Emneplan forBLH1200 Natur, helse og bevegelse

Innledning

Emneplanen bygger på Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning (180 studiepoeng), fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012. 

Undervisningen i emnet gis i utdanningens 1. studieår. 

Kunnskapsområdet skal gi studentene en særlig forståelse for hvordan ulike miljøer med vekt på naturen kan være en kilde til opplevelser, utforsking, lek, læring og danning hos barn. Kunnskapsområdet skal gi studenten en helhetlig tilnærming til barns helse, kropp og kroppslige væremåte. Undervisningen i vil i stor grad være praktisk rettet der studentene er aktive og undersøkende

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om hvordan barn lærer om verden og forstår seg selv gjennom kropp og sanser
 • kunnskaper om natur, kroppslig lek, mat og helse, og hvordan disse inngår i barnehagens ulike læringsmiljøer
 • kunnskap om fysiske fenomen, biologisk mangfold og bærekraftig utvikling
 • kunnskap om barns fysiske vekst, motoriske utvikling og kroppslig lek 
 • didaktisk kunnskap om hvordan legge til rette for leke-, lærings- og utforskningsprosesser
 • kjennskap til samisk årstidskalender

Ferdigheter

Studenten kan

 • utforske naturen og eksperimentere med fenomen i den fysiske verden og ta i bruk hverdagsteknologi sammen med barn
 • reflektere over og forholde seg til ulike kulturelle perspektiv i arbeidet med helse, natur og bevegelse
 • initiere, lede og evaluere didaktiske prosesser i barnehagen ute og inne og legge til rette for barns lek og risikomestring
 • bruke hensiktsmessige materialer, råvarer, teknikker og redskaper i praktisk arbeid med barn

Generell kompetanse

Studenten

 • kan orientere seg i og anvende nærmiljøets muligheter for utforsking, naturopplevelser og bevegelse sammen med barna
 • er bevisst pedagogiske praksiser som et grunnlag for bærekraftig utvikling og barns forhold til naturen

Innhold

Innholdet i emnet er organisert i følgende hovedområder, der fagdidaktikk inngår i alle hovedområdene:

 • Naturens, nærmiljøets og barnehagens ulike lek - og læringsmiljøer.
 • Barns motoriske utvikling og læring.
 • Fysiske fenomen.
 • Helse, fysisk aktivitet og mat
 • Kroppslig lek.
 • Økologi og bærekraftig utvikling.

Arbeids- og undervisningsformer

Det vil være teoretiske og praktiske tilnærminger til kunnskapsområdet. Det vil være flere ekskursjoner i nærområdet/regionen og eventuelle kostnader knyttet til dette må dekkes av studenten selv.

Veiledet praksisstudier

Det er 15 dager praksisstudier i 1. semester (del 1) og 25 dager i 2. semester (del 2). Praksisstudiet i begge perioder er i samarbeid med kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring og Kunst, kultur og kreativitet . Disse praksisperiodene utføres i samme barnehage. Del 1 og del 2 vurderes under ett. Fravær skal tas igjen innen utgangen av høstsemesteret for del 1 og innen utgangen av vårsemesteret for del 2.

Mer informasjon om praksisstudier finnes i retningslinjer for praksisstudiet og i heftet "Informasjon om praksisoppgaven", som publiseres på OsloMets digitale læringsplattform før oppstart av praksisperioden

 

For utfyllende informasjon om praksisstudier se programplanen for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid, (180 studiepoeng).

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav og faglig aktivitet med krav om deltagelse

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og faglige aktiviteter med krav om deltakelse. 

Arbeidskrav

 • Semesteroppgave knyttet til fagområdene fysisk fostring og naturfag. Omfang 2500 ord (+/- ti prosent).

 • Individuell oppgave - Multiple choice, omfang inntil to timer.

For utfyllende informasjon om arbeidskrav og krav om deltakelse se programplanen for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid, (180 studiepoeng).

Faglige aktiviteter med krav om deltagelse

 • Uteaktiviteter 

 • Praktisk arbeid med barn i gymsal.

 • Gruppearbeid og fremlegg knyttet til barn og helse. 

For utfyllende informasjon om deltakelse se programplanen for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid, (180 studiepoeng).

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering er en individuell muntlig eksamen på om lag 30 minutter. Eksamen består av en faglig samtale med utgangspunkt i emneplanens innhold. Kandidaten/studenten trekker emner fra hovedområder dagen før eksamen

Ny/utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen.

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp.

Skikkethetsvurdering

Se programplanen for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid (180 studiepoeng) for nærmere informasjon.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler.

Vurderingsuttrykk

Karakterskala : A-F

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor på eksamen.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Nature, Health and Physical Activity
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid
Studiepoeng
20 stp.
Studieår
2019
Pensum
pensum
Timeplan
VÅR 2020
Programplan
Høst 2019: Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid
Emnehistorikk