EPN

BLH2500 Forsterkning i kunnskapsområdet natur, helse og bevegelse Emneplan

Engelsk emnenavn
Nature, Health and Physical Activity (in-depth)
Studieprogram
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid
Omfang
20 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet er en forsterkning i kunnskapsområdet natur, helse og bevegelse. Undervisningen gis i vårsemesteret i andre studieår. Kunnskapsbase bygger på fagene fysisk fostring, naturfag og pedagogikk.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har utvidet didaktisk kunnskap om hvordan de kan legge til rette for leke- læring- og utforskningsprosesser i ulike læringsarenaer
 • har utvidet kunnskap om fysiske fenomen, biologisk mangfold og bærekraftig utvikling
 • har kunnskap om hvordan barn lærer om verden og forstår seg selv gjennom kropp og sanser
 • har fordypet kunnskap om bruk av dokumentasjon i synliggjøring av barnehagens pedagogiske arbeid
 • har økt kunnskap om veiledningsmetoder

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjennom godt samspill, utnytte spontane læringssituasjoner og planlegge, lede og evaluere formelle læringssituasjoner
 • kan gjennomføre måltider i ulike kontekster og ivareta måltidet som pedagogisk arena
 • kan tilrettelegge for de barns kroppslige lek i ulike kontekster og situasjoner
 • kan reflektere rundt ulike forståelser av natur, friluftsliv, kosthold og helse, og gjennom dette legge til rette for inkludering og deltakelse for alle barn
 • kan bruke dokumentasjon knyttet til barns lek, samt reflektere kritisk rundt bruk av dette
 • kan veilede i gruppe med fokus på en til en veiledning

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere rundt sammenhenger mellom mat og kosthold, naturopplevelser, fysisk aktivitet, helse og bærekraftig utvikling
 • kan utnytte og se muligheter for kroppslig lek på utelekeplassen for alle barn
 • kan bruke barns undring og utforskning samt naturopplevelse til arbeid med språkutvikling
 • har en begynnende forståelse for hvordan barns motorikk kan observeres og testes
 • kan gjøre etiske vurderinger knyttet til dokumentasjon av barn og barns lek

Innhold

Innholdet i emnet er organisert i følgende hovedområder:

 • Utelekeplassen og naturen som læringsarena.
 • Helse i relasjon til fysisk aktivitet, mat og måltider.
 • Didaktikk: samspill mellom barn-barn og barn-voksne.
 • Kroppslig lek i ulike situasjoner og sammenhenger.
 • Motorisk utvikling og læring, bruk av observasjon og tester.
 • Eksperimentell lek med fysiske fenomener.
 • Økologi og bærekraftig utvikling.
 • Språkutvikling knyttet til naturopplevelser.
 • Dokumentasjon av barns lek.
 • Veiledning.

Arbeids- og undervisningsformer

Det vil være teoretiske og praktiske tilnærminger til kunnskapsområdet. Det vil være flere ekskursjoner i nærområdet/regionen og eventuelle kostnader knyttet til dette må dekkes av studenten selv. Studentene skal arrangere en barnefestival i tema sirkus/barns kroppslige lek/fysikklek.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav, deltakelse i bestemte faglige aktiviteter og tilstedeværelse i undervsining.

Arbeidskrav

 • Individuell artsprøve i form av praktisk arbeid knyttet til artskunnskap og observasjon i naturfag. Det foretas et uttrekk på om lag 30 arter fra en artsliste på om lag 140 arter.
 • Praktisk og skriftlig gruppearbeid knyttet til barns kroppslige lek på utelekeplassen, omfang 2000 ord +/- ti prosent.

Faglig aktivitet med krav om deltakelse

 • Deltakelse i barnefestival. De studenter som på gyldig grunnlag ikke kan delta i visningen av gruppens praktiske produksjon til barnefestivalen, skal levere et skriftlig notat, omfang om lag 1000 ord +/- ti prosent.
 • Veiledningsseminar knyttet til dokumentasjon av barns lek. Studenter som på gyldig grunnlag ikke kan delta i veiledningsseminaret, skal levere et skriftlig notat på om lag 1000 ord.
 • Deltagelse i aktiviteter med barnegrupper i skogen. Studenter som på gyldig grunnlag ikke kan delta, skal levere et skriftlig notat på om lag 1000 ord.

Krav om 80 prosent tilstedeværelse i undervisningen

Det er krav om 80 prosent tilstedeværelse i all undervisning.

For utfyllende informasjon om arbeidskrav, deltakelse i faglige aktiviteter og krav til tilstedeværelse i undervisning se programplanen for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid. 

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering er en individuell muntlig eksamen på inntil 30 minutter. Eksamen består av en faglig samtale med utgangspunkt i at eksaminator trekker ut to av emnets hovedområder. Kandidaten redegjøre for trukket hovedområde og knytter dette til relevant litteratur. Eksaminasjonen kan også omfatte de andre hovedområdene. 

Ny/utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen gjennomføres på samme måte som ved ordinær eksamen.

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp.

Skikkethetsvurdering

Se programplanen for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid (180 studiepoeng) for nærmere informasjon.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer på eksamen og tilsynssensor i henhold til gjeldene retningslinjer.