EPN

BLH2400 Forsterkning i kunnskapsområdet kunst, kultur og kreativitet Emneplan

Engelsk emnenavn
Arts, Culture and Creativity (in-depth)
Studieprogram
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid
Omfang
20 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet er en forsterkning i kunnskapsområdet kunst, kultur og kreativitet. Kunnskapsområdet bygger på fagene drama, forming og musikk. Pedagogikk inngår som en integrert del i studiet. Studiet skal gi studenten fordypet kunnskap relatert til kunnskapsområdet og utvikle studentens ferdigheter til faglig og pedagogisk arbeid med kunst, kultur og kreativitet i barnehagen, samt utvikle deres identitet som fremtidige ledere, kunst - og kulturformidlere og barnehagelærere. Samarbeid med ulike aktører i kunstfaglige kontekster vil være et perspektiv i studiet. I dette emnet vil kunnskap om de yngste barna bli særlig vektlagt.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse som bygger videre på studentens læringsutbytte fra studier, undervisning og pensum i kunnskapsområdet kunst, kultur og kreativitet i første studieår.

Kunnskap

Studenten

 • har videreutviklet sin kunnskap om improvisasjon, kommunikasjon, lek og læring knyttet til estetiske prosesser, og med særlig fokus på aldersgruppen 0-3 år
 • har kunnskap om hvordan barns møter med kunst og kultur, både i og utenfor barnehagen, bidrar til varierte erfaringer, fellesskapsopplevelser og danner grunnlag for barns egne estetiske uttrykk
 • har kunnskap om skapende virksomhet, verkstedsforståelse og skapende prosesser fra ide til helhetlige uttrykk i drama, forming og musikk
 • har kunnskap om estetiske lærings -og danningsprosesser hos barn i barnehage
 • har fordypet kunnskap om bruk av dokumentasjon i synliggjøring av barnehagens pedagogiske arbeid
 • har økt kunnskap om veiledningsmetoder

Ferdigheter

Studenten

 • kan initiere, tilrettelegge og lede varierte kunstdidaktiske prosjekter og estetiske prosesser for og med barn i aldersgruppen 0-3 år
 • kan dokumentere og formidle erfaringer knyttet til kunstdidaktisk arbeid
 • kan improvisere og eksperimentere i samspill med barn og fremme barns skaperglede, estetiske utvikling, utforskning, undring og lek
 • kan utforske og anvende ulike kunstneriske uttrykksformer, instrumenter, verktøy, teknikker, materialer og digitale medier
 • kan bruke dokumentasjon knyttet til barns lek, samt reflektere kritisk rundt bruk av dette
 • kan veilede i gruppe, med fokus på en-til en veiledning 

Generell kompetanse

Studenten

 • viser reflektert faglig, didaktisk og pedagogisk forståelse, og møter barn som kompetente aktører på barnehagens ulike kunst- og kulturarenaer
 • har en reflektert holdning til, følsomhet for og innlevelse i barns forskjelligartede estetiske uttrykksformer, og kan bidra til at barn tilegner seg forståelse for hverandres ulike kulturelle kontekster
 • har grunnleggende forståelse og innsikt i de estetiske fagenes betydning for bærekraftige praksiser i globale, nasjonale og lokale sammenhenger
 • reflekterer over sin egen betydning og posisjon som kulturformidler, medskaper, aktør og rollemodell i barns lek, utforsking og kunstneriske virksomhet
 • kan gjøre etiske vurderinger knyttet til dokumentasjon av barn og barns lek

Innhold

Innholdet i forsterkningen gjenspeiles i følgende temaer og undertemaer:

1. Barns skapende virksomhet

 • Barns lek, undring, utforskning og eksperimentering i kunstnerisk virksomhet.
 • Barns estetiske væremåter og uttrykksformer.
 • Barns møter med kunst.
 • Barnehagelæreren som kulturformidler gjennom samarbeid, kommunikasjon og samspill.

