EPN

BLD3200 Ledelse, samarbeid og utvikling Emneplan

Engelsk emnenavn
Management, Cooperation and Development
Studieprogram
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning - samlings- og nettbasert
Omfang
15 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Kunnskapsområdet vektlegger den pedagogiske lederrollen med fokus på ledelse, samarbeid og utvikling i barnehagen. Ledelse inkluderer pedagogisk ledelse, personalledelse og ledelse av endrings- og utviklingsarbeid. Pedagogisk ledelse innbefatter lærings- og utviklingsprosesser i personalgruppen og i barnegruppen i samarbeid med personalet. Samarbeid omfatter også møter med foresatte og eksterne instanser. Barnehagesektoren har et mangfold i størrelse, eierformer, organisering samt personal- og barnegrupper, noe som stiller ulike krav til den pedagogiske lederrollen. Kunnskapsområdet tematiserer utvikling av egen lederrolle og vektlegger hvordan lederhandlinger kan styrke barnehagen som lærende organisasjon. 

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

 • ulike ledelses- og organisasjonsteorier, profesjonsetikk og maktforhold innenfor et mangfoldig barnehagemiljø
 • hvordan politiske prosesser kan påvirke barnehagens virksomhet og mandat
 • hvordan relevant forskning, metoder og verktøy kan være grunnlag for ledelse, læring og utviklingsarbeid
 • samarbeidsprosesser mellom barn, foresatte, kollegaer og eksterne instanser

Ferdigheter

Studenten kan

 • analysere, bruke og kritisk reflektere over lovverk og styringsdokumenter som grunnlag for begrunnelser og beslutninger innenfor et mangfoldig barnehagemiljø
 • lede, planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere utviklingsarbeid i barnehagen selvstendig og i samarbeid med andre
 • lede og inkludere personalet i lærings- og refleksjonsprosesser i tråd med barnehagens samfunnsmandat
 • kritisk reflektere og analysere over hvordan egen lederrolle påvirker samarbeidsprosesser i og utenfor organisasjonen

 

Generell kompetanse

Studenten kan

 • anvende og har innsikt i forskningsbasert kunnskap og profesjonsetikk i utvikling av egen lederrolle og barnehagens virksomhet
 • lede og utvikle barnehagen som en lærende organisasjon
 • vise innsikt i hvordan strukturelle og kulturelle forhold i og utenfor organisasjonen legger føringer for lederrollen og barnehagens virksomhet
 • reflektere over balansen mellom målstyrt pedagogisk ledelse og dialog med medarbeidere, og balansen mellom å ta hensyn til egne behov og være andreorientert

Innhold

 • Utvikling av egen lederrolle og kommunikasjonsbevissthet
 • Organisasjonsforståelse
 • Ledelse av læringsprosesser
 • Utviklings- og endringsarbeid
 • Veiledning, og ulike metoder og verktøy for refleksjon
 • Barnehagen som lærende organisasjon
 • Profesjonsutvikling og profesjonsetikk
 • Overordnede lover, styringsdokument og rammebetingelser
 • Samarbeid med foresatte og eksterne instanser

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsmåtene i studiet bygger på studentenes erfaringsbaserte og praksisnære kunnskap og skal bidra til å åpne for refleksjon og læreprosesser. Studiet inneholder en stor grad av selvstudier og det forutsettes at studenten møter forberedt til alle samlinger. Studenten veksler mellom ulike læringsarenaer, og studentaktiviteter foregår både på universitetet, på arbeidsplassen og ved bruk av digitale læringsplattformer (LMS).

Det legges opp til varierte undervisnings- og arbeidsformer i forpliktende samarbeid med arbeidsplassen, eksempelvis individuelt arbeid, gruppearbeid, seminar, praktiske øvelser, workshop, turer og ekskursjoner, forelesninger og veiledning. Studentene skal arbeide med et prosjektarbeid gjennom semesteret som danner grunnlag for avsluttende vurdering, semesteroppgave.

Praksis                                                                                                                                           Praksisstudiet fordrer at studentene benytter arbeidsformer som understøtter læringsutbyttebeskrivelsene i og på tvers av kunnskapsområder. Praksisstudiet skal bidra til selvstendighet, trygghet og til å kunne ta ansvar i utøvelse av pedagogisk ledelse og faglig arbeid i barnehagen med en særlig vektlegging av profesjonsetiske problemstillinger.

Fordeling av praksisperiodene:                                                                                                                 6. semester: 15 dager på eget arbeidssted - veiledet og vurdert av faglærer i samarbeid med mentor (samtalepartner i barnehagen). Dagene fordeles i utgangspunktet med 3 dager i fem uker og kombineres med ordinære samlinger og knyttes opp mot arbeidskravet.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav, deltakelse i obligatoriske aktiviteter og tilstedeværelse i undervisningen.   Arbeidskrav blir vurdert og godkjent av lærer. Obligatoriske aktiviteter har medstudentvurdering/hverandrevurdering.                                                                                                          

Arbeidskrav

 • Individuell prosjektskisse, omfang 800 ord: Et endrings- og utviklingsarbeid i egen barnehage som utarbeides i samarbeid med kollegaer på arbeidsplassen. Skissen skal inneholde beskrivelse av: organisasjonsstrukturen, begrunnelse for valgt utviklingsområde, fremdriftsplan, valg av verktøy og metoder samt profesjonsetiske valg. Skissen presenteres for studiegruppen som gir respons til skissen, før den sendes til faglærer for godkjenning. Den individuelle prosjektskissen danner grunnlag for semesteroppgaven.

Formålet er å forberede endrings- og utviklingsarbeid i egen barnehage, samt øve på samarbeid og ledelse.

 

Obligatoriske aktiviteter med krav til aktiv deltakelse og medstudentvurderinger                       

 • Analysere ulike organisasjonsstrukturer. A) Individuelt notat, 1200 ord (+/- 10 prosent) som deles i studiegruppen. Beskrivelse og analyse av strukturen og kulturen i egen barnehage. B) Studiegruppen deler notatene med hverandre og analyserer de organisasjonsteoretiske  perspektivene på tvers av barnehagene. C) På bakgrunn av prosessen (A-B) over forbereder studiegruppen en muntlig presentasjon  som holdes i seminargruppen, varighet 20 minutter. 

Formålet med aktiviteten er å øke bevisstheten og evnen til å reflektere over ulike organisasjonsteoretiske perspektiver som ledd i forstå prosesser i en organisasjon samt skriftlig og muntlig formidling. Det er også et mål å trene studentene i å vurdere hverandres skriftlige tekster og muntlige fremføringer.

 • Fokus på egen lederrolle: Individuell presentasjon, varighet 10 minutter i arbeidsgruppen.

Formålet med aktiviteten er å øve på muntlig presentasjon samt bevisstgjøring av egen lederrolle, og herunder kritisk reflektere og analysere over hvordan egen lederrolle påvirker samarbeidsprosesser i organisasjonen.

 • Gjennomføre og dokumentere (digitalt) en veilednings- og refleksjonsprosess på egen arbeidsplass: A) Gjennomføre minimum tre veiledningsøkter hvor ulike verktøy/metoder  benyttes. Prosessen dokumenteres underveis. B) Med utgangspunkt i dokumentasjonene forbereder studenten et digitalt multimodalt-notat der studenten tar et metaperspektiv på egen lederrolle i prosessen. Presentasjonene holdes i studiegruppene og hver student gir respons på medstudenter. 

Formålet med aktivitetene er å øve på veiledningsferdigheter, reflektere over egen og andres lederrolle i et metaperspektiv, trene på å gi tilbakemelding samt øve på bruk av digitale verktøy.

 • Deltakelse i praksisseminar i forkant og etterkant av praksisperiodene.

Formålet er at studentene skal være godt forberedt før praksisperioden og at studentene skal reflektere og knytte erfaringer fra praksis til undervisning.

 

Krav om 80 prosent tilstedeværelse i undervisning

Utfyllende informasjon om arbeidskrav, obligatoriske aktiviteter og krav til tilstedeværelse i undervisningen finnes i programplanen for bachelorstudiet i barnehagelærerutdanning, deltid.

Vurdering og eksamen

Individuell semesteroppgave, omfang 3000 ord, (+/- 10 prosent). Prosjektrapport hvor erfaringer fra prosjektarbeidet belyses i et teoretisk perspektiv.

Ny/utsatt eksamen                                                                                                                                       Ny og utsatt eksamen gjennomføres på samme måte som ved ordinær eksamen. Ved første ny og utsatt eksamen kan det leveres en bearbeidet versjon av semesteroppgaven. Ved senere forsøk leveres ny semesteroppgave. Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tilgjengelig så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Eksamen vurderes etter gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Sensorordning

Eksamen vurderes av en intern og en ekstern sensor.