EPN

BLD3440 Musikk, samspill og ledelse Emneplan

Engelsk emnenavn
Music, Interaction and Leadership
Studieprogram
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning - samlings- og nettbasert
Omfang
30 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet «Musikk, samspill og ledelse» bygger på kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet. Studenten skal i tråd med Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanningen (2012) kunne "bruke sin faglighet til improvisasjon i lek, læring og formidling". Studenten skal videre kunne «fremme kreative prosesser og kulturopplevelser med fokus på barns skapende aktivitet, helhetlige læring og opplevelse av mestring». Emnet «Musikk, samspill og ledelse» skolerer, inspirerer og trygger studentene på disse feltene.

Emnet skal styrke barnehagelærerstudentenes faglige kunnskap innen musikk, og trygge deres identitet som fremtidige ledere og pedagoger. Sentralt i emnet er mangfold og inkludering, samarbeid og ledelse.

Barnehagen skal være en arena for kunst- og kulturformidling og trenger faglig dedikerte og trygge pedagoger som kan lede barn og voksne i kreative musikalske prosesser. Styrking av egne musikalske ferdigheter i spill, sang og dans er således en sentral del av undervisningen. Studenten får erfaring i å observere, motta og gi musikalske opplevelser. Det arbeides med musikk som kommunikasjon og hverdagskultur, personalledelse og personalsamarbeid. Kunnskap om ledelse er nødvendig for å ivareta barnehagens samfunnsmandat, basert på idealer om likeverd, demokrati og ivaretakelse av mangfold. Emnet «Musikk, samspill og ledelse» skal ivareta disse idealene, og samtidig gi kunnskap i praktiske og teoretiske disipliner innenfor musikkfaglige og musikkpedagogiske områder.

Emnet stiller høye krav til selvstendighet, tilstedeværelse og aktiv deltakelse, evne til å arbeide både individuelt og i gruppe samt evne til å søke veiledning og innhente kunnskap fra ulike kilder. 

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten

 • har videreutviklet sin musikkfaglige kunnskap både teoretisk og praktisk
 • har kunnskap om hvordan barns møter med musikk, både i og utenfor barnehagen, bidrar til varierte erfaringer og opplevelser, og danner grunnlag for barns egne musikalske uttrykk
 • har kunnskap om musikalske lærings- og danningsprosesser hos barn i barnehage
 • har kunnskap om pedagogisk ledelse av barn og personale, knyttet til musikkdidaktisk arbeid

Ferdigheter 

Studenten

 • kan utforske og anvende ulike musikalske uttrykksformer, formidlingsmåter, instrumenter, teknikker og lyttemåter
 • kan initiere, tilrettelegge og lede variert pedagogisk arbeid i musikalske prosesser og samspill for og med barn
 • kan inngå i og improvisere i musikalsk samspill med barn og fremme barns musikkglede, musikalsk utvikling, undring og lek
 • kan formidle og dokumentere erfaringer knyttet til musikkdidaktisk arbeid og musikalsk opplevelse

Generell kompetanse 

Studenten

 • kan reflektere over egen betydning og posisjon som formidler, medskaper, leder og som rollemodell for barns musikalske væremåter og virksomhet
 • viser reflektert faglig, didaktisk og pedagogisk forståelse, og møter barn som kompetente musikalske aktører
 • evner å se, respektere og bruke barnas og personalets mangfoldige musikalske og kulturelle erfaringer og kompetanser
 • har endrings- og utviklingskompetanse knyttet til barnehagens arbeid med musikk
 • kan forstå, speile og høste fordelene av dagens varierte befolkningssammensetning i barnehagen og samfunnet for øvrig

Innhold

Innholdet i emnet består av følgende to hovedtemaer: 1: Praktisk musikkarbeid og 2: Musikkpedagogikk, musikkteori og ledelse.

Hovedtema 1: Praktisk musikkarbeid

 • Dans/bevegelse: Undervisningen tar sikte på å gi studentene mulighet til å oppleve, uttrykke og metodisk tilrettelegge musikk for barn gjennom bruk av kroppen i sang- og bevegelsesleker og dansetradisjoner fra ulike land.
 • Rytmikk: Undervisningen legger vekt på å bevisstgjøre og utvikle studentenes rytmiske forståelse gjennom bevegelse, stemme og spill.
 • Flerstemt sang og stemmeutforsking: Her trenes studentenes gehør samt den klanglige og musikalske bevisstheten. Repertoaret vil, som i de fleste andre delområdene, vise en sjangermessig og kulturell bredde. Innøvingsmetoden er i stor grad gehørsbasert.
 • Fra meg til deg: Muntlig overføring av sangmateriale.
 • Spill: Studentene får enkel innføring i et av akkordinstrumentene: gitar eller ukulele
 • Samspill og arrangering: Studentene får øving i å lage enkle, metodisk tilrettelagte arrangementer og komposisjoner, samt i improvisasjon, akkompagnement og å spille etter noter. Planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av konserter inngår også i dette emnet.
 • Bruk av digitale verktøy, som for eksempel sangappen Trall.
 • Delingstorg: Treningsarena for metodisk utforsking og ledelse av ulike musikkaktiviteter (studentstyrt).

Hovedtema 2: Musikkpedagogikk, musikkteori og ledelse

 • Teori og lytting: Det gis undervisning i grunnleggende note-, rytme-, akkord- og hørelære. Dette knyttes nært opp til spill, samspill og arrangering.
 • Musikkpedagogikk/musikkmetodikk: Musikkfaglige og musikkpedagogiske kunnskaper i praktisk og pedagogisk arbeid i barnehagen. Musikalsk formidling og kommunikasjon med barn og personale i et mangfoldig samfunn.
 • Diskusjoner og refleksjoner om didaktisk tenkning, skapende prosesser, musikkpedagogiske og metodiske retninger, musikkorientering, lyttemetodikk og kulturforståelse, musikalsk kodefortrolighet, musikalitet, kreativitet og improvisasjon.
 • Ulike arenaer for musikk i barnehagen og aktiviserende formidling egnet for samspill med barn.  

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vektlegger musikalske variasjonsmuligheter med rom for personlig kunstneriske uttrykk og utføring, samspill, tilrettelegging, ledelse og instruksjon. Dette forutsetter en prosessorientert undervisning hvor mye av læringen skjer gjennom aktiv deltakelse og tett samarbeid mellom student og lærer og innad i studentgruppen. Barnehagesamlingene inngår her som en viktig læringsarena. Fordypningen krever selvstudium og refleksjon over eget arbeid, egenøving, verkstedarbeid, workshops og litteraturstudier. Det blir i tillegg enkelte konserter og ekskursjoner samt to utvidete kursdager på campus i norsk folkemusikk- og dans.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav, deltakelse i obligatoriske aktiviteter og tilstedeværelse i undervisning. 

Arbeidskrav

 • Arbeidskrav for gruppe: Lage og gjennomføre to konserter/musikkproduksjoner for og med barn. Konsertlengde: 15-20 minutter.
 • Individuelt arbeidskrav: skriftlig prøve på campus i grunnleggende musikkteori. Omfang tre timer.
 • Individuelt arbeidskrav: Anmeldelser av selvvalgte musikk-konserter. Omfang 1000 ord +/- 10 % (sammenlagt omfang for alle anmeldelsene).

Obligatoriske aktiviteter med krav til aktiv deltakelse

 • Seminargrupper i sang med akkompagnementsinstrument (gitar eller ukulele) og framføring av eget repertoar på fem sanger.
 • To praktiske kursdager på campus med tema norsk folkemusikk og -dans. Tidsramme: 8.30-19.00, mandag og tirsdag.

Krav om 80 prosent tilstedeværelse i undervisningen

Det er krav om 80 prosent tilstedeværelse i undervisning og prosjekter grunnet emnets praktiske og prosessorienterte arbeids- og formidlingsmåter. Fravær utover 20 prosent medfører at studenten ikke kan avlegge eksamen i emnet. Studenter som overstiger fraværskvoten på grunn av gyldig dokumentert fravær, vil kunne få alternative oppgaver som kan gi eksamensrett. Slike alternative oppgaver gis ikke studenter som har fravær som overstiger 40 prosent, uansett fraværsgrunn.

Utfyllende informasjon om arbeidskrav, deltakelse i obligatoriske aktiviteter og krav om tilstedeværelse finnes i programplanen for barnehagelærerutdanningen, deltid.

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering gjennomføres i vårsemesteret. Eksamen består av to deler:

 • Del 1: Individuell skriftlig hjemmeeksamen i musikkformidling, musikkpedagogikk og musikkmetodikk omfang 2500 ord +/- 10%. Varighet fem dager.
 • Del 2: Individuell praktisk eksamen i musikalsk formidling, samspill og ledelse (om lag 20 minutter).

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen gjennomføres som ved ordinær eksamen. Det gis nye oppgavetekster. Ved stryk/dokumentert gyldig fravær på én av eksamensdelene avlegges ny eksamen i den aktuelle delen.

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp.

Skikkethetsvurdering

Se programplanen for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, deltid (180 studiepoeng) eller https://student.oslomet.no/skikkethetsvurdering

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt ved skriftlig hjemmeeksamen.

Ingen hjelpemidler tillatt ved praktisk eksamen.

Vurderingsuttrykk

Begge eksamensdelene vurderes etter gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Det gis også én samlet karakter for avsluttende vurdering. Hver eksamensdel vektes 50/50. Begge deler må være bestått for å få samlet karakter.

Sensorordning

Eksamensdeler vurderes av intern og ekstern sensor.