2. Estetisk teori og kunstdidaktikk

 • Egen skapende virksomhet.
 • Estetisk teori og kunstneriske virkemidler.
 • Nyskapende og kreative prosesser, samt arbeid med digitale verktøy og medier.
 • Kunst og kulturuttrykk fra fortid og nåtid, i lokale, nasjonale og internasjonale perspektiver.
 • Utvikle og arrangere en barnekulturfestival.

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeid med kunstfag baserer seg i stor grad på varierte skapende prosesser individuelt og i gruppe som vil gi erfaring med intuitive, analytisk og problemløsende arbeidsformer.

Arbeids- og undervisningsformer i studiet vil bestå av praktisk undervisning, forelesninger, veiledning praksisopplæring, gruppearbeid, prosjektarbeid og ekskursjoner.

I løpet av forsterkningen skal studentene i felleskap planlegge, utvikle, gjennomføre og dokumentere en barnekulturfestival hvor de formidler egne kunstneriske produksjoner og legger til rette for skapende hendelser for barnehagebarn i lokalmiljøet. Festivalen er studentstyrt.

Ekskursjoner til ulike kunst og kulturinstitusjoner og arrangementer inngår for å legge til rette for studentens egen opplevelse og erfaring med ulike kunst og kulturuttrykk. Kostnader i forbindelse med ekskursjoner dekkes av studenten selv.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Det forutsettes godkjente arbeidskrav, deltakelse i faglige aktiviteter og tilstedeværelse i undervisning for å kunne avlegge eksamen.

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen avlegges:

 • Barnekulturfestival : Studentene skal i felleskap planlegge, utvikle og gjennomføre en barnekulturfestival der de formidler egne kunstneriske produksjoner og legger til rette for skapende hendelser for barnehagebarn i lokalmiljøet. Festivalen er studentstyrt.

De studenter som på gyldig grunnlag ikke kan delta i visningen av gruppens praktiske produksjon til barnekulturfestivalen, skal levere et skriftlig notat på om lag 700 ord der de diskuterer de ulike kunstneriske elementene i produksjonen og hvordan dette er tenk å kommunisere med aldersgruppen som er valgt.

Krav om 80 prosent tilstedeværelse i undervisning

Det er krav om 80 % tilstedeværelse i all undervisning. Fravær utover 20 prosent medfører at studenten ikke kan avlegge eksamen i emnet. Studenter som overstiger fraværskvoten på grunn av gyldig dokumentert fravær, vil kunne få alternative oppgaver. Slike alternative oppgaver gis ikke studenter som har fravær som overstiger 40 prosent, uansett fraværsgrunn.

Mer informasjon om arbeidskrav og faglige aktiviteter med krav om deltakelse finnes i programplanfor bachelorstudiet i barnehagelærerutdanning, heltid (180 studiepoeng).

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering består av to eksamensdeler:

 • Individuell skriftlig hjemmeeksamen over syv dager. Omfang inntil 3500 ord (+/- ti prosent).
 • Muntlig eksamen i gruppe. Gruppen skal bestå av om lag fem studenter. Det gis individuell karakter. Eksamen er praktisk kunstnerisk prosjekteksamen. Eksamensperiodens varighet er på ca. to uker. Gruppene trekker et kunstnerisk og tematisk utgangspunkt for sin prosjekteksamen. Hver gruppe får 40 minutter til fremlegg av sitt prosjekt og faglig samtale.

De to eksamensdelene vektes likt. Begge eksamensdelene må være bestått for at samlet karakter skal kunne settes. Det gis én samlet karakter på avsluttende vurdering. 

Ny og utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen gjennomføres på samme måte som ved ordinær eksamen. Det er kun eksamensdelen som ikke er bestått, som må tas om igjen. Dersom det ikke kan dannes en gruppe gjennomføres individuell muntlig eksamen. Det kan leveres omarbeidet versjon av oppgave ved den første påfølgende ny/utsatt hjemmeeksamen. Ved senere forsøk gis ny oppgavetekst.

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp.

Skikkethetsvurdering

Se programplanen for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid (180 studiepoeng) for nærmere informasjon.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

To interne sensorer og tilsynssensor i henhold til gjeldene retningslinjer for bruk av sensor.