EPN-V2

BLH1100 Barns utvikling, lek og læring Emneplan

Engelsk emnenavn
Children's Development, Play and Learning
Studieprogram
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid
Omfang
20 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emneplanen bygger på Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning (180 studiepoeng), fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012.

Kunnskapsområdet omfatter sentrale barnehagepedagogiske temaer som barns utvikling, lek, læring, danning og omsorg i et samfunn preget av mangfold, endring og kompleksitet. For å skape gode og utviklende leke- og læringsmiljøer vil barns medvirkning, relasjonsbygging og didaktikk stå sentralt. For å fremme profesjonsfaglig forståelse og yrkesidentitet vil barnehagens verdigrunnlag, egenart og historie bli tematisert.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

KUNNSKAP

Kandidaten

 • har kunnskap om barnehagelærerrollen, og om barnehagens historie og egenart
 • har kunnskap om aktuelle teorier og forskning om barns utvikling, lek, læring og danning, og om sammenhenger mellom disse
 • har kunnskap om lek som fenomen i barndommen og som en arena for utforsking, vennskap og kontakt mellom barn og mellom barn og voksne
 • har kunnskap om observasjon og pedagogisk dokumentasjon som forutsetning for barnehagepedagogisk arbeid
 • har kunnskap om barns væremåter, leke- og læringslyst og behov for omsorg, og om hvordan dette har sammenheng med deres interesser, forutsetninger og livserfaringer
 • har kunnskap om barnehagepedagogisk arbeid med barnegrupper i samfunn preget av mangfold, endring og kompleksitet.
 • har kunnskap om barn i forskjellige livsfaser, deriblant overgang til barnehage og overganger innad i barnehagen
 • har kunnskap om samiske perspektiver på barndom

FERDIGHETER

Kandidaten

 • kan skape, delta i og opprettholde omsorgsfulle relasjoner og vise evne og vilje til innlevelse i og anerkjennelse av hvert enkelt barn
 • kan planlegge, grunngi, samarbeide om og reflektere over pedagogisk arbeid i lys av praksiserfaringer, teori og forskning, og inkludere barns erfaringer, interesser og rett til medvirkning i dette arbeidet
 • kan analysere og reflektere over barnehagens verdigrunnlag og spørsmål som gjelder mangfold
 • kan lede pedagogiske prosesser, delta i lek sammen med barn, støtte barns nysgjerrighet og skapende uttrykk, og bidra til trivsel og glede i et trygt og samtidig utfordrende leke- og læringsmiljø

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

 • kan utøve begynnende profesjonelt skjønn, videreutvikle sin pedagogiske kunnskap og vise evne til å formulere og formidle denne muntlig og skriftlig
 • kan vise grunnleggende toleranse, interesse og respekt for barn uavhengig av alder, kjønnsidentitet, etnisitet, utseende, funksjonsevne, seksuell orientering, sosial-, kulturell-, religiøs- eller livssynsbasert tilhørighet
 • kan analysere og reflektere kritisk over maktforhold som har innvirkning på pedagogisk praksis
 • kan analysere og reflektere kritisk over egen profesjonsutøvelse i samspill med barn, personale og foresatte

Arbeids- og undervisningsformer

Emneområdet kan ses som en del av studentens danningsprosess som vil kreve tid til fordypning. Studentene utvikler kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse innenfor dette emnet både gjennom teoretisk og praktisk tilnærming.

Arbeidsmåtene vil variere mellom klasseromsundervisning, fellesforelesninger, arbeid i gruppe, selvstudium og veiledning.

Veiledet praksisstudier

Praksisopplæringen har et omfang på totalt 40 dager. Det er 20 dager praksisstudier i 1. semester (del 1) og 20 dager i 2. semester (del 2). Disse praksisperiodene utføres i samme barnehage. Del 1 og del 2 vurderes under ett. Eventuelt fravær skal tas igjen innen utgangen av høstsemesteret for del 1 og innen utgangen vårsemesteret for del 2.

Mer informasjon om praksisstudier finnes i " retningslinjer for praksisstudiet" og i heftet "Informasjon om praksisoppgaver", som publiseres på OsloMets digitale læringsplattform før oppstart av praksisperioden.

For utfyllende informasjon om praksisopplæringen se programplanen for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid, (180 studiepoeng).

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav, deltakelse i faglige aktiviteter og tilstedeværelse i undervisning.

Arbeidskrav

Høst

 • Individuelt skriftlig arbeidskrav knyttet til lek og lekens betydning, omfang 2000 ord +/- 10 prosent

Vår

 • Muntlig fremlegg i gruppe knyttet til språklig og kulturelt mangfold (om lag 20 minutter)

Faglige aktiviteter med krav om deltakelse

Studentene må ha deltatt i følgende aktiviteter før eksamen kan avlegges:

 • Deltakelse i Inter1100; Seminar over 2 dager. Se Inter1100
 • Veiledning i gruppe på individuelt skriftlig arbeidskrav knyttet til lek og lekens betydning
 • Veiledning i gruppe og tilstedeværelse ved muntlig framlegg av arbeidskrav knyttet til språklig og kulturelt mangfold
 • Deltakelse i praksisforberedelse og praksisoppsummering

Krav om 80 prosent tilstedeværelse i undervisningen

Det er krav om 80 prosent tilstedeværelse i all undervisning.

For utfyllende informasjon om arbeidskrav, obligatoriske aktiviteter og krav til tilstedeværelse se programplanen for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid, (180 studiepoeng).

Skikkethetsvurdering

Se programplanen for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid (180 studiepoeng) for nærmere informasjon.

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering er en individuell skriftlig hjemmeeksamen over fem dager, 3000 ord (+/- ti prosent).

Ny/utsatt eksamen

Studenter som ikke består hjemmeeksamenen leverer ny oppgave på grunnlag av ny oppgavetekst til ny/utsatt eksamen.

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatte.

Vurderingsuttrykk

Karakterskala: A-F.

Sensorordning

Eksamen vurderes av en intern og en ekstern sensor.