Emneplan forBLH1100 Barns utvikling, lek og læring

Innledning

Emneplanen bygger på Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning (180 studiepoeng), fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012. 

Kunnskapsområdet omfatter sentrale barnehagepedagogiske temaer som barns utvikling, lek, læring, danning og omsorg i et samfunn preget av mangfold, endring og kompleksitet. For å skape gode og utviklende leke- og læringsmiljøer vil barns medvirkning, relasjonsbygging og didaktikk stå sentralt. For å fremme profesjonsfaglig forståelse og yrkesidentitet vil barnehagens verdigrunnlag, egenart og historie bli tematisert.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskaper

Studenten har

 •  kunnskap om barnehagens historie, egenart og utviklingstrekk
 •  kunnskap om ulike syn på barn, barns utvikling, danning, omsorg, lek og læring i forhold til aktuelle teorier
 •  kunnskap om ulike kvaliteter ved samspill mellom barn og voksne og mellom barn
 •  kunnskap om barns utvikling, lek og læring i lys av fysisk og sosialt miljø i barnehagen
 •  kunnskap om pedagogisk ledelse og veiledning
 •  kjennskap til samisk barneoppdragelse
 •  kunnskap om framgangsmåter for observasjon og dokumentasjon av pedagogisk arbeid med barn

Ferdigheter

Studenten kan

 • anvende relevant kunnskap om barn, barns utvikling, lek og læring i møte med barna og miljøet i barnehagen 
 • skape gode relasjoner og samspillsituasjoner mellom barn og voksen og mellom barn
 • vurdere egen væremåte og samspill med enkeltbarn og barnegruppe, og se det i forhold til fremtidig yrkesrolle
 • anvende ulike observasjonsmetoder og didaktisk kunnskap for å planlegge, gjennomføre og evaluere pedagogisk arbeid med barn

Generell kompetanse

Studenten kan

 • utvikle et miljø for omsorg, lek og læring for alle barn i barnehagen 
 • legge til rette for barns medvirkning i barnehagen 
 • analysere og reflektere kritisk over faglige og profesjonsetiske utfordringer knyttet til pedagogisk arbeid med barns utvikling, lek, læring og danning
 • artikulere, formidle og videreutvikle sin kompetanse om pedagogisk arbeid med barn.

Innhold

Innholdet i kunnskapsområdet består av følgende temaer:

 • Barnehagelærerprofesjonen, profesjonsutøvelsen og profesjonsetikk.
 • Mangfold og inkludering.
 • Ulike syn på barns danning og utvikling gjennom omsorg, lek, og læring.
 • Barn og seksualitet 
 • De yngste barna i barnehagen.
 • Barns rett til medvirkning. 
 • Samspill og vennskap.
 • Samisk barneoppdragelse
 • Didaktikk.
 • Observasjon og dokumentasjon.
 • Pedagogisk ledelse og veiledning.

Arbeids- og undervisningsformer

Emneområdet kan ses som en del av studentens danningsprosess som vil kreve tid til fordypning. Studentene utvikler kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse innenfor dette emnet både gjennom teoretisk og praktisk tilnærming. 

Arbeidsmåtene vil variere mellom klasseromsundervisning, fellesforelesninger, arbeid i gruppe, selvstudium og veiledning.

Veiledet praksisstudier

Det er 15 dager praksisstudier i 1. semester (del 1) og 25 dager i 2. semester (del 2). Disse praksisperiodene utføres i samme barnehage. Del 1 og del 2 vurderes under ett. Eventuelt fravær skal tas igjen innen utgangen av høstsemesteret for del 1 og innen utgangen vårsemesteret for del 2.

Mer informasjon om praksisstudier finnes i " retningslinjer for praksisstudiet" og i heftet "Informasjon om praksisoppgaven", som publiseres på OsloMets digitale læringsplattform før oppstart av praksisperioden

 

For utfyllende informasjon om praksisopplæringen se programplanen for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid, (180 studiepoeng).

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav og faglige aktiviteter med krav om deltagelse

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente obligatoriske aktiviteter som arbeidskrav og faglige aktiviteter med krav om deltakelse. 

Arbeidskrav

Høst

 •  Individuelt skriftlig arbeidskrav knyttet til lek og lekens betydning, omfang 2000 ord +/- 10 prosent

Vår

 • Muntlig fremlegg i gruppe knyttet til språklig og kulturelt mangfold (om lag 20 minutter).

Faglige aktiviteter med krav om deltagelse

Studentene må ha deltatt i følgende aktiviteter før eksamen kan avlegges:

 • Deltakelse i Inter1100; Seminar over 2 dager, en individuell oppgave, samt gruppearbeid med innlevering av gruppeoppgave. Se Inter1100

 • Veiledning i gruppe på individuelt skriftlig arbeidskrav knyttet til lek og lekens betydning.

 • Veiledning i gruppe og tilstedeværelse ved muntlig framlegg av arbeidskrav knyttet til språklig og kulturelt mangfold

 • Ferdighetstrening i mindre grupper - se undervisningsplanen

 •  Deltakelse i praksisforberedelse

 • Deltakelse i praksisoppsummering

 

I spesielle tilfeller ved fravær kan studenten gjennomføre et alternativt opplegg etter nærmere avtale med faglærer.

For utfyllende informasjon om arbeidskrav og krav deltakelse se programplanen for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid, (180 studiepoeng).

 

Skikkethetsvurdering

Se programplanen for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid (180 studiepoeng) for nærmere informasjon.

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering er en individuell skriftlig hjemmeeksamen over fem dager, 3000 ord (+/- ti prosent). 

Ny/utsatt eksamen

Studenter som ikke består hjemmeeksamenen leverer ny oppgave på grunnlag av ny oppgavetekst til ny/utsatt eksamen.

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatte.

Vurderingsuttrykk

Karakterskala: A-F.

Sensorordning

Eksamen vurderes av en intern og en ekstern sensor. 

Om emnet

Engelsk emnenavn
Children's Development, Play and Learning
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid
Studiepoeng
20 stp.
Studieår
2019
Pensum
pensum
Timeplan
HØST 2019
Programplan
Høst 2019: Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid
Emnehistorikk