EPN

BLD3901 Bachelor med studieopphold utenfor Norge Emneplan

Engelsk emnenavn
Bachelor's Assignment
Studieprogram
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning - samlings- og nettbasert
Omfang
15 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I bacheloremnet skal studentene erfare at studieopphold ved institusjoner utenfor Norge gir utvidet innsikt i og handlingsrepertoar for pedagogisk arbeid med barn, personale og foreldre med ulik bakgrunn og ulike forutsetninger. Studieoppholdet byr på muligheter for økt bevisstgjøring og handlingskompetanse i forhold til interkulturell kommunikasjon, etisk refleksjon og flerkulturell pedagogikk. Oppholdet bidrar til personlig og faglig bevisstgjøring om egne verdier og eget pedagogisk ståsted i forhold til syn på barn, lek, læring og voksen-barn relasjoner.

Perioden stiller høye krav til selvstendighet og evne til å søke veiledning og innhente kunnskap og erfaringer fra ulike kilder. I arbeidet med bacheloroppgaven skal studentene bygge på kunnskaper fra tidligere deler av studiet og fordype seg i et tema de ser som vesentlig for sitt framtidige arbeid som barnehagelærer. Det kreves godkjenning som utvekslingsstudent i tråd med OsloMets regelverk. 

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten

 • Har begynnende kunnskap om vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk

 • Har innsikt i situasjonen for barn, lokale barnehagepraksiser og pedagogisk tenkning i området hvor studieoppholdet finner sted

 • Har kunnskap om interkulturell kommunikasjon, komparativ og flerkulturell pedagogikk 

 • Har kunnskap om og innsikt i samfunnsforhold og kulturen i vertslandet

Ferdigheter 

Studenten

 • Har evne til å formulere og avgrense en pedagogisk og/eller fagdidaktisk problemstilling

 • kan anvende noe vitenskapsteoretisk og metodisk kunnskap til å formidle og dokumentere erfaringer og sentralt fagstoff innen det selvvalgte temaet

 • Kan kommunisere faglig om egne og andres kulturelle og især pedagogiske tradisjoner og verdier i en interkulturell kontekst

 • Viser ferdigheter i akademisk skriving og kan visuelt fremstille og reflektere kritisk over interkulturelle erfaringer fra perioden

 • Kan planlegge og gjennomføre et selvstendig arbeid i tråd med faglige og metodiske krav og forskningsetiske retningslinjer

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan reflektere kritisk og etisk over interkulturell kommunikasjonsteori i lys av praksis

 • Kan diskutere sammenhenger mellom flerkulturell pedagogikk og barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag

 • Kan reflektere kritisk og etisk over kulturelt og språklig mangfold i norske barnehager 

Innhold

I bachelorperioden skal studenten dokumentere profesjonskunnskap, videreutvikle kunnskaper om akademisk skriving, samt oppøve begynnende kunnskaper om vitenskapsteori, forskningsetikk og metode. Før utreise deltar studenten i faglige forberedelser og under oppholdet vil det også være faglige arbeidsoppgaver.

Studieoppholdet vil som hovedregel innebære opphold i en eller to institusjoner for barn i et av instituttets partnerland, og et kortere opphold ved en barnehagelærerutdanningsinstitusjon i samme land. Innholdet skal knyttes til kunnskap om kultur, profesjonsutøvelse og barns oppvekstsvilkår i det landet studenten befinner seg, men med et tydelig komparativt pedagogisk perspektiv og diskusjoner om ulike valg og pedagogiske forståelser relatert til det praktiske arbeidet/prosessen man har utført.

Se Bachelorhefte for nærmere beskrivelse av arbeid før utreise, under oppholdet og ved hjemkomst.

Arbeids- og undervisningsformer

Bacheloroppgaven kan dokumenteres og utføres på ulike måter underveis. Problemstilling for bachelor oppgaven skal godkjennes av veileder, og metoden må henge sammen med valgt problemstilling.

 Hele utenlandsoppholdet varer i minimum to måneder. Alle studenter skal:  

 • delta i forberedelsesprogram hvor studentene får innsikt i temaer knyttet til det forestående utenlandsoppholdet

 • delta på oppgave og metodeseminar før utreise

 • gjennomføre tre veiledninger med tildelt veileder. Veiledningen kan skje via skype eller annet egnet medium, og kan gjennomføres enkeltvis eller i gruppe

 • loggføre daglige erfaringer som utgangspunkt for ukentlige refleksjonssamtaler med medstudenter

 • fordype seg i selvvalgt pensum

 • gjennomføre et tre til fire ukers lokalt praksisopphold etter avtalt plan.

 • delta i studieopplegg ved samarbeidsinstitusjonen, tilsvarende om lag én uke, og eventuelt workshops for ansatte innen barnehagefeltet, arrangert av samarbeidsinstitusjonen.

 • undersøke, observere og dokumentere fenomener som er interessante for kommende profesjonsutøvelse

 • delta i eventuelle relevante møter med lokale samarbeidspartnere.

 

Perioden avsluttes med innlevering av bacheloroppgave.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Se arbeids- og undervisningsformer.

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering gjennomføres i vårsemesteret. Eksamen består av en bacheloroppgave:

 • Bacheloroppgaven skal være på 7000 ord (+/- 10 prosent).

 • Dersom man i tillegg til fagteksten velger å gjennomføre et praktisk og/eller digitalt arbeid, skal fagteksten være på 3500 ord (+/- 10 prosent), i tillegg skal studenten levere inn dokumentasjon av det praktiske arbeidet. Arbeidet må være organisert slik at sensors tid til å se/høre gjennom det hele ikke overstiger 20 minutter.

Bacheloroppgaven er i utgangspunktet et individuelt arbeid. Dersom studenter samarbeider om bacheloroppgaven, skal hver enkelt students medvirkning i arbeidet fremgå klart av et følgenotat. Følgenotatet skal inneholde refleksjon over arbeidsfordeling og læringsutbytte av samarbeidsprosessen. Det er ikke mulig å være flere enn to studenter sammen om fagteksten. Det kan utvikles et praktisk arbeid sammen i større gruppe. Fagteksten må da skrives individuelt eller to og to studenter sammen. Hver innleverte oppgave må ha en unik problemstilling.

Dersom to studenter velger å levere oppgaven sammen:

 • Bacheloroppgaven være på 12 000 ord (+/- 10 prosent) når fagtekst er eneste dokumentasjonsform.

 • 6000 ord (+/- 10 prosent) ved valg av en praktisk del, sammen med dokumentasjon av det praktiske arbeidet.  Arbeidet må være organisert slik at sensors tid til å se/høre gjennom det hele ikke overstiger 30 minutter.

 Ny/utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen gjennomføres på samme måte som ved ordinær eksamen. Ved første ny og utsatt eksamen kan det leveres en bearbeidet versjon av bacheloroppgaven. Ved senere forsøk leveres ny bacheloroppgave.

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen.

Skikkethetsvurdering

Se programplanen for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, (180 studiepoeng) heltid eller deltid, eller https://student.oslomet.no/skikkethetsvurdering.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Eksamen vurderes etter gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Sensorordning

Det er en intern og en ekstern sensor.