EPN-V2

BLH3010 Praksis- og studieopphold ved institusjoner utenfor Norge Emneplan

Engelsk emnenavn
Practice and Study Placement at Institutions Outside Norway
Studieprogram
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning - samlings- og nettbasert
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid
Omfang
15 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Praksis- og studieopphold ved en institusjon utenfor Norge finner sted i sjette semester, og varer i tre måneder fra medio januar. Praksis- og studieoppholdet vil som hovedregel innebære en lengre praksisperiode ved minst to ulike barnehager, et kortere studieopphold ved en barnehagelærerutdanningsinstitusjon i samme land, samt én uke til å reise i vertslandet. Før utreise deltar studenten i faglige forberedelser, og under oppholdet vil det også være faglige arbeidsoppgaver i tilknytning til praksisoppholdet. Et slikt praksis- og studieopphold byr på muligheter for økt bevisstgjøring og handlingskompetanse i forhold til interkulturell kommunikasjon, etisk refleksjon og flerkulturell pedagogikk. Oppholdet bidrar også til personlig og faglig bevisstgjøring om egne verdier og eget pedagogisk ståsted i forhold til syn på barn, lek, læring og voksen-barn relasjoner.

Emnet erstatter kunnskapsområdet Ledelse, samarbeid og utvikling (15 studiepoeng).

Målgruppe

Studenter i barnehagelærerutdanningen som skal ha et praksisopphold utenfor Norge som del av sitt bachelorprogram.

Forkunnskapskrav

Godkjenning som utvekslingsstudent i tråd med OsloMets regelverk.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdighet og generell kompetanse.

Kunnskaper

Studenten har:

 • kunnskaper om landet, regionen og kulturen hvor praksis og studieoppholdet foregår
 • innsikt i lokale barnehagepraksiser og pedagogisk tenkning i vertslandet/regionen
 • innsikt i barns livssituasjoner og kontekst i vertslandet - og regionen
 • kunnskap om interkulturell teori, komparativ og flerkulturell pedagogikk

Ferdigheter

Studenten kan:

 • kommunisere i en interkulturell kontekst
 • reflektere faglig, etisk og kritisk over egen og andres kulturelle og især pedagogiske tradisjoner og verdier

Generell kompetanse

Studenten

 • er faglig og etisk reflektert med hensyn til interkulturell kommunikasjonsteori og praksis
 • kan tilrettelegge for en reflektert og faglig fundert flerkulturell pedagogikk i møte med det kulturelle og språklige mangfold(et) i norske barnehager

Arbeids- og undervisningsformer

Studentene deltar i et forberedelsesprogram som går over to til tre uker, hvor de får innsikt i temaer knyttet til det forestående utenlandsoppholdet.

Under oppholdet fører studenten nøyaktig logg over observasjoner i praksisbarnehagen. Ett til to refleksjonsnotater sendes veileder etter avtale. Studentgruppen skriver en oppgave om et tema valgt ut fra den erfaring som er gjort på stedet. Oppgavens tema skal være relevant for den barnehagevirkelighet studentene opplever der de er, men skal også ha et komparativt pedagogisk perspektiv. Oppgaven skal videre knyttes til kunnskap om kultur, kontekst og barns oppvekstvilkår i det landet studenten befinner seg. Tema og tidspunkt for innlevering avtales med veileder. Studentene oppfordres i tillegg til å knytte bacheloroppgaven til erfaringer og problemstillinger som er opparbeidet gjennom disse månedene.

Obligatorisk praksisopplæring

 • Hele utenlandsoppholdet varer i tre måneder.
 • Under oppholdet vil studentene være i praksis i minst to ulike barnehager/institusjoner for barn.
 • Delta i studieopplegg ved samarbeidsinstitusjonen og eventuelle workshops for ansatte innen barnehagefeltet, arrangert av samarbeidsinstitusjonen.
 • Delta i eventuelle relevante møter med lokale samarbeidspartnere.
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere didaktiske prosesser i barnehagen og en workshop i samarbeid med lokalt personale. Dette dokumenteres med en skriftlig innlevering på om lag 1000 ord.
 • Én uke til å reise i vertsland/utlandet.
 • Én uke til eksamensarbeid.

Praksis er obligatorisk og gjennomføres etter avtalt plan.

Studenten gjennomfører 7 - 9 uker lokal praksis i barnehagen, minimum 4,5 timer per dag, etter avtalt plan. Studenten har 1 studiedag i uken, samt en uke til eksamensarbeid. I tillegg deltar studenten i studieopplegg ved samarbeidsinstitusjon, tilsvarende én uke.

Praksis i løpet av utenlandsoppholdet innpasses som fem ukers fulltidspraksis, som del av den obligatoriske praksisopplæringen i barnehagelærerutdanningen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Obligatoriske aktiviteter:

 • Obligatorisk deltakelse i forberedelsesprogram

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • Innlevering av to refleksjonsnotater, som vurderes av faglærer. Omfang: om lag 1500 ord pr. notat.

Arbeidskrav skal være levert og gjennomført innen fastsatt(e) frist(er). Gyldig fravær dokumentert med sykemelding, gir ikke fritak for å innfri arbeidskrav. Studenter som på grunn av sykdom eller annen dokumentert gyldig årsak ikke leverer arbeidskrav innen fristen, kan få forlenget frist. Ny frist for å innfri arbeidskrav avtales i hvert enkelt tilfelle med den aktuelle læreren.

Arbeidskrav vurderes til godkjent eller ikke godkjent. Studenter som leverer arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen ikke godkjent, har anledning til én ny innlevering. Studenten må da selv avtale ny innlevering for arbeidskravet med faglærer. Studenter som ikke leverer - og utfører arbeidskrav innen fristen og som ikke har dokumentert gyldig årsak, får ingen nye forsøk.

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering består av en skriftlig gruppeoppgave (4000-5000 ord avhengig av gruppestørrelse). Eksamensgruppen består av to til tre studenter pr. gruppe.

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen gjennomføres som ved ordinær eksamen. Dersom det ikke kan dannes en gruppe kan ny/utsatt eksamen gjennomføres individuelt. Omfanget av den skriftlige oppgaven vil da bli tilpasset individuell gjennomføring av eksamen.

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet . Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt

Vurderingsuttrykk

Det gis gradert karakter A-F.

Sensorordning

Eksamen vurderes av to interne sensorer.