Emneplan forBLD3460 Ledelse av arbeidet med språkmiljø i barnehagen

Innledning

Emneplanen bygger på Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning (180 studiepoeng), fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012. 

Emnet bygger på kunnskapsområdet språk, tekst og matematikk. I dette emnet vil studentene lære hvordan man kan observere, dokumentere og forstå språkmiljøet i barnehagen og hvordan man kan bidra til å skape et godt språkmiljø for alle barna i barnegruppen, både små og store barn, énspråklige og flerspråklige barn, og barn med typisk og atypisk utvikling. 

Ifølge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) skal barnehagen skape et rikt og variert språkmiljø for alle barn. For å skape et godt språkmiljø, står det i Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen (2009) at barnehagen bør satse på godt samvær, meningsfulle samtaler mellom barn og mellom barn og voksne og å dele felles opplevelser med hverandre. Dette er eksempler på aktiviteter som gjør at barna får delta i språkutviklende samtaler hvor de får utvidet ordforrådet sitt. Stortingsmeldingen Framtidens barnehage (2012-2013) understreker at språkmiljøet skal være berikende også for barn som har et annet morsmål enn norsk, og barn med særlige behov. 

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om hvordan man kan skape et rikt og variert språkmiljø i barnehagen for alle barn.
 • har kunnskap om ulike måter å arbeide med språk på i barnehagen.
 • har fordypet kunnskap om språk, litteratur og digitale mediers betydning for sosialt samspill, lek og kommunikasjon.
 • har fordypet kunnskap om barns språkutvikling, barns utforsking av symboler og barns fortellerkompetanse.

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende sin kunnskap om barns språk og språkutvikling i møte med barn.
 • kan legge til rette for gode språk- og samspillsituasjoner i barnehagen.
 • kan vurdere språkmiljøet i barnehagen, kan sette inn konkrete tiltak som har som formål å forbedre språkmiljøet og kan veilede personalet i dette arbeidet.
 • kan gjøre alle situasjoner i løpet av barnehagedagen til gode språklæringsarenaer. 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge, lede, gjennomføre, dokumentere, og reflektere over språkarbeid i barnehagen med utgangspunkt i forsknings- og erfaringsbasert kunnskap.
 • har endrings- og utviklingskompetanse og kan bidra til nytenkning i barnehagen.
 • kan formidle sentralt fagstoff om språkarbeid i barnehagen muntlig og skriftlig, og kan delta i faglige diskusjoner i barnehagen, med foreldre og i samfunnet for øvrig. 

Innhold

Innholdet i fordypningen består av følgende 9 hovedtemaer: 

1. Organisering av barnehagens språkmiljø

 • Personalledelse, veiledning
 • Organisering av barnehagehverdagen
 • Språkgrupper, språkrom, materiell
 • Voksenrollens betydning for språkmiljøet

2. Samtaler

 • Samtaler mellom voksne og barn og mellom barn og barn
 • Hverdagssamtaler
 • Måltidet
 • Samlingsstunden

3. Lek og språk

 • Språkets betydning for lek og lekens betydning for språket
 • Humor, språklek
 • Lek som fortelling

4. Multimodale tekster

 • Bildebøker
 • Formidling, konkretisering og dramatisering
 • Digitale verktøy, apper

5. Barns egne fortellinger

6. Tidlig utforsking av lesing og skriving

7. Flerspråklighet

 • Flerspråklighet som en ressurs hos voksne og barn
 • Synliggjøring av flere språk i barnehagen

8. Prosjektarbeid

9. Artikkelskriving 

Arbeids- og undervisningsformer

Det legges opp til varierte undervisnings- og arbeidsformer. Studentdeltakelse, prosjektarbeid og praksis er viktige deler av studiet i tillegg til forelesninger, gruppearbeid og selvstudium. Det legges stor vekt på at studentene tar ansvar for egen læring og deltar aktivt i faglig samarbeid. 

Prosjektarbeid med fokus på språkmiljøet i barnehagen

Studentene skal tilegne seg kompetanse i å kunne delta i og lede et pedagogisk prosjektarbeid som tar sikte på å styrke, fremme og/eller inspirere til et variert og rikt språkmiljø i barnehagen. Prosjektet omfatter observasjon, dokumentasjon, formidling til barn og voksne i barnehagen, gjennomføring av prosjektet og etterarbeid blant annet i form av en fagartikkel, som utgjør av eksamen i emnet. Det vil bli tilbudt veiledning i forbindelse med arbeidet med fagartikkelen. 

Veiledet praksisopplæring

Praksisopplæringen i sjuende semester er veiledet og består av fem dager veiledet praksisopplæring i tilknytning til valgt fordypningsstudium.

Fravær fra praksisopplæringen i emnet må være tatt igjen innen utgangen av høstsemesteret. Praksislærer vurderer praksisopplæringen til bestått eller ikke bestått.

 Mer informasjon om praksisstudier finnes i programplanen, "Retningslinjer for praksis" og i heftet "Informasjon om praksisoppgaven", som publiseres på OsloMets digitale læringsplattform før oppstart av praksisperiode.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • Skriftlig prosjektbeskrivelse som presenteres muntlig på seminar. Prosjektbeskrivelsen og presentasjonen er et gruppearbeid. Omfanget av prosjektbeskrivelsen er 700-1000 ord, og presentasjonen skal vare i ca. 10-15 minutter.
 • Individuell muntlig presentasjon av fagstoff. Den tenkte målgruppen for formidlingen kan være for eksempel barnehageansatte eller foreldre. Omfang: ca. 10 minutter.
 • Muntlig presentasjon av prosjektarbeid i gruppe. Omfang 10-15 minutter per gruppe.
 • Utkast til individuell fagartikkel relatert til prosjekt. Omfang: 1000 ord +/-10 %.

Utfyllende informasjon om arbeidskrav finnes i programplan for bachelorstudiet i barnehagelærerutdanning, deltid (180 studiepoeng).

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering gjennomføres i vårsemesteret. Eksamen består av:

 • Individuell skriftlig semesteroppgave. Fagartikkel basert på kunnskap og erfaringer fra prosjektarbeid, omfang 2000 ord +/- 10 %.

Ny/utsatt eksamen

Studenter som ikke består semesteroppgaven, leverer en bearbeidet versjon av semesteroppgaven ved første forsøk. Ved senere forsøk leveres ny semesteroppgave.

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp. 

Skikkethetsvurdering

Se programplanen for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning (180 studiepoeng). 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisninger følges

Vurderingsuttrykk

A - F

Sensorordning

Eksamen vurderes av intern og ekstern sensor.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Language Environment in Kindergarten
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning - samlings- og nettbasert
Omfang
30 stp.
Studieår
2020
Pensum
HØST 2020
Timeplan
HØST 2020
Programplan
Høst 2020: Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning - samlings- og nettbasert
Emnehistorikk