evne til kommunikasjon.
 • økt kunnskap om og styrket sin innlevelse i rollen som oppdrager, omsorgsperson og kulturformidler for små barn
 • økt kunnskap om foreldresamarbeid, foreldremedvirkning, og om betydningen av samfunnsforhold for småbarnsfamilier i storbyen

Ferdigheter

Studenten viser

 • evne til innlevelse i små barns væremåter, uttrykksformer og opplevelse.
 • bevissthet om egen væremåtes betydning for barns trivsel og selvoppfatning.
 • økt kunnskap om, og reflekterte erfaringer med, arbeid med faginnhold i grupper med barn opp til tre år

Generell kompetanse

Studenten har

 • videreutviklet sin veiledningskompetanse med fokus på samspill og arbeid med de minste barna.
 • økt sin kompetanse innen ledelse, planlegging, gjennomføring og vurdering av ulike barnehagetilbud for små barn i storbyen.
 • økt kunnskap og viser evner til å skape og lede gode tilbud for små barn som er i samsvar med lov og forskrift.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet består av varierte arbeids- og undervisningsformer, individuelt og i gruppe. Arbeid med litteratur og refleksjoner individuelt og sammen med medstudenter og lærere både i skriftlige og muntlige arbeider. Studiet er i stor grad basert på læring sammen med andre. I tillegg forutsettes egeninnsats og selvstudium. Informasjonsteknologi (IKT) inngår som integrert del av læringsaktivitetene i emnet.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 1. Fordypningsoppgave i gruppe knyttet til observasjoner fra praksis, omfang, 3000 ord +/- 10%
 2. Fagseminar - muntlig framlegg i gruppe knyttet til tema lek, kultur og hverdagsaktivitet

Utfyllende informasjon om arbeidskrav finnes i programplan for bachelorstudiet i barnehagelærerutdanning, heltid (180 studiepoeng).

Faglige aktiviteter med krav om deltakelse

Retten til å avlegge eksamen forutsetter deltakelse i følgende faglige aktiviteter:

 • Forberedelse og etterarbeid knyttet til arbeidskrav 1 - observasjonsarbeid i barnehagen
 • Deltakelse i forberedelser til og gjennomføring av arbeidskrav 2 - fagseminar
 • Forberedelse og etterarbeid knyttet til observasjon, punktpraksis - ulike barnehageformer

Undervisningsplanen angir hvilke faglige aktiviteter som krever deltakelse. Ved fravær må studenten enten ta igjen undervisningen eller gjennomføre et alternativt faglig opplegg.

Krav til 80 prosent tilstedeværelse i undervisningen

Det er krav om 80 prosent tilstedeværelse i all undervisning. Utfyllende informasjon om arbeidskrav, obligatoriske aktiviteter og krav til tilstedeværelse i undervisningen finnes i programplanen for bachelorstudiet i barnehagelærerutdanning, heltid.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over syv dager. Omfang: 3000 ord +/- 10 %.

Skikkethetsvurdering Se programplanen for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid (180 studiepoeng) for nærmere informasjon.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatte så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Det blir gitt gradert karakter A-F, der A-E er bestått og F er ikke bestått.

Sensorordning

Eksamen vurderes av intern og ekstern sensor.