EPN

BLD3420 Barn med behov for særskilt omsorg og oppfølging Emneplan

Engelsk emnenavn
Children in need of special care and follow-up measures
Studieprogram
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning - samlings- og nettbasert
Omfang
30 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet Barn med behov for særskilt omsorg og oppfølging omfatter 30 studiepoeng og tilbys som et fordypningstilbud i bachelorstudiet barnehagelærerutdanning.

Emnet skal gi pedagogisk kunnskap og kompetanse innen inkludering, mangfold og læring i barnehagen. Emnet skal også bidra til å heve faglig og profesjonell kompetanse for tilrettelegging av utviklings- og læringsfremmende prosesser i barnehagen. Prinsippet om et tilpasset opplæringstilbud i barnehage og skole, innebærer at barn med ulik bakgrunn og ulike forutsetninger skal møte et mangfold av utfordringer tilpasset sine evner og forutsetninger, samt ulike utviklings- og læringsfremmende aktiviteter. Prinsippet baserer seg på grunnleggende samfunns- og utdanningspolitiske utfordringer knyttet til utvikling, læring, likeverd, inkludering- og mangfoldstenkning, og livskvalitet. For å kunne møte barn med tilpasningsbehov som ikke ivaretas i ordinær pedagogisk virksomhet trenger studentene å tilegne seg spesialpedagogisk kompetanse. Spesialpedagogisk kompetanse omfatter sentrale tilnærminger og arbeidsmåter både for å kunne legge til rette for et inkluderende og romslig fellesskap for alle barn og for å møte barn med særlige tilpasningsbehov. Det vil bli lagt vekt på inkluderende pedagogikk, forebyggende arbeid og tidlig innsats.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om oppvekstsvilkår i et inkluderende fellesskap
 • har kunnskap om inkluderende prosesser og spesialpedagogisk arbeid i praksisfeltet
 • har kunnskap om barn med særlige behov av ulik og sammensatt art

Ferdigheter

Studenten

 • er i stand til å identifisere særlige behov, igangsette tiltak og arbeide forebyggende
 • er i stand til å kunne ivareta alle barn i gruppa - både de yngste, barn med nedsatt funksjonsevne, barn med spesielle og særlige behov og barn utsatt for omsorgssvikt
 • kan legge til rette både ut fra den enkeltes evner og forutsetninger og barnegruppas behov

Generell kompetanse

Studenten

 • kan fremme inkluderende og likeverdige utviklings- og læringsmuligheter for alle barn i en mangfoldig og kompleks barnehage
 • kan forebygge ulikhetsskapende prosesser
 • kan utvikle gode og inkluderende språk- og læringsmiljøer for alle barn
 • kan forebygge mobbing og utestengning av enkeltbarn og grupper av barn
 • kan lede inkluderende prosesser både blant barn og personale 

Innhold

Innholdet i emnet er organisert i følgende seks hovedtemaer:

1. Overordnete perspektiver på inkludering og mangfold

 • Inkludering og mangfold, normalitet og avvik, likeverdig og tilpasset opplæring
 • Individ og fellesskap, deltaker og medborger - oppvekstbetingelser i et inkluderende fellesskap
 • Prinsipper for forebyggende arbeid og tidlig innsats, forebygging av ulikhetsskapende prosesser
 • Perspektiver på læring og utvikling
 • Lovverk, retningslinjer og sentrale føringer
 • Prinsipper for inkluderende ledelse

2. Barn med særlige behov

 • De «ville» og de «stille» barna - samspill og relasjoner
 • Barn som faller utenfor - utestengning og mobbing, inkluderende samspills- og lekprosesser
 • Barn med ulike former for nedsatt funksjonsevne og forsinket utvikling
 • Barn i vanskelige livssituasjoner - omsorgssvikt, mishandling, overgrep og vold, og barn utsatt for traumer og stressrelatert problematikk

3. Begreper, språk og tale

 • Begreps- og tallforståelse, språklig bevissthet og betydningen av gode språkmiljøer, språkvansker
 • To- og flerspråklige barns språk- og begrepsutvikling og -forståelse, ekstra norskopplæring før skolestart
 • Forebygging av lese-, skrive- og matematikkvansker
 • Materiell for å fremme språklig bevissthet, tall- og begrepsforståelse og kartleggingsmateriell

4. Didaktiske overveielser og spesialpedagogiske tiltak, observasjon og kartlegging

 • Utarbeiding og bruk av IOP og utviklingsplaner
 • Didaktiske og metodiske tiltak både overfor enkeltbarn og barnegrupper
 • Bruk av observasjon, ulike observasjonsmetoder, kartlegging som grunnlag for utarbeiding av IOP og IP
 • (Spesial-)pedagogiske tiltak i arbeid med barn med særlige behov, individ- og systemrettet arbeid

5. Samarbeid med foreldre og andre instanser

 • Samarbeid med hjemmet - med spesielt fokus på samarbeid med foreldre til barn med særlige behov og i vanskelige livssituasjoner - empowerment, resiliens og mestring
 • Samarbeid barnehage - barnevern og tverretatlig/-faglig samarbeid
 • Veiledning og rådgiving overfor foreldre og personale
 • Etiske problemstillinger, refleksjon og overveielse

6. Oppgaveseminar

 • Innsamling og behandling av observasjonsmateriale
 • Krav til vitenskapelig pålitelighet og gyldighet
 • Etiske overveielser i utdanningsforskning og profesjonell virksomhet 

Arbeids- og undervisningsformer

I tillegg til forelesninger, vil det bli gjennomført gruppediskusjoner, gruppearbeid, seminarer, studentforedrag, øvelser og arbeid med case. Seminarbasert arbeid vil bli gjennomført for å belyse pedagogiske og spesialpedagogiske problemstillinger og forskningsmetoder. På seminarene vil studentene presentere og drøfte sitt arbeid med hverandre og faglærer. Studentene må bruke tid utover undervisningstiden til selvstudier, gruppe- og kollokviearbeid. Studentene kan få ansvar for å legge fram dagsaktuelle saker fra media, koblet til det faglige innholdet i fordypningen.

I løpet av studiet skal studentene (enkeltvis eller i mindre grupper) gjennomføre en observasjonspraksis på fire til fem dager i barnehager med ulik organisering av det pedagogiske tilbudet, og med fokus på inkluderende prosesser. Aktuelle problemstillinger skal belyses gjennom observasjonsmaterialet fra barnehagene og bearbeides i grupper med utgangspunkt i pensumlitteratur og selvvalgt litteratur.

IKT (Informasjonsteknologi) brukes aktivt i læringsprosessene. 

Veiledet praksisopplæring

Praksisopplæringen i sjuende semester er veiledet og består av fem dager veiledet praksisopplæring i tilknytning til valgt fordypningsstudium.

Fravær fra praksisopplæringen i emnet må være tatt igjen innen utgangen av høstsemesteret. Praksislærer vurderer praksisopplæringen til bestått eller ikke bestått.

Mer informasjon om praksisstudier finnes i programplanen og på nettsiden med informasjon om praksis samt i dokumentet "Praksisoppgaver", som publiseres på OsloMets digitale læringsplattform før oppstart av praksisperioden.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter at følgende arbeidskrav er godkjent:

 • En skriftlig gruppeoppgave (4-6 studenter) på 1500 ord +/- 10%. Problemstilling skal knyttes til temaer og litteratur knyttet til bolken «overordnete perspektiver».
 • Et muntlig gruppeframlegg (4-6 studenter) med utgangspunkt i den skriftlige gruppeoppgaven; framlegget presenteres og drøftes med studenter og faglærere, omfang omlag 30 min.
 • Fagseminarer - individuelt muntlig framlegg med utgangspunkt i oppgitt tema som presenteres for og drøftes med studenter og faglærere, omfang om lag 20 min.
 • Refleksjonsnotat i forbindelse med praksis i barnehage på 400 ord +/-10%

Utfyllende informasjon om arbeidskrav finnes i programplan for bachelorstudiet i barnehagelærerutdanning, deltid (180 studiepoeng).  

Faglig aktivitet med krav om deltakelse

Retten til å avlegge eksamen forutsetter deltakelse i følgende faglige aktiviteter:

 • To til tre ekskursjoner til ulike institusjoner.
 • Deltakelse i seminar om praksis i barnehage
 • Tre gruppearbeid med dokumentasjon knyttet til undervisning og forelesninger i hovedtemaene

Utfyllende informasjon om deltakelse finnes i programplan for bachelorstudiet i barnehagelærerutdanning, deltid (180 studiepoeng).

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering gjennomføres i vårsemesteret. Eksamen er 4 timer eksamen under tilsyn

Skikkethetsvurdering

Se programplanen for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning (180 studiepoeng) deltid for nærmere informasjon.

Ny/utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen gjennomføres på samme måte som ved ordinær eksamen. Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt

Vurderingsuttrykk

A - F

Sensorordning

Eksamen vurderes av intern og ekstern sensor.