EPN

BLH2300 Forsterkning i kunnskapsområdet språk, tekst og matematikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Language, Text and Mathematics (in-depth)
Studieprogram
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid
Omfang
20 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Forsterkningen i kunnskapsområdet språk, tekst og matematikk (STM) bygger videre på grunnleggende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse studentene har fått i 2. studieår i kunnskapsområdet språk, tekst og matematikk. Forsterkningen har barn med særlige behov, mangfold og de yngste barna som omdreiningspunkt. Emnet skal gi studentene fordypet kunnskap knyttet til kunnskapsområdet STM og skal utvikle studentenes ferdigheter når det gjelder pedagogisk arbeid med språk, tekst og matematikk i barnehagen, samt utvikle deres identitet som fremtidige ledere og yrkesutøvere. Barns og voksnes tekster i barnehagen vil være et gjennomgående perspektiv i emnet.

Emneplanen for forsterkning i STM bygger på forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanningen og nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning, og er en del av bachelorstudiet i barnehagelærerutdanning (heltid). Studiet gis i vårsemesteret i andre studieår.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten

 • har fordypet kunnskap om barns språkutvikling og matematiske begrepsdanning og utforskning hos alle barn i barnehagen
 • har nyansert kunnskap om barns møte med skrift, litterære sjangre, fortellerkunst og moderne tekst- og mediekulturer
 • har nyansert og fordypet kunnskap om ulike dokumentasjonsformer for barns lek, læring og utvikling
 • har fordypet kunnskap om bruk av dokumentasjon i synliggjøring av barnehagens pedagogiske arbeid
 • har økt kunnskap om veiledningsmetoder
 • har fordypet kunnskap om hva som påvirker inkluderingsprosesser i barnehagens lek- og læringsmiljø

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende, dokumentere og reflektere kritisk over form og innhold i formidlingssituasjoner i barnehagen
 • kan ha meningsfullt samspill med barn om form og rom, bl.a. gjennom bruk av bøker, tegninger og/eller kart
 • kan anvende sin kunnskap om barns språkutvikling til å involvere eksterne samarbeidspartnere
 • kan lede og veilede barnehagens personale og foreldre i arbeid med språk, tekst og matematikk
 • kan bruke barn dokumentasjon knyttet til barns lek, samt reflektere kritisk rundt bruk av dette
 • kan veilede i gruppe, med fokus på en-til en veiledning

Generell kompetanse

Studenten

 • kan legge til rette for og anvende ulike dokumentasjonsformer i det pedagogiske arbeidet med barns språklige, litterære og matematiske utvikling
 • har kjennskap til hvordan man kommuniserer og drøfter faglige problemstillinger i profesjonssammenheng, både skriftlig og muntlig
 • kan bidra til gode samtaler og estetiske opplevelser for alle barn
 • kan gjøre etiske vurderinger knyttet til dokumentasjon av barn og barns lek

Innhold

Emnet består av følgende temaer:

 • Barns språkutvikling,- og atypisk språkutvikling.
 • Valg av ulike observasjonsmetoder, kartleggingsverktøy og dokumentasjonsformer av barns språkutvikling og barnehagens språkmiljø.
 • Problemløsning, mønster og struktur.
 • Den profesjonelle kommunikasjonen, veiledning og foreldresamtale.
 • Barnelitteratur, barnemediekultur og fortellerkunst.
 • Barns egne tekster.
 • Kart, barnetegninger, tallsymboler og skrift.
 • Barns matematiske uttrykk, begrepsdanning og forebyggende arbeid.
 • Rom og form.
 • Dokumentasjon av barns lek.
 • Veiledning.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er forskningsbasert, profesjonsrettet og praksisnær. Studiet benytter seg av ulike arbeidsformer (blant annet forelesninger, seminarer, selvstudium, skriftlig og muntlig arbeid, medstudentrespons, individuelt arbeid og gruppearbeid) og ulike læringsarenaer (høgskole og barnehage) for å binde forskning og teori sammen med praksisfelt og aktivere studenten. Undervisningen vil basere seg på dialog, særlig gjennom seminarer, erfaringsdelinger, gruppearbeid og faglige diskusjoner.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav, deltakelse i faglige aktiviteter og tilstedeværelse i undervisningen.

Arbeidskrav 

 • Individuell skriftlig oppgave: Kronikk. Omfang: Om lag 1000 ord. Hver student skal også gi skriftlig medstudentrespons til to andre studenter. Omfang på hver medstudentrespons: 200-350 ord.
 • Praktisk arbeid i gruppe knyttet til barnekulturfestival. Det praktiske arbeidet skal dokumenteres gjennom en multimodal tekst. Omfang: for eksempel tre sider tekst med skrift og bilde, innlegg på blogg eller en videosnutt på maksimum fem minutter.
 • Skriftlig rapport i gruppe etter barnekulturfestivalen. Omfang: Om lag 1000 ord.
 • Presentasjoner i arbeidsgrupper - pedagogisk dokumentasjon knyttet til praksiserfaringer og forsterkningstema. Omfang: Om lag 30 minutter.

 

Faglig aktivitet med krav om deltakelse

 • Seminar om kartlegging.
 • Seminar om offentlige tekster i barnehagen (med spesielt fokus på bekymringsmelding og brev til PP-tjenesten).
 •  Veiledningsseminar knyttet til dokumentasjon av barns lek
 • Seminar om rom
 • Seminar om form og mønster.

 

Krav til 80 prosent tilstedeværelse i undervisningen                                                                                 Det er krav om 80 prosent tilstedeværelse i all undervisning. 

Utfyllende informasjon om arbeidskrav, faglige aktiviteter med krav om deltakelse og krav til tilstedeværelse i undervisningen finnes i programplanen for bachelorstudiet i barnehagelærerutdanning, heltid.

 

Skikkethetsvurdering

Se programplanen for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid (180 studiepoeng) for nærmere informasjon.

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering består av en individuell muntlig eksamen. Omfang: om lag 30 minutter. Individuell muntlig eksamen vil bestå av 10 minutter individuelt foredrag og 20 minutter påfølgende eksaminasjon.

Ny/utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen gjennomføres på samme måte som ved ordinær eksamen. 

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp.

Skikkethetsvurdering

Se programplanen for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid (180 studiepoeng) eller http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/Skikkethetsvurdering for nærmere informasjon.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det er to interne sensorer i tillegg til tilsynsensor